Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmine

28.09.20

Keskkonnaamet teatab, et on ette valmistanud Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse. Kaitse alla ei võeta uut ala, vaid täpsustatakse olemasoleva kaitstava loodusobjekti välispiiri, kaitse-eesmärke ja kehtestatakse uus kaitse-eeskiri. Muudetakse metsade majandamise, rahvaürituste korraldamise, telkimise ja lõkke tegemise regulatsiooni ning lubatakse erandina biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamist õue- ja põllumaal.

Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel (www.keskkonnaamet.ee), Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere) ja Vinni Vallavalitsuse veebilehel.

Parandusettepanekud või vastuväited Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmise kohta ootab Keskkonnaamet (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) kirjalikult hiljemalt 15. oktoobriks 2020.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2020. aasta talvel.

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Lisainfo: Imbi Mets, tel 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee.

Väljatöötamise kavatsus (776.14 KB, PDF)

Toimetaja: MART VILLUP

Suigu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

8.07.20

Keskkonnaministri 29. septembri 2008. a käskkirjaga nr 1353 on algatatud määruse „Suigu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Suigu looduskaitseala on uuendamata kaitsekorraga kaitseala. Kavandatava eelnõuga muudetakse kaitseala kaitsekorda ning Suigu looduskaitsealale liidetakse Suigu lendorava püsielupaik. Uus kaitsekord tagab ala väärtuste, metsaelupaigatüübid ja kaitsealused liigid, parema ja terviklikuma kaitse. Kogu kaitseala, pindalaga 131,6 ha, paikneb riigi omandis oleval maal Tudu metskond 6 katastriüksusel. 

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 9.07-30.07.2020 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, Vinni valla kodulehel www.vinnivald.ee ja siinse teate allosas.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Parandusettepanekud või vastuväited Suigu looduskaitseala kaitsekorra muutmise eelnõu kohta palume esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere 44307) hiljemalt 30. juuliks 2020

Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta esimesel poolel.

Lisainfo: Imbi Mets, 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee

Määruse eelnõu (244.29 KB, PDF)
Seletuskiri (563.95 KB, PDF)
Kaart (310.86 KB, JPG)

 

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaloa menetlemise algatamise teade

16.06.20

Keskkonnaamet on teavitanud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 46 lg 1 alusel, et on võtnud menetlusse AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696; aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 56, 51013; edaspidi vee-ettevõte)14.05.2020 vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/332191 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse (edaspidi taotlus).  Tulenevalt KeÜS § 47 lg 4 avaldab Vinni Vallavalitsus veebilehel teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta järgmise infoga:

Keskkonnaamet teatab, et AS Emajõe Veevärk (registrikood: 11044696) (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 56, 51013) keskkonnaloa nr L.VV/332191 muutmise taotlus on võetud menetlusse. Keskkonnaluba nr L.VV/332191 on antud veevõtuks puurkaevudest keskkonnaregistrikoodidega (edaspidi KKR kood) PRK0051517 ja PRK0002888. AS Emajõe Veevärk soovib lisada loale ka Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Vetiku külas Biopuhasti kinnistul (registriosa nr 5154831; katastritunnus 90002:001:0528) asuvat Vetiku reoveepuhastit (KKR kood PUH0599210), mille heitvesi suunatakse Vetiku ojja (KKR kood VEE1075601).

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri DM-109961-1.

Kuni muudetud keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile J. Kunderi 18, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond. 

Muudetud keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
veespetsialis Merje Verhovitš
Telefon: 3258413
E-post: merje.verhovits@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet teatab

3.03.20

Keskkonnaamet teatab VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) algatamisest ning KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt soovitakse alustada põlevkivi kaevandamist Oandu uuringuvälja plokkidel 1, 5, 8, 11, 12 ja 13, mis hõlmavad kokku kaevandatavat varu 160 710 tuh t 5856,89 ha suurusel alal. Varu on määratud passiivseks. Loa taotlusega taotletakse varu määramist aktiivseks. Kaevandusluba taotletakse 30 aastaks keskmise aasta määraga 5 mln t/a ja maksimaalse määraga 15 mln t/a. Oandu uuringuväli jääb Ida-Virumaale Lüganuse ja Alutaguse valdadesse ning Lääne-Virumaale Vinni valda. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH 10.07.2018 kirjaga nr 12-2/18/2050-16. Keskkonnauuringute vajadus on selgitatud KMH programmi koostamise käigus. KMH menetlusi ei liideta.

Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing VKG Kaevandused (registrikood 10854884; aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, 30328 Ida-Viru maakond; kontaktisik Triin Anier, telefon 533 20 280, e-post Triin.Anier@vkg.ee). Arendaja lepinguline esindaja on Enefit Kaevandused AS (registrikood 10032389; aadress Jaama tn 10, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41533 Ida-Viru maakond; kontaktisik Kairi Otsiver, telefon 566 19824, e-post kairi.otsiver@energia.ee). Otsustaja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud Egle Alt, telefon 384 8689, e-post egle.alt@keskkonnaamet.ee ja Lilli Tamm, telefon 674 4803, e-post lilli.tamm@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950; aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu; KMH juhtekspert on Riin Kutsar, telefon 526 9962, e-post riin@hendrikson.ee).

KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt. KMH programmiga saab tutvuda 02.03.–15.03.2020 (k.a.) Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek). Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 15.03.2020 (k.a.) otsustaja kontaktidel - F.J. Wiedemanni 13, 72210 Türi, Järvamaa või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.  

KMH programmi avalik arutelu toimub 19.03.2020 kell 14.00 Maidla rahvamajas (aadress Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond).

 

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

3.02.20

Keskkonnaamet teatab, et Avalor Invest OÜ (registrikood: 11969862) (aadress Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla, Ede-Mäekalda, 65603) esitatud Veadla kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse alusel on valminud loa andmise ja loa korralduse eelnõu.

Taotletav Veltsi kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Veadla külas Veadla kruusamaardlas (registrikaardi nr 971) eraomandis oleval katastriüksustel Karja–Kõrtsi (siin ja edaspidi katastritunnus 90001:003:0610).

Taotletava Veadla kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 5,4 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,4 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Veadla kruusamaardla (registrikaart nr 0971) täitekruusa aktiivse tarbevaru 1 plokki. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täitekruus ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on teede ehitus ning ehitus. Taotluse kohaselt on seisuga 01.04.2019 mäeeraldise piires täitekruusa aktiivne tarbevaru 122 tuh m3 ja kaevandatav varu 118 tuh m3. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 10 tuh m3. Maavara kaevandamise luba taotletakse 15 aastaks.

Kaevandamisloasse kantakse järgmised täiendavad tingimused:
1. Mürahäiringu vähendamiseks tuleb kaevandamistegevusega enim mõjutatud majapidamiste suunas (loode- ja edela-) rajada katendivallid.
2. Õhusaaste leviku minimeerimiseks kasta karjääris kaevise transportimisel ja killustiku tootmisel kasutatavaid teid. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 kraadi, tuleb kasta teid pidevalt.

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216

Toimetaja: MART VILLUP

Teate avaldamine keskkonnaloa taotluse saamise kohta

17.12.19
Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 annab Vinni Vallavalitsus teada keskkonnaloa taotlusest. AS Emajõe Veevärk (registrikood: 11044696) (aadress ) on esitanud Keskkonnaametile taotluse vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/324537 kehtivuse tähtaja muutmist tähtajatuks seoses Vinni Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 28 „Aktsiate omandamine ja AS-le Emajõe Veevärk varade üleandmine" (edaspidi otsus nr 28). Otsusega nr 28 andis Vinni Vallavalitsus Lääne-Virumaal Vinni vallas asuvate Laekvere aleviku, Moora küla, Muuga küla, Rahkla küla, Paasvere küla ja Venevere küla, Roela aleviku, Tudu aleviku, Küti küla, Lepiku küla ja Ulvi küla tegevuspiirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni vara AS-le Emajõe Veevärk üle ja määras opereerimise algatamise kuupäevaks 01.01.2020.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 3572616, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti   aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, Rakvere 44307.  

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Julia Dubova
Telefon: 3324417
E-post: julia.dubova@keskkonnaamet.ee
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus annab teada Kadila veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

21.06.19
Kadila veisefarm asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Veadla külas Farmi kinnistul (katastritunnus 90001:003:0119). Kavandatavaks tegevuseks on olemasoleva farmikompleksi rekonstrueerimine ning uute täiendavate laudahoonete ja abirajatiste (s.h sööda- ja sõnnikuhoidlad) ehitamine eesmärgiga kaasajastada tootmine ja suurendada farmi tootmismahtu. Rekonstrueerimise ja laiendamise järgne farm mahutab kavandatud tegevuse kohaselt kuni 1700 põhikarja veist ning 2000 noorlooma.
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine on algatatud Vinni Vallavalitsuse 17.05.2017 korraldusega nr 194.
Tegevuse arendaja on Kadila Põllumajanduse OÜ (Pärna tn 15, Kadila, Vinni vald; kontaktisik: Vahur Veermäe, vahur[at]trovador.ee, tel. 5036413). Otsustaja on Vinni Vallavalitsus (Tartu mnt 2, Pajusti, Vinni vald; kontaktisik: Kätlyn Mets, katlyn[at]vinnivald.ee, tel. 53040597 või Eerik Lumiste, eerik.lumiste[at]vinnivald.ee, tel. 5113595). KMH ekspert on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (Tõnismägi 3a-15, Tallinn; kontaktisik: Pille Antons, pille[at]environment.ee, tel. 6117690).
KMH aruandega on võimalik tutvuda Vinni Vallavalitsuses ja veebilehel ajavahemikus 01.07.-31.07.2019. KMH aruande kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 31.07.2019 Vinni Vallavalitsuse või KMH eksperdi kontaktidel.
KMH aruande avalik arutelu toimub 06.08.2019 kell 17.00 Kadila seltsimajas (Pärna tn 4, Kadila).
Toimetaja: MART VILLUP

ÕHUSAASTELOA MUUTMISE MENETLUSE ALGATAMISE TEADE

23.05.19

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Liivapritsi Osaühingu (registrikood:10294287) (aadress Sõpruse tn 10, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa) esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja sellele lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.05.2019 nr 15-2/19/4200-3 all.


Liivapritsi Osaühingu põhitegevuseks on metallitöötlus ja metallpindade katmine (EMTAK kood 25611) ja kõrvaltegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301).

Ettevõtte tootmisterritooriumil paikneb kokku kaks heiteallikat, milleks on kalorifeeride korsten ja värvikambri ventilatsioonikorsten. Värvimistöid teostatakse tööpäeviti ajavahemikul 8.00‒18.00. Aasta jooksul eraldatakse ettevõttest välisõhku 4,950 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Kalorifeere kasutatakse soojatootmiseks (1440 h aastas, tööaeg oktoober‒aprill). Soojust toodetakse hoone kütteks. Kütusena kasutakse maagaasi, aastane kulu on 15 tuhat m3. Heitgaasid väljuvad korstna kaudu, mille parameetrid on H=8,0 m ja D=0,2 m. Suitsugaaside temperatuur on 200 °C. Kasutusel on neli kalorifeeri võimusega a 64 kW, koguvõimsusega 0,256 MW.

Värvimiskambris toimub detailide värvimine ja värvitud detailide kuivatamine. Kamber töötab 2 500 tundi aastas. Kambri väljatõmbe võimsus on 10 000 m3 /h (4 x 2 500 m3 /h), 2,778 m3/s. Heitgaasid väljuvad nelja ventilatsiooniava (a 0,5 x 0,5 m) kaudu, mille parameetrid on H=8,0 m ja tinglik läbimõõt 1,13 m. Värvikambrist väljuva heitgaasi temperatuur on 20 ºC.

Liivapritsi Osaühing vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 673 § 2-st, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab 1 registrikood: 10294287; aadress: Sõpruse tn 10, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46601 (edaspidi ka ettevõte) 2 Taotlus ja sellega koos esitatud lubatud heitkoguste projekt on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.05.2019 nr 15-2/19/4200-3 all 3 keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" 2 (2) nimetatud määruse lisas toodud künniskogust. Ettevõtte tegevuse käigus väljutatakse välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid rohkem kui 0,5 tonni aastas ning seetõttu on ettevõtte tegevuseks vajalik õhusaasteluba.

Ettevõtte toomisterritooriumi suuruseks on 7943 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks on 100% ärimaa. Ümberkaudsete kinnistute sihtotstarve on tootmismaa ja maatulundusmaa. Lähimad elamud jäävad ca 300 m lõuna suunas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim kagu suunas, ca 180 m kaugusel paiknev Vinni-Pajusti maastikukaitseala.

Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere, 44307; tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, 44307.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Paadenurme looduskaitseala kaitsekorra muutmine

16.04.19
Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27. märtsi 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/266 on algatatud määruse „Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet ja millega kaasajastatakse Paadenurme looduskaitsealal kaitsekorda.
Kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 15.04.2019-30.04.2019. Materjalid lisatud.
Oma parandusettepanekud ja vastuväited Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere).
Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2019. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aasta alguses
Materjalid
Toimetaja: MART VILLUP

SUUREKIVI LOODUSKAITSEALA MOODUSTAMINE

4.09.18

Keskkonnaministri 5. oktoobri 2010. a käskkirjaga nr 1390 on algatatud määruse „Suurekivi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Suurekivi hoiualast moodustatakse Suurekivi looduskaitseala.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18) ning Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti) ajavahemikus 05.09–21.09.2018. Materjalidega saab tutvuda ka käesoleva teate allosas.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Suurekivi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) hiljemalt 21.09.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub 01.10.2018 kell 15.00 Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2018. aasta lõpus ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aasta I poolel.

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Kaitse-eeskirja eelnõu (357.41 KB, PDF)

Seletuskiri (379.42 KB, PDF)

Kaart (184 KB, JPG)

Toimetaja: MART VILLUP

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise avalik väljapanek

16.04.19

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Kaitsealade moodustamine on vajalik Eesti metsanduse arengukavaga aastateks 2011–2020 seatud eesmärgi, tagada metsade range kaitse tüpoloogiline esindatus kõikide metsatüüpide osas, täitmiseks.

 

Valminud on määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" eelnõu. Kaitsealade asukohakaardid on kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehelt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-58.

 

Eelnõu avalik väljapanek toimub 18.06.2018 kuni 30.07.2018. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitsealade moodustamise ja kaitse-eeskirja kohta võib esitada kirjalikult aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 30.07.2018 a. Eelnõu avalik arutelu toimub vastavasisulise ettepaneku alusel.

 

Vabariigi Valitsuse määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiriˮ eelnõu, seletuskiri ja kaart on leitavad:

 

Toimetaja: MART VILLUP

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

14.06.18
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, 10916) esitatud õhusaasteloa taotluse ja sellele lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis nr 15-2/18/7648-3 all.
Ettevõte taotleb tähtajatut õhusaasteluba mobiilse asfaltbetoontehase (mudel HOT-MIX 30) paigaldamiseks Lääne-Viru maakonda, Vinni valda, Kehala külla, Parkla kinnistule (katastritunnus 90002:004:0049). Ettevõtte põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus – EMTAK 42111. Mobiilses asfaltbetoontehases toodetakse asfalti lähiümbruse teede ehituseks.  
AS-TREV-2 asfaltbetoontehas (edaspidi ABT) on mobiilne ning paigaldatakse kohapeal üles vahetult enne tööde algust ning peale tööde lõppu tehas demonteeritakse ning maa-ala korrastatakse. Tehas ei tööta pidevalt, vaid teatud perioodidel - see sõltub antud piirkonnas tehtavate asfalteerimistööde hulgast ja mahust. ABT-l on kaheksa saasteallikat – kuivatustrummel, diiseljõujaam, bituumenmahuti soojendusseade, bituumenmahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine segistitornist veokitele, puistematerjali ladu ja valgusgeneraator. Tehases on kasutusel neli põletusseadet, millede summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kokku on 14,23 MWth. Kuivatustrumlis kasutatakse kütusena põlevkivi kütteõli (500 t/a) ja teistes allikates diislit (56 t/a). Heitgaaside puhastamiseks kasutatakse kottfiltrit, mistõttu kuivatustrumlist eralduvate tahkete osakeste heide on viidud minimaalseks. Killustiku lao platsilt tulevate tahkete osakeste heide hoitakse madalal võimalikult väikese lao jäägiga ning vajadusel seda niisutades.
Tootmisterritoorium asub 100% maatulundusmaal ning seda ümbritsevad elamumaa ja maatulundusmaad. Lähim elamumaa asub ABT-st ca 200 m kaugusel lõunas.
Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris ((Kunderi 18, Rakvere, 44307; tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, 44307.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Toimetaja: MART VILLUP

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

12.04.18
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Verston Ehitus OÜ (registrikood: 11947047) (aadress Pärnu 128, Paide, 72720 Järva maakond) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Kellavere külas Moora pinnasekarjääri kinnistul (katastritunnus 38101:001:0010) asuvale käitisele
 
Verston Ehitus OÜ põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAKi kood 42111). Ettevõtte plaanib tootmisterritooriumile 8 heiteallikat: asfaldisegisti(kuivatustrummel), diiseljõujaam, bituumenimahutite soojendusseade, bituumenimahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine veokitele, puitmaterjalide ladu, valgustusgeneraator.

Asfaltbetooni tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele lubjakivist valmistatud peeneteralist fillerit. Kasutatava filleri aastane kogus on 5000 tonni. Fillerihoidla on horisontaalmahuti, mis omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit, mille efektiivsus on 99%. Lubjakivifiller laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigub segistisse. Segistis toimub naftabituumeni, eelkuumutatud kivimaterjali, filleri ja tolmu segamine asfaltbetooniseguks.

Ettevõte plaanib kasutada teisaldatav asfaldisegisti Benninghoven MBA 160. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit, mille nimisoojusvõimsus on 12,19 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 1000 tonni. Kuivatustrummel on samuti varustatud kuiva kottfiltri pakettiga, mille tööefektiivsus on 99%.
 
Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diislikütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,48 MW. Kütuse aastane kulu on 80 tonni.Bituumeni temperatuuri hoidmiseks kasutatakse bituumenimahuti soojendusseadet, mille nimisoojusvõimsus on 0,12 MW. Kütuseks kasutatakse diislikütust, mille aastane kulu on 20 tonni.
 
Tootmisterritooriumil asub ka valgustusgeneraator, mille nimisoojusvõimsus 0,06 MW. Valgustusgeneraator töötab diislikütusel, mille aastane kulu on 12 tonni. Valgustusgeneraator töötab iseseisvalt ja samal ajal diiseljõujaam ning ka kogu tehas seisab.  
 Juhul kui objektil on võimalik saada elektrienergiat, siis diiseljõuaam ning valgustusgeneraator ühendatakse vooluvõrku ja nende käitamiseks kütust ei kasutata.
 Tööperiood on planeeritud alates 1 aprillist kuni 31. detsembrini. Tööaeg on 7 päeva nädalas kella 7.00-21.00.

Loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Toimetaja: MART VILLUP

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

10.04.18

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Verston Ehitus OÜ (registrikood: 11947047) (aadress Pärnu 128, Paide, 72720 Järva maakond) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Pärnamäe (katastritunnus 38101:001:0071) ja Pärniku (katastritunnus 38101:001:0361) kinnistutel paigaldatavale asfaltbetoonitehasele.
 
Verston Ehitus OÜ põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus(EMTAKi kood 42111). Ettevõtte plaanib tootmisterritooriumile 8 heiteallikat: asfaldisegisti(kuivatustrummel), diiseljõujaam, bituumenimahutite soojendusseade, bituumenimahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine veokitele, puitmaterjalide ladu, valgustusgeneraator.

Asfaltbetooni tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele lubjakivist valmistatud peeneteralist fillerit. Kasutatava filleri aastane kogus on 5000 tonni. Fillerihoidla on horisontaalmahuti, mis omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit, mille efektiivsus on 99%. Lubjakivifiller laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigub segistisse. Segistis toimub naftabituumeni, eelkuumutatud kivimaterjali, filleri ja tolmu segamine asfaltbetooniseguks.

Ettevõte plaanib kasutada teisaldatav asfaldisegisti Benninghoven MBA 160. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit, mille nimisoojusvõimsus on 12,19 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 1000 tonni. Kuivatustrummel on samuti varustatud kuiva kottfiltri pakettiga, mille tööefektiivsus on 99%
.
Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diislikütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,48 MW. Kütuse aastane kulu on 80 tonni. Bituumeni temperatuuri hoidmiseks kasutatakse bituumenimahuti soojendusseadet, mille nimisoojusvõimsus on 0,12 MW. Kütuseks kasutatakse diislikütust, mille aastane kulu on 20 tonni.
 
Tootmisterritooriumil asub ka valgustusgeneraator, mille nimisoojusvõimsus 0,06 MW. Valgustusgeneraator töötab diislikütusel, mille aastane kulu on 12 tonni. Valgustusgeneraator töötab iseseisvalt ja samal ajal diiseljõujaam ning ka kogu tehas seisab.                
Juhul kui objektil on võimalik saada elektrienergiat, siis diiseljõuaam ning valgustusgeneraator ühendatakse vooluvõrku ja nende käitamiseks kütust ei kasutata.
 Tööperiood on planeeritud alates 1 aprillist kuni 31. detsembrini.Tööaeg on 7 päeva nädalas kella 7.00-21.00.

Loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: MART VILLUP