Detailplaneeringu algatamise teade

23.03.21

Vinni Vallavalitsus teatab Vinni valla Piira küla Pähklimäe põik 2 ja Pähklimäe põik 2a maaüksuste detailplaneeringu algatamisest Vinni Vallavalitsuse 15.03.2021 korraldusega nr 59 " Pähklimäe põik 2 ja Pähklimäe põik 2a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ".


Planeeritav ala suurus on u 3100 m² ja planeeritavale alale jäävad Pähklimäe põik 2 ja Pähklimäe põik 2a kinnistud. Pähklimäe põik 2 kinnistu sihtotstarve  on 100 % elamumaa, Pähklimäe põik 2a kinnistu sihtotsatarve on 100 %  üldkasutatav maa.

Detailplaneeringu algatamisega soovitakse liita nimetatud kinnistud ja määrata moodustatava kinnistu sihtotstarbeks 100% elamumaa. 


Muuhulgas määratakse detailplaneeringuga arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, lahendatakse liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted.

Detailplaneeringuga tuleb muuhulgas määratleda parkimisvajadus vastavalt kehtivatele normidele. Detailplaneeringu lahenduses tuleb arvestada, et oleks tagatud müra-, vibratsiooni- ja õhusaastevaba elukeskkond.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja -juhtimise seaduses loetletud tegevuste hulka, mille puhul oleks vajalik kaaluda keskkonnamõjude eelhindamist. 

Vinni valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve väikeelamumaa.

Planeeritav maakasutus on kooskõlas Vinni valla üldplaneeringuga, seega kaalutluse kohaselt ei ole tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

 

 

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise teade

11.11.20

Vinni Vallavalitsus teatab, et Vinni Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 18 on algatatud detailplaneering Vinni vallas Piira külas Värava kinnistul (katastritunnus 90002:001:0025) ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (Vinni Vallavolikogu 29.10.2020 otsus nr 17).
Planeeritav ala suurusega u 12,67 ha, asub Vinni vallas, Piira külas (90002:001:0025). Planeeritavala on 100 % maatulundusmaa.
Detailplaneering on planeerimisseaduse § 142 tähenduses üldplaneeringut muutev detailplaneering. Vinni valla üldplaneeringus on planeeritav ala määratud maatulundusmaaks. Detailplaneeringueesmärgiks on moodustada planeeritavale alale elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Detailplaneeringuga jagatakse Värava kinnistu elamumaa sihtotstarbega kinnistuteks, antakse ehitusõigus elamute ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, lahendatakse liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted.
Planeeritav maakasutuse juhtotstarve Vinni valla üldplaneeringus saab olema elamumaa.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, ehitusõiguse määramine, hoonete ehituslike tingimuste määramine, liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimise), tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringualgatamine

Piira küla, Värava kinnistu detailplaneeringukeskkonnamõju strateegilise hindamisealgatamata jätmine

Toimetaja: MART VILLUP

Lastekodu kompleksi ja elamukvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

8.01.20

Vinni Vallavolikogu tunnistas 19.12.2019 otsusega nr 33 osaliselt kehtetuks  Lastekodu  kompleksi  ja  elamukvartali  detailplaneeringu,  mille asukoht  oli  algselt  Vinni  alevik,  Tammiku  tn  9  ja  Pajusti  alevik,  Looduse  tn  2  kinnistute vahel  ning  oli  reformimata  riigimaa.  Nimetatud  maa-ala  osas  kehtib  Lastekodu  kompleksi  ja elamukvartali  detailplaneering,  mis  on  kehtestatud  Vinni  vallavolikogu 25.09.2007  otsusega  nr 79. Kehtiva detailplaneeringu järgi on ellu viidud Päikese tänav ja lastekodu kompleks. Tänaseks ei  ole  kehtivat  detailplaneeringut  asutud  ellu  viima  elamukvartali  osas.  Nimetatud  ala  on  täna enamuses põllumajanduslikus kasutuses. Päikese tänava ja lastekodu kompleksi osas jääb nimetatud detailplaneering kehtima.

Toimetaja: MART VILLUP

TEADE DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEST

15.03.18

Vinni vallavalitsus algatas korraldusega 02.veebruar 2018 nr 34  Mäetaguse küla Liivakünka maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu. Maaüksuse kü tunnus on 90001:001:0815, suurus 8,06 ha, valla üldplaneeringu järgne maaüksuse juhtfunktsioon on väikeelamute maa.

Algatatud detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringuala väikelamumaa kruntideks jaotamine ning kruntide hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja-rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine; liikluskorralduse, haljastuse, kujade ja kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine; keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine; servituutide seadmise ja kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse märkimine.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb valla üldplaneeringus sätestatud detail-planeeringu kohustusega juhtumist (enam kui 5 hoonest koosnev elamute grupp). Võimalike täiendavate uuringute vajaduse kohta planeeringu algatamisel teave puudus.

Toimetaja: MART VILLUP

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

26.02.15
Vinni Vallavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 2  kehtestati detailplaneering Mäetaguse küla Metsavälja kinnistule, katastritunnusega 90002:001:0559.  Detailplaneering määratleb krundi ehitusõiguse,  hoonestuse paigutuse ning naaberkinnistutele juurdepääsu võimaldava tee servituudiala  ulatuse kinnistul.
Toimetaja: MART VILLUP

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

7.01.15

Vinni Vallavolikogu 17.12.2014 otsusega nr 59  kehtestati detailplaneering Piira küla Riki kinnistule, katastritunnusega 90002:001:0150. Detailplaneering näeb ette  Riki kinnistu jaotamise kümneks katastriüksuseks, mille hulgast kuus on  üksikelamute krundid ja kaks - maatulunduslikud (metsa-) kinnistud. Ülejäänud maaüksustest on üks rajatavaid elamuid teenindava puurkaev-pumpla krunt ning teine - transpordimaa otstarbeline katastriüksus – kinnistutele juurdepääsutee rajamiseks

Toimetaja: MART VILLUP

Detailplaneeringu avalikustamine

14.11.14
Piira küla Riki kinnistu ja selle lähialade detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.11.2014 kuni 30.11. 2014 Piiral, C.T. von Neffi tn 2 - Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse fuajees ja Pajustis, Tartu mnt 2 - vallamaja II korrusel. Planeeritava ala suurus on 4 ha. Planeeringu eesmärgid on: piiritleda hoonestatavad  alad ning moodustada Riki kinnistu piirides kaks krunti tehnorajatistele, kaks metsamaa kinnistut ning kuus eramukrunti, määrata kruntide ehitusõigused, teenindavate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, vajalikud kujad ning selgitada teest ja tehnorajatistest tingitud kitsenduste vajalikkus ja ulatus. Ehitusõigused lubavad igale krundile kuni 3 hoonet. Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele nähakse ette olemasoleva Pähklimäe tee rekonstrueerimine. 
Detailplaneering on vastavuses 25.02.2010 kehtestatud Vinni valla üldplaneeringuga. 
Märkused ja ettepanekud planeeringu kohta palume esitada Vinni Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 30. novembriks 2014. postiaadressil 46603 Tartu mnt 2 Pajusti, Lääne-Virumaa või 
e-postiga aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.
Märkuste ja ettepanekute laekumisel toimub detailplaneeringu avalik arutelu 
03. detsembril 2014 kell 16.00 Pajustis, vallamaja III korruse saalis.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Teated detailplaneeringute algatamisest

23.03.21

Vinni Vallavolikogu 27. märtsi  2014 otsusega nr 19 algatati detailplaneering

Mäetaguse külas asuvale Metsavälja  kinnistule, katastritunnus 90002:001:0559.

Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on määratleda Metsavälja kinnistu ehitusõigus, piiritleda hoonestusala, määrata vajalikud kujad ja teenindavate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad,  selgitada kinnisomandi kitsenduste vajalikkus ja ulatus planeeritaval maa-alal.

Planeeringuga määratakse hoonete olulisemad arhitektuuri- või ehitustingimused  ning haljastuse ja heakorrastuse üldised põhimõtted.  Planeeritava ala suurus on 0,3 ha

Planeering ei näe ette kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmist.  

 

 

Vinni Vallavolikogu 29. mai  2014 otsusega nr 27 algatati detailplaneering Piira külas asuvale Riki  kinnistule, katastritunnus 90002:001:0150 ja selle lähialale. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on piiritleda hoonestatav maa-ala,  moodustada kinnistule kuus eramukrunti, määratleda nende ehitusõigused, vajalikud kujad,  teenindavate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja heakorrastuse üldised põhimõtted ning selgitada planeeritavatest teedest  ja tehnovõrkudest tingitud kinnisomandite kitsenduste vajalikkus ja ulatus planeeritaval alal. Planeeritava ala orienteeruv suurus on 4 ha.

Koostatav detailplaneering ei näe ette muudatusi valla üldplaneeringus.

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

23.03.21

Vinni Vallavolikogu 28.11.2013 otsusega nr 48 kehtestati uus detailplaneering Piira küla Kastani,  Kase  ja Lepa  kinnistutele, katastritunnustega 90002:001:0595,  90002:001:0912  ja 90002:001:0913.  Uus detailplaneering näeb ette  seitsme elamukrundi moodustamise  eelnevalt planeeritud üksik- või paariselamutele. Lisaks planeeriti neli eraldi  kinnistut teedele,  tehnorajatistele ja  laste mänguplatsile.

Uute detailplaneeringute kehtestamise tõttu muutusid kehtetuks kaks  samale alale eelnevalt koostatud detailplaneeringut:

  1. Detailplaneering kinnistud nr 8313, 8314 ja 8315 (OÜ Arhitektuuridomeen, 2006), alates 30.08.2012,
  2. Detailplaneering Kastani, Kase ja Lepa kinnistutele nr  831331, 831431 ja 831531 (AS Reaalprojekt, 2012), alates 28.11.2013.

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA