Privaatsuspoliitika

28.01.19

Vinni Vallavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid, mistõttu ametiasutuse tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on ametiasutusel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Juba iga kirjaliku pöördumisega ametiasutusse satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohata, telefoninumbrit jm.

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Ametiasutuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

Sellelt leheküljelt leiate, millisel eesmärgil ametiasutus isikuandmeid ja eraelu puudutavat teavet töötleb ning kuidas vastavaid andmeid kaitstakse või avalikkusele kättesaadavaks tehakse.

Kui ametiasutus on Teie hinnangul kogunud ja kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult, on Teil õigus esitada märgukiri (protest) ametiasutusele ning nõuda andmete parandamist või ebaseadusliku kasutamise lõpetamist. Samuti on Teile eelmärgitud juhul ning ka siis, kui ametiasutus ei väljasta Teile teie kohta käivaid andmeid, õigus pöörduda taotlusega teenistusliku järelevalve algatamiseks Vinni Vallavalitsuse kui täitevorgani poole või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine
Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis
Isikuandmete kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele asutustele edastamine
Õigus tutvuda enda andmetega

Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitseametniku poole aadressil mart@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP