Jäätmekonteineri harvema tühjendamise taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Jäätmemahuteid tuleb tühjendada sellise sagedusega, mis väldib ületäitumise ning ebameeldiva lõhna ja kahjurite tekke. Sobivad on mahuga 80-ne kuni 4500 liitrised standardsed konteinerid, mida saab tühjendada nüüdisaegsete jäätmeveokitega. Eramaja tarbeks on sobivaimad 80- ja 240-liitrised plastkonteinerid.

Vinni vallas peab tiheasustusaladel (Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu alevikud) toimuma jäätmemahutite tühjendamine vähemalt üks kord 28 päeva (4 nädala) jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit. 

Hajaasustuses peab toimuma jäätmemahutite tühjendamine vastavalt jäätmevaldaja vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord kvartalis ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit. Jäätmemahutite minimaalne tühjendamissagedus on planeeritud nii, et need ei levitaks ebameeldivat lõhna ega põhjustaks ohtu tervisele.

 

Juhul, kui jäätmevaldaja elab ja toimetab oma kinnistul ainult suviti, siis on tal võimalik kohalikust omavalitsusest taotleda jäätmeveost vabastust ajavahemikuks 01.oktoobrist kuni 01.maini. Sellisel juhul taodeldakse Vinni Vallavalitsuselt hooajalist jäätmevedu. Vastava avalduse vorm asub Vinni valla kodulehel. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Vabastuse saamiseks, saates vallavalitsusele vastavasisulise avalduse, peab sisaldama muuhulgas põhjendust mitteliitunuks lugemise vajaduse kohta. Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks

Kestvus:

Vabastus antakse üheks kalendriaastaks. Seega, kui situatsioon ei ole muutunud, tuleb vabastuse taotlus teha igal järgneval aastal uuesti.

Õigusaktid:

Jäätmehooldust Vinni valla haldusterritooriumil korraldavad ja kontrollivad järgmised jäätmehooldust reguleerivad õigusaktid:

Vastutaja:

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Vinni valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Vinni vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Vinni vallamajast.  Vastuvõtuajad: T. N. 8.00-16.00, (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide: