« Tagasi

Vinni alevikus Põllu tn 10 asuva tootmishoone laienduse projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Vinni Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel tootmishoone üle 33% laienduse rajamiseks Vinni alevikus Põllu tn 10 (90002:002:0005) katastriüksusele.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.05.2022-30.05.2022. veebilehel  ja Vinni Vallavalitsuse ruumides (Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või postiaadressil Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald, 46603, Lääne-Virumaa. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.05.2022.

Vinni Vallavalitsus teeb ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Ettepanekute esitamise tähtajaks avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks.

Täiendav info: ehitusnõunik Raido Tetto (raido.tetto@vinnivald.ee, tel. 5855 7517).

PT taotlus tootmishoone laiendus

PT korralduse eelnõu