Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul

3.11.23

Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul on Vinni valla eelarvest toimetulekuraskustesse sattunud isikule makstav mitteperioodiline toetus isiku ajutise raske majandusliku olukorra leevendamiseks, toimetuleku soodustamiseks ning hädavajalike sotsiaalsete ning majanduslike vajadustega seotud kulude katmiseks. Ühekordset toetust on õigus taotleda:

1) asenduskodust tagasipöördunud isikule iseseisva elu alustamiseks vajalike vahendite soetamiseks;

2) kinnipidamisasutusest tagasipöördunud isikule hädavajalike olmevajaduste rahuldamiseks;

3) isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu (lähedase surm, haigus vms).

Erandjuhul võib käesolevas paragrahvis nimetatud toetust maksta toimetulekuraskustes isikule eluaseme teenuste eest maksmiseks või eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks.

Toetuse suurus sõltub isiku toimetulekuvõimest, elukondlikest vajadustest ja abivajaduse hindamisest.

Taotluse blankett

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 110 - § 113.

 

 

Toimetaja: MART VILLUP