« Tagasi

Teade detailplaneeringu algatamisest

Vinni vallavalitsus algatas korraldusega 02.veebruar 2018 nr 34  Mäetaguse küla Liivakünka maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu. Maaüksuse kü tunnus on 90001:001:0815, suurus 8,06 ha, valla üldplaneeringu järgne maaüksuse juhtfunktsioon on väikeelamute maa.

Algatatud detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringuala väikelamumaa kruntideks jaotamine ning kruntide hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja-rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine; liikluskorralduse, haljastuse, kujade ja kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine; keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine; servituutide seadmise ja kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse märkimine.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb valla üldplaneeringus sätestatud detail-planeeringu kohustusega juhtumist (enam kui 5 hoonest koosnev elamute grupp). Võimalike täiendavate uuringute vajaduse kohta planeeringu algatamisel teave puudus.