« Tagasi

Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Plaanitakse muuta Vabariigi Valitsuse 2007. a määrust nr 104 „Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskiri". 

Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse, miks Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskirja on kavas muuta ning milliseid muudatusi plaanitakse. Selle dokumendi eesmärk on juba varakult (enne määruse eelnõu koostamist) teavitada inimesi plaanitavatest muudatustest. Samuti soovime tagasisidet, mida kavandatud muudatustest arvatakse. Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda siinse teate allosas.

Olulisemad kavandatavad muudatused Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskirjas (kõik plaanitavad muudatused ja muudatuste põhjendused on kirjas väljatöötamise kavatsuses):


•    Riigimaadel on kavas kaitseala laiendada ligikaudu saja hektari võrra. 


•    Riigimaadel suurendatakse sihtkaitsevööndi pindala üle 300 ha võrra. Sihtkaitsevööndi režiim on rangem kui piiranguvööndi oma, nt on sihtkaitsevööndis majandustegevus keelatud. Eramaid täiendavalt sihtkaitsevööndisse ei arvata.


•    Muudetakse piiranguvööndis metsade majandamise tingimusi: hall-lepikutes lubatakse teha lageraiet (2007. aasta kehtiv kaitse-eeskiri seda ei võimalda); teistes metsades saab uuendusraietest teha aegjärkset ja häilraiet langi suurusega kuni 2 ha; ühe hektari kohta tuleb alles jätta vähemalt 20 tihumeetrit kasvavaid puid või nende säilinud püstiseisvaid osi; sanitaarraie tegemisel ei tohi täius langeda alla 40%; (vaata täpsemalt väljatöötamise kavatsuse peatükist 3.1).


•    Praegu kehtiva kaitse-eeskirja järgi on igasuguse ehitise püstitamiseks vajalik Keskkonnaameti nõusolek. Seda plaanitakse muuta selliselt, et õuemaale võib sellise ehitise, mis ei vaja vallavalitsusest ehitusteatist või ehitusluba, püstitada ilma Keskkonnaameti kooskõlastuseta. 

Palume Teil esitada oma põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited kavandatavate muudatuste kohta kirjalikult Keskkonnaameti Rakvere kontori aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 3. novembril 2019. a.

Väljatöötamise kavatsust ja Keskkonnaametile esitatud parandusettepanekuid tutvustav avalik koosolek toimub 11. novembril 2019. a kell 15.00 Roela rahvamajas (Sinilille tn 1).

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee

Väljatöötamise kavatsus (1.67 MB, PDF)

vt ka https://www.keskkonnaamet.ee/et/modriku-roela-maastikukaitseala-kaitse-eeskirja-muutmine