« Tagasi

Keskkonnaloa menetlusse võtmisest teavitamine (alus KeÜS § 47 lg 4)

Keskkonnaamet annab  teada,  et  on  võtnud  menetlusse  OÜ  Steelhouse  Group  Estonia  (registrikood 16224492,  aadress  Laki  tn  9a,  Kristiine  linnaosa,  Tallinn,  Harju  maakond)  poolt    esitatud

keskkonnaloa  taotluse.  Ettevõte  taotleb  keskkonnaluba  paiksest  heiteallikast  saasteainete välisõhku  väljutamiseks.   Taotlus  on  registreeritud  Keskkonnaameti  keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 13.09.2021  nr DM-117065-1 all.

OÜ  Steelhouse  Group  Estonia  käitis  asub  aadressil Tööstuspargi  põik  3,  Vinni  alevik,  Vinni  vald,  Lääne-Viru  maakond,  46601  (katastritunnus 90002:002:0026).  Ettevõte  tegeleb  metallkonstruktsioonide  ja  metallmööbli  tootmisega. Metallosade puhastamiseks kasutatakse happevanne.

Ettevõttel on keskkonnaluba vaja tulenevalt Keskkonnaministri 14.12.2019 määruse nr 67„Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus nr 67) §-st 2. Määruse nr 67 § 2 kohaselt on ettevõttel õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse gaasilisi anorgaanilised ühendeid (kokku arvutatuna) üle >0,3 tonni aastas. OÜ Steelhouse Group Estonia taotleb keskkonnaluba 1,105 t gaasiliste anorgaaniliste ainete aasta jooksul õhku suunamiseks.

Ettevõtte tootmisüksuse pindalaks on 13831 m². Territoorium on ümbritsetud tootmismaadega. Ettevõttest kagu suunda jääb üldkasutatav maa. Lähim elamu heiteallikale asub ca 310 meetri kaugusel lõuna suunas. Käitise territooriumil ja lähemal kui 500m ei paikne looduskaitsealuseid objekte. Käitisest ca 600 meetri kaugusele kagu ja lõuna suunas jääb Vinni-Pajusti maastikukaitseala. 1,7 km kaugusele kirde suunas jääb Mõdriku mõisa park.

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile keskkonnaloa muutmise taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kopli 76, 10416 Tallinn.

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

e-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE