« Tagasi

Vinni valla üldplaneeringu avalikust väljapanekust teavitamine

Vinni Vallavalitsus annab teada, et Vinni Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 18 otsustati vastu võtta Vinni valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering) ja suunata avalikule väljapanekule. Sama otsusega tunnistati nõuetele vastavaks üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (edaspidi KSH aruanne).

Üldplaneering hõlmab kogu Vinni valla haldusterritooriumi - 1012,8 km² suuruse pindalaga üldplaneeringuala piir ühtib Vinni valla piiriga.

Üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse §-is 75 toodud ülesannete lahendamine. Üldplaneeringuga määratakse Vinni valla ruumilise arengu suundumused ja põhimõtted. Üldplaneering arvestab üldiste väärtuste ja huvidega, et tagada parimal võimalikul moel Vinni valla jätkusuutlik areng nii elanike kui ettevõtjate seisukohast. Üldplaneeringuga on leitud tuuleenergeetika tootmiseks sobilikud alad ning kavandatakse Laekvere, Roela, Tudu, Viru-Jaagupi, Vinni ja Pajusti alevike ning Piira küla piiride muutmist. Samuti määratakse supelranna alad ning üldised maakasutuse juhtotstarbed ja nendele vastavad ehitustingimused. KSH aruande kohaselt ei kaasne üldplaneeringu elluviimisega olulist keskkonnamõju.

 

Vinni Vallavalitsus korraldab Vinni valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku, mis toimub ajavahemikul 21.11.-30.12.2022.

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik üldplaneeringu materjalidega tutvuda Vinni valla kodulehel

Lisaks on üldplaneeringu materjalidega võimalik tutvuda tööaegadel:

  • Vinni vallamajas (Tartu mnt 2, Pajusti alevik);
  • Laekvere raamatukogus (Salutaguse tee 2, Laekvere alevik);
  • Muuga raamatukogus (Alekvere tee 1, Muuga küla);
  • Tudu raamatukogus (Rakvere mnt 13, Tudu alevik);
  • Roela raamatukogus (Järve 1, Roela alevik);
  • Ulvi raamatukogus (Mõisa tee 5, Ulvi küla);
  • Vinni-Pajusti raamatukogus (Sõpruse 1a, Vinni alevik).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Üldplaneeringut puudutavad arvamused, ettepanekud ja/või vastuväited tuleb esitada hiljemalt 30.12.2022 kirjalikult Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee või postiaadressile Tartu mnt 2, Pajusti alevik, 46603, Vinni vald, Lääne-Virumaa.

Avaliku väljapaneku järgse üldplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja teatab Vinni Vallavalitsus peale avaliku väljapaneku lõppemist.