« Tagasi

Kaasav eelarve 2024

Vinni valla elanikel võimalik otsustada, kuidas kasutada 25 000 eurot vallaeelarve raha. Vinni valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetel on seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.

Kaasava eelarve objektiks on Vinni vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve suuruseks on planeeritud 2024. aastal 25 000 eurot.

Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 01.11.2023-31.12.2023.

Ettepanekud tuleb Vinni Vallavalitsusele esitada taotluse vormil tavapostiga Tartu mnt 2 Pajusti 46603 või e-postiga vallavalitsus@vinnivald.ee märgusõnaga „Kaasav eelarve".

Ettepanek peab sisaldama:

  1. esitaja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon või e-posti aadress),
  2. ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3. ettepaneku eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on ettepaneku teostamine Vinni valla eelarvest vajalik ja oluline).
  4. ettepaneku kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on investeeringu puhul teostatav 2024. aasta jooksul;
  5. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu ja nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6. eelarve ehk ettepaneku hinnanguline maksumus ning võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
  7. muu oluline info või ettepanekut iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

Kaasava eelarve ettepanekutes osalemiseks, peavad olema täidetud kõik tingimused.