« Tagasi

Kaasav eelarve ootab ettepanekuid aasta lõpuni

Esimest korda on võimalus Vinni valla elanikel kaasa rääkida 2019. aasta eelarve koostamisel, mille jaoks on kasutada vallaelarvest 25 000 eurot.

MIS ON KAASAV EELARVE?

Kaasava eelarvega soovime parandada valla elanike arusaama elarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele valupunktile või viia ellu mõni päris uus idee.

KES SAAVAD ETTEPANEKUID ESITADA?

Ettepanekuid eelarvesse võivad teha kõik Vinni valla arengust huvitatud vähemalt 16-aastased füüsilised isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri alusel on Vinni vallas.

Ettepanekute esitamise periood on 1. november - 31.detsember 2018. aasta.

Ettepanekud (ideed) esitatakse kirjalikult postiaadressil: Tartu mnt.2 Pajusti 46603,

e-postiaadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee  märgusõnaga „Kaasav eelarve"

Ettepanekute (idee) esitamisel peab olema märgitud:

 1) esitaja andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon või e-posti aadress);
 2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 3) ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, miks on ettepaneku teostamine eelarvest vajalik ja oluline);
 4) idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepankus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek investeeringu puhul on 12 kuu jooksul teostatav);
 5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus ja olulised tunnused);
 6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
 7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

KUIDAS TOIMUB ETTEPANEKUTE (IDEEDE) HINDAMINE?

Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Komisjon analüüsib kõiki esitatud ettepanekuid ja annab idee teostatavuse kohta oma hinnangu ning valib esitatud taotluste alusel välja kuni 10 ideed, mis esitatakse hääletamiseks kogukonnale. Ideede analüüsimise (sõelumise) käigus võib komisjon sarnaseid ideid liita või ideid täiendada. Komisjoni analüüsi tulemused avaldatakse Vinni valla veebilehel hiljemalt 31.jaanuaril.

KES VALIB VÄLJA VÕITJA?

 Komisjoni valitud ideed esitatakse avaliku huvi väljaselgitamiseks kogukonnale. Hääletamine toimub perioodil 01. -28.veebruar.

Kogukonna hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida mille  eeldatav maksumus kokku ei ületa 25 000 eurot, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

Kui lõpphääletusel saavad mitu ideed, mille kogumaksumus ei ületa kaasava eelarve summat, ühepalju hääli, siis komisjon otsustab objekti rahastamise liisu heitmise teel. Juhul, kui leitakse idee esitaja poolt lisarahastus, siis võib komisjon otsustada rahastamise ka objektile, mis esimesena oleks jäänud rahastamata.

KUIDAS TOIMUB ETTEPANEKU (IDEE) REALISEERIMINE?

Hääletustulemusena selgunud objektid edastab komisjon finantsteenistusele, kes viib objektide jaotuse sisse eelarve eelnõusse ja seletuskirja ning 2019. aasta jooksul ettepank(idee) realiseeritakse.

Lisainfo:Inna Arula finantsjuht inna@vinnivald.ee

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm