« Tagasi

ÕHUSAASTELOA MUUTMISE MENETLUSE ALGATAMISE TEADE

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Liivapritsi Osaühingu (registrikood:10294287) (aadress Sõpruse tn 10, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa) esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja sellele lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.05.2019 nr 15-2/19/4200-3 all.


Liivapritsi Osaühingu põhitegevuseks on metallitöötlus ja metallpindade katmine (EMTAK kood 25611) ja kõrvaltegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301).

Ettevõtte tootmisterritooriumil paikneb kokku kaks heiteallikat, milleks on kalorifeeride korsten ja värvikambri ventilatsioonikorsten. Värvimistöid teostatakse tööpäeviti ajavahemikul 8.00‒18.00. Aasta jooksul eraldatakse ettevõttest välisõhku 4,950 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Kalorifeere kasutatakse soojatootmiseks (1440 h aastas, tööaeg oktoober‒aprill). Soojust toodetakse hoone kütteks. Kütusena kasutakse maagaasi, aastane kulu on 15 tuhat m3. Heitgaasid väljuvad korstna kaudu, mille parameetrid on H=8,0 m ja D=0,2 m. Suitsugaaside temperatuur on 200 °C. Kasutusel on neli kalorifeeri võimusega a 64 kW, koguvõimsusega 0,256 MW.

Värvimiskambris toimub detailide värvimine ja värvitud detailide kuivatamine. Kamber töötab 2 500 tundi aastas. Kambri väljatõmbe võimsus on 10 000 m3 /h (4 x 2 500 m3 /h), 2,778 m3/s. Heitgaasid väljuvad nelja ventilatsiooniava (a 0,5 x 0,5 m) kaudu, mille parameetrid on H=8,0 m ja tinglik läbimõõt 1,13 m. Värvikambrist väljuva heitgaasi temperatuur on 20 ºC.

Liivapritsi Osaühing vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 673 § 2-st, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab 1 registrikood: 10294287; aadress: Sõpruse tn 10, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46601 (edaspidi ka ettevõte) 2 Taotlus ja sellega koos esitatud lubatud heitkoguste projekt on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.05.2019 nr 15-2/19/4200-3 all 3 keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" 2 (2) nimetatud määruse lisas toodud künniskogust. Ettevõtte tegevuse käigus väljutatakse välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid rohkem kui 0,5 tonni aastas ning seetõttu on ettevõtte tegevuseks vajalik õhusaasteluba.

Ettevõtte toomisterritooriumi suuruseks on 7943 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks on 100% ärimaa. Ümberkaudsete kinnistute sihtotstarve on tootmismaa ja maatulundusmaa. Lähimad elamud jäävad ca 300 m lõuna suunas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim kagu suunas, ca 180 m kaugusel paiknev Vinni-Pajusti maastikukaitseala.

Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere, 44307; tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, 44307.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.