Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017

9.06.17

kell 16.00, Kadila Seltsimajas, Kadila küla, Pärna 4.

Päevakord :

1.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2016 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

2.OÜ Roela Soojus kohustuse tagamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

3. Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.05
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

4.Korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. mail 2017

19.05.17

kell 14.00, vallamajas,  Pajusti alevik Tartu mnt 2.

 

Päevakord :

 

 

1.Rägavere valla ja Laekvere valla Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla volikogu valimiste korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

2.Rägavere valla ja Laekvere valla Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla volikogu liikmete arvu määramine

Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

3.Rägavere valla ja Laekvere valla Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla volikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

4. Katastriüksuse võõrandamine

Ettekandja: maanõunik Anu Are.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. aprillil 2017

21.04.17

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Vinni Vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 11 muutmine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

2. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise rahaliste vahendite kasutamise kord  
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

3.Korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4. Loa taotlemine kinnistu võõrandamiseks ja kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Arvamuse andmine geoloogilise  uuringu loa väljastamiseks
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.

6.Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.

7. Vee-ettevõtjate määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.

8. Eesti Maaomavalitsuste Liidu Üldkoosolekule esindajate  ja esindajate asendajate nimetamine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

9.Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

10. Vallavolikogu esimehele töötasu ja hüvitise maksmine
Ettekandja: aseesimees Kaido Klaats.

11. Vallavanemale töötasu ja lisatasu maksmine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 09. märtsil 2017

3.03.17

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Taotluse esitamine lasteaiahoonetes  energiatõhususe ja taastuvenergia  kasutuse edendamise toetuse saamiseks
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.

2. Projektis osalemine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2017

17.02.17

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

2.Ülevaade 2016.a õiguskorrast Vinni vallas
Ettekandja: Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseinik
Jaagup Nõmmeloo.

3.Maksu- ja Tolliameti info
Ettekandja: MTA Ivar Veber.

4.Vallavara rendile andmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Vallavara müük avalikul enampakkumisel
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6. Kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

7.Vinni valla 2017 a. eelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

8.Vinni valla aukodaniku nimetuse andmine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

9.Lääne -Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule esindaja ja asendaja nimetamine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2017

20.01.17

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Vinni valla kalmistute andmekogu põhimääruse kehtestamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

2.Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

3.Roela alevikus Pargi tn 4 asuva kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Maavanemale arvamuse andmine kinnisasja omandamise kohta
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Korterite müük avalikul enampakkumisel
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6.Audiitori määramine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

6.Haigushüvitise maksmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

7.Vinni valla 2017 a. eelarve II lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

8.Projektis osalemine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.

9.Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

10.Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandjad: komisjonide esimehed.

11.Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 08. detsembril 2016

2.12.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Vinni Vallavolikogu 28.04.2016  otsuse nr 33 muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

2.Vinni Vallavolikogu 28.02.2013 määruse  nr 6  lisa  „Palgamäärad" muutmine
Ettekandaja: vallasekretär Vaive Kors.

3.Vinni valla 2017.aasta eelarve I lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

4.Liitumisdokumendid
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
4.1 Õiendi kinnitamine Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu avaliku
väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta
4.2 Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
4.3 Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine
4.4 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

5.Vallavanema valimine
VAHEAEG
6.Istuva vallavalitsuse lahkumispalve
7.Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
8.Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
9.Volikogu esimehe valimine
10.Volikogu aseesimehe valimine
11.Toomas Väinastele preemia maksmine

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 10. novembril 2016

4.11.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.


Päevakord :


1.2017.aasta eelarve koostamiseks  vajalike määruste/otsuste vastuvõtmine:
1.1.Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2017.aastaks            
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
1.2. Madala sissetulekupiiri kehtestamine 2017.aastaks
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
1.3. Huvitegevuse ja –hariduse finantseerimine 2017.aastal
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
1.4. Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
2017.aastaks
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
1.5. Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
1.6.Vinni Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Ettekandaja: vallavanem Toomas Väinaste.


2.Vallavara võõrandamine
2.1 Piira külas asuva  Aedniku tn 19 katastriüksuse võõrandamine
2.2 Pajusti alevikus Lepasaare tn 11b asuva kinnistu võõrandamine
2.3 Pajusti alevikus, Linnu tn 1-18 asuva korteriomandi müük avalikul enampakkumisel
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Otsuste muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4. Maavanemale arvamuse andmine kinnisasja omandamise kohta
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5. Kopli katastriüksuse  jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele
sihtotstarvete  määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6. Vinni valla arengukava aastateks 2013-2022 muutmine ja
Vinni valla eelarvestrateegia aastateks 2017- 2021 kinnitamine
Ettekandjad: pearaamatupidaja Inna Arula ja arendusnõunik Gustav Saar.
7. Vinni valla 2016 aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

8. Vinni valla eelarve täitmine seisuga 30.09
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

9. Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu põhimääruse ja kasutamise eeskirja
kinnitamine
Ettekandja: Kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

10.Vee-ettevõtjate määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
Ettekandaja: ehitusnõunik Erik Keskküla.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 06. oktoobril 2016

30.09.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1. Vinni Vallavolikogu 31.05.2012 määruse nr 7 kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

2. Pädevuse delegeerimine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

3.Kehala Klubi ja Pajusti Klubi ümberkorraldamine
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

4. Kadila Rahvaraamatukogu ja Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu ümberkorraldamine
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

5. MTÜ-s Roela Rahva Maja osalemise lõpetamine
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

6. Vinni Vallavolikogu 19.12.2013 otsuse nr 60 muutmine
Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Rauno Võrno.

7. Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu projekti II lugemine
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste.

8. Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu projekti avalikustamisele suunamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15.septembril 2016

15.09.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :
1.Kadila külas Männi tn 2-1 asuva korteriomandi  võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are

2.Vetiku külas  Järve tn 11a asuva kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are

3.Vinni alevikus Tiigi tn 5-9   asuva korteriomandi  võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are

4.Vinni Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
Ettekandja: volikogu esimees Rauno Võrno

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.augustil 2016

19.08.16
kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :

1. Arvamus maavara kaevandamisloa andmisest OÜ-le Sisek Inju-Meriküla dolokivimaardla Inju-Meriküla II dolokivikarjääris
Ettekandja: juhatuse liige Erki Vaguri.
 
2.Osavaldade tegevuse lõpetamine
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste.
 
3.Ühinemislepingu I lugemine
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste.
 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2016

10.06.16

kell  15.00,  Kadila Seltsimajas, Pärna 4 Kadila küla.

Päevakord :

1.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
Tutvuda saab kodulehel: http://www.vinnivald.ee/documents/1431677/5266852/2015+aastaaruanne.pdf/f91089d2-beb5-4866-b819-6e032767eeb0

2. Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.05
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

3. Ehitiste peremehetuse otsustamine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.


4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Külaveere tn 1 ja Varesmäe tee 5a katastriüksustele sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6. Kinnistute müük avalikul  enampakkumisel
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. aprillil 2016

22.04.16

kell  15.00, vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :
1. Projektis osalemine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
2.Vinni Vallavolikogu 28.11.2013  otsuse nr 47 muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
4.Lääne-Viru maakonnaplaneeringu kooskõlastamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
5.Seisukoha võtmine Laekvere Vallavolikogu 29.03.2016 otsuse nr 11 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine liitumisläbirääkimiste alustamiseks"
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste ja vallavolikogu esimees Rauno Võrno.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. märtsil 2016

23.03.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :
 
1.Vinni valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 – 2026 kinnitamine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
2.Katastriüksuste võõrandamine, uutele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.


3.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
4.Sõõruaia ja Liivanõlva katastriüksuste  jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarvete  määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
5. Lepiku külas asuva Leparea 1 korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
6.Peremehetuse tuvastamise algatamine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.
 
7.Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2016

19.02.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :
1.Soojusmajanduse arengukava I lugemine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar ja OÜ Doran  Sven Trofimov.
 
2.Tudu alevikus Raudtee tn 9-2 asuva korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Vallavara rendile andmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Vinni valla 2016.aasta eelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

5.Sotsiaalabi küsimused
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
Tugiisikuteenuse osutamise ja tasustamise kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise ja tasustamise kord
Puudega lapse vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Toetuste määramise ja maksmise kord
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord
Vinni valla eelarvest hoolekandeteenuse  eest tasumise kord
Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad
Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
Määruste kehtetuks tunnistamine
Otsuste kehtetuks tunnistamine
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Vinni Vallavolikogu 25.11.2010 määruse nr 27 „Sotsiaaltranspordi osutamise kord" muutmine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
Kaasettekandjad: sotsiaalnõunik Mirjam Selli, sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova, haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

6.Delegeerimine
Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
Tööstusheiteseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
Kaasettekandjad: sotsiaalnõunik Mirjam Selli, sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova, haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits, majandusnõunik Peeter Kalvet.

7.Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine
Ettekandja: volikogu esimees Rauno Võrno ja vallavanem Toomas Väinaste.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. jaanuaril 2016

22.01.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :

1.Nõusolek  Lemminkäinen Eesti AS Haava III karjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK.LV-205644 muutmiseks
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet ja AS Talter esindaja.
 
2. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa väljastamiseks
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet ja AS Talter esindaja.
 
3.Ülevaade 2015.a õiguskorrast Vinni vallas
Ettekandja: Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo.
 
4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
5.Vinni valla 2016.aasta eelarve II lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. detsembril 2015

11.12.15

kell  15.00,  Vinni Spordikompleksis, Sõpruse 16 Vinni alevik.
 
Päevakord :
 
1.Maamaksumäära  kehtestamine 2016. aastaks
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
2. Katastriüksuse  jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarvete
määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3. Vinni vallale kuuluvate korteriomandite võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
4. Vinni valla 10.kuu eelarve täitmine
Ettekandjad: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
5. Vinni Vallavolikogu 28.02.2008 otsuse nr 14 kehtetuks tunnistamine
Ettekandjad: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
6.Vinni valla 2016.aasta eelarve I lugemine
Ettekandjad: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. novembril 2015

20.11.15

kell  15.00,  vallamajas Tartu mnt 2 Pajusti alevik.
 
Päevakord :
 
1. Toetuste määramise ja maksmise kord
1.1 Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2016.aastaks    
1.2 Madala sissetulekupiiri kehtestamine 2016.aastal
 
2. Haridusasutuste uued põhimäärused
2.1 Vinni- Pajusti Gümnaasium
2.2 Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed- Põhikool
2.3 Tudu Kool
2.4 Vinni Lasteaed
2.5 Pajusti Lasteaed
2.6 Kulina Lasteaed
 
3. Vinni vallale kuuluva korteriomandi võõrandamine
 
4. Laenu võtmine
 
5. Töötasustamine

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. oktoobril 2015

23.10.15

kell  15.00,  vallamajas Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Informatsioon AS Vinni Spordikompleks
Ettekandja: AS-i Vinni Spordikopleks juhataja Ergo Prave.

2.Vinni valla arengukava muudatuste ja eelarvestrateegia kinnitamine
Ettekandjad: arendusnõunik Gustav Saar ja pearaamatupidaja Inna Arula.

3. Huvitegevuse ja –hariduse finantseerimine 2016.aastal
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

4. Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
2016.aastaks
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
 
5.Lasteaedade teeninduspiirkondade kinnitamine
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

6. Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

7.Maavanemale arvamuse andmine kinnisasja omandamise kohta
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

8. Kinnistu mõttelise osa võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

9.Roela Rahvamaja asutamine
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

10.Roela Rahvamaja põhimäärus
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. septembril 2015

18.09.15

kell  15.00,  vallamajas Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.08
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

2.Vinni valla arengukava muudatuste ja eelarvestrateegia I lugemine
Ettekandja:arendusnõunik Gustav Saar ja pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. augustil 2015

21.08.15

kell 15.00, vallamajas Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Vinni Vallavolikogu 26.02.2009 määruse nr 4 muutmine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

2.Vinni Vallavolikogu 28. mai 2015 otsusele nr 15 esitatud vaide tähtaja ennistamine ja vaide läbivaatamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Kinnistute võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. juunil 2015

19.06.15

kell  15.00,  Viru- Jaagupi Külalistemajas,  Pihlaka 1 Viru- Jaagupi alevik.

Päevakord :

1.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.05
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

2.Vinni Vallavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 47 muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Pädevuse delegeerimine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. mail 2015

22.05.15
kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.
 
Päevakord : 
 
1.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2014 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
2.Triigi metskond 13 katastriüksuse  jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarvete  määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3.Vinni Vallavolikogu 25.02.2010 määruse nr 5 muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
4.Kinnistu võõrandamine 
Ettekandja: maanõunik Anu Are
 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. aprillil 2015

24.04.15

kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

2.Vinni Vallavolikogu 26.septembri 2013 määruse nr 12 „Vinni valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine" muutmine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

3.Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Roela alevikus, Veskikaare 3-12  korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6.Piira külas asuva  Aedniku tn 21 katastriüksuse võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

7.Informatsioon Vinni valla energeetika arengukavast

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. märtsil 2015

20.03.15

kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. veebruaril 2015

20.02.15

kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Ülevaade 2014.a õiguskorrast Vinni vallas
Ettekandja: Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseiik Jaagup Nõmmeloo.

2.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Vallavara rendile andmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Korteriomandi  võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Vinni valla jäätmekava 2015- 2020 vastuvõtmine
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.    

6.Vinni valla 2015.aasta eelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. jaanuaril 2015

26.01.15

kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

2.Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

3.Tammiku Kodu põhimäärus
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

4.Vinni valla eelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

5.Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.

6.Vinni Vallavolikogu 24.03.2005  määruse nr 8 „Vinni valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus" muutmine
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.    

7.Roela alevikus  Tartu mnt 22a asuva kinnistu võõrandamine  
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

8.Vinni valla 2015.aasta eelarve II lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. detsembril 2014

11.12.14
kell 15.00 Kadila Seltsimajas, Pärna 4 Kadila küla.
 
Päevakord : 
 
1.Heakorra- ja kaevetööde eeskiri
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
Kaasettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet ja ehitusnõunik Peep Võrk.
 
2.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3.Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
4.Vinni valla 2015.aasta eelarve I lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. novembril 2014

21.11.14
kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.

Päevakord :

1.Informatsioon AS Vinni Spordikompleks
Ettekandja: AS Vinni Spordikompleks juhataja Ergo Prave.

2.Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

3.Madala sissetulekupiiri kehtestamine
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

4.Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2015.aastaks    
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

5.Huvitegevuse ja -hariduse finantseerimine 2015.aastal
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

6.Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 2015.aastaks
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

7.Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

8.Vinni valla 2014 aasta II lisaeelarve  vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

9.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.10
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
        
10.Katastriüksustele sihtatstarvete määramine ja muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

11.Maamaksumäära  kehtestamine 2015. aastaks
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

12.Vallale kuuluvate kinnistute võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

13.Ehitise peremehetuse otsustamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.oktoobril 2014

24.10.14

kell 16.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.

Päevakord

1.Vallale kuuluva kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

2.Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. septembril 2014

19.09.14

kell 15.00, Tudu Rahvamajas, Staadioni 3 Tudu alevikus

Päevakord :

1.Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

2.Kulli ja Sõõruaia katastriüksuste jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Vallavara võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Arvamuse andmine maavara kaevandamisloa väljastamise kohta
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.

6.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.08
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

7.Vinni valla arengukava muudatuste ja eelarvestrateegia kinnitamine
Ettekandja:arendusnõunik Gustav Saar ja pearaamatupidaja Inna Arula.

8.Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kooskõlastamine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.

9.Kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: komisjoni esimees Taivi Kask.
 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. augustil 2014

26.08.14
kell  15.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord :       
 
1. Tudu Kooli  põhimääruse  kehtestamine
Ettekandja: haridus-ja lastekaitsenõunik Margit Diits
 
2. Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumise  eeskiri 
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk
 
3. Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk
 
4. Peremehetuse tuvastamise algatamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk
 
5. Ehitise peremehetuse otsustamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk
 
6. Taotluse esitamine Riigikohtule ja volituse andmine 
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste
 
7. Kultuuri- ja hariduskomisjoni esimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Rauno Võrno
 
Toimetaja: MART VILLUP

24. aprill 2014

29.04.14
Vinni Vallavolikogu  istung toimub neljapäeval, 24. aprillil  2014 kell  14.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord :       
 
1.Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
 
2.Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks Kaitseressursside Ametiga asendusteenistuse läbiviimiseks
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
 
3. Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel 
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
 
4. Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord 
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
 
5. Lasteaedade teeninduspiirkondade kinnitamine
5.1 Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
 
6.Ehitise peremehetuse tuvastamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
7.Vinni valla jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.
 
Toimetaja: MART VILLUP

27. märts 2014

21.03.14
Vinni Vallavolikogu  istung toimub neljapäeval,  27. märtsil  2014 kell  14.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord :       
 
1.Tudu Lasteaed-Põhikooli ümberkorraldamine
Ettekandja: lastekaitse- ja haridusnõunik Margit Diits.
 
2.Valla ja kooli pidaja pädevuse delegeerimine vallavalitsusele
Ettekandja: lastekaitse- ja haridusnõunik Margit Diits.
 
3.Lasteaia pidaja pädevuse delegeerimine vallavalitsusele
Ettekandja: lastekaitse- ja haridusnõunik Margit Diits.
 
4.Vinni valla 2014 aasta lisaeelarve vastuvõtmine 
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
5.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
6.Vallavara rendile andmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
7.Ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni teenusehindade prognoosi kinnitamine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
8. Seisukoha andmine Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ KMH programmi eelnõule
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
9.Vinni valla jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.
 
10.Korraldatud jäätmevedu 
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.
 
11.Kehtestatud planeeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
12.Peremehetuse tuvastamise algatamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
13.Detailplaneeringu algatamine 
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
Toimetaja: MART VILLUP

27.veebruar 2014

20.03.14
Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. veebruaril 2014 kell 14.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord : 
 
1.Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Ettekandaja: vallasekretär Vaive Kors.
 
2.Vinni Vallavolikogu 24.11.2011 määruse nr 20 „Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri" muutmine
Ettekandaja: vallasekretär Vaive Kors.
 
3.Vinni valla 2014 aasta eelarve vastuvõtmine http://vinni.kovtp.ee/et/eelarve-2014
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
5.Plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamiseks volitatud esindajate nimetamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
6. Pajusti alevikus asuva Tartu mnt 5 katastriüksuse võõrandamine 
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
7.Projektides osalemise heakskiitmine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
Toimetaja: MART VILLUP

30.jaanuar 2014

20.03.14
Vinni Vallavolikogu  istung toimub neljapäeval,  30. jaanuaril  2014 kell  14.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord :       
 
1.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
2.Maamaksumäära  kehtestamine  2014. aastaks
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3.Peremehetuse tuvastamise algatamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
4.Vinni valla 2013 eelarve täitmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
5.Vinni valla 2014 aasta eelarve II lugemine http://vinni.kovtp.ee/et/eelarve-2014
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
6.Eesti Maaomavalitsuste Liidu (edaspidi EMOL) üldkoosolekule esindajate  ja esindajate asendajate nimetamine 
Ettekandja: vallavolikogu esimees Rauno Võrno.
 
Toimetaja: MART VILLUP