Jäätmemajanduse Korduma Kippuvad Küsimused

9.03.20

Korduma kippuvad küsimused

Liigiti kogumise juhised

Toimetaja: MART VILLUP

Korraldatud jäätmevedu Vinni valla territooriumil

11.05.20

Ühinemisjärgselt on Vinni vallas mitu korraldatud jäätmeveo piirkonda vastavalt kehtivatele lepingutele. Hiljem moodustatakse üks korraldatud jäätmeveo piirkond tervele vallale (vastavalt Vinni valla jäätmehoolduseeskirjale, leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/411122018005).
Endise Vinni valla haldusterritooriumil saab lepinguid sõlmida MTÜ-ga Lääne- Viru Jäätmekeskus.
Endise Laekvere valla haldusterritooriumil võib olmejäätmeid vedada ainult Ragn-Sells AS
   
Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri Vinni vallas

Korraldatud jäätmevedu teenuse hinnakiri endise Laekvere valla territooriumil

Segaolmejäätmete veo ja konteinerite hindade võrdlus Vinni vallas

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumine 

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunud kui vallavolikogu on oma määrusega kehtestanud korraldatud jäätmeveo, veopiirkonnad, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra.

Alus: Jäätmeseadus § 69

Vinni valla haldusterritooriumil reguleerib jäätmekäitlust Vinni Vallavolikogu 29.11.2018 määrus nr 29 „Vinni valla jäätmehoolduseeskiri" https://www.riigiteataja.ee/akt/411122018005.Olenevalt piirkonnast võtke MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskusega või AS-ga Ragn-Sells  (endise Laekvere valla haldusterritoorium) ühendust, kui:
• Teil puudub konteiner ja Te soovite seda laenutada või osta
• Teie jäätmemahuti erineb veograafikus ja lepingus toodud mahuti suurusest
• Te soovite konteinerit lasta tühjendada sagedamini kui lepingus ja veograafikus kirjas

Kontaktandmed
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus www.lvjk.ee
AS Ragn-Sells www.ragnsells.ee
 
Ühise jäätmemahuti kasutamine
Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale kasutada ühist jäätmekogumismahutit, esitades vastavasisulise ühise avalduse Vinni vallavalitsusele.
Ühise jäätmekogumismahuti kasutamise kokkulepe
 
Suvekodu omanikud
Juhul, kui jäätmevaldaja elab ja toimetab oma kinnistul ainult suviti, siis on tal võimalik kohalikust omavalitsusest taotleda jäätmeveost vabastust ajavahemikuks 01.oktoobrist kuni 30.aprill.
Sellisel juhul taotletakse hooajalist jäätmevedu. Vastav avaldus esitada Vinni vallavalitsusele.


Korraldatud jäätmeveoga liitumise peatamine
Kinnistute omanikel on võimalik teha taotlus ajutiselt korraldatud jäätmeveoga liitumise peatamiseks kui antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada ajutist vabastust korraldatud jäätmeveost. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Vabastuse saamiseks, saates sinna vastavasisulise avalduse, mis peab sisaldama muuhulgas põhjendust mitteliitunuks lugemise vajaduse kohta.
Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Vabastus antakse üheks kalendriaastaks. Seega, kui situatsioon ei ole muutunud, tuleb vabastuse taotlus teha igal aastal uuesti
Alus: Jäätmeseadus § 69 lg 4

Blanket
 

Ohtlike jäätmete kogumine 

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Eraisikud saavad tasuta rehve anda ära MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus ja
AS-is Kuusakoski, kes on MTÜ Rehviringlus ametlikud koostööpartnerid rehvide kogumisel.


MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus asub aadressil: Piira küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46607
tel.:  622 6048; e-post: info@lvjk.ee

Iga-aastaselt on toimunud ka ohtlike jäätmete kogumine Vinni vallas kogumisringi tasuta teenusena. Täpsustav informatsioon eelnevalt valla ajalehes ja kodulehel.
Ohtlikud jäätmed, mida kogumisringidel tasuta vastu võetakse:
pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid; luminestsentslambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid; happed; komplektsed elektroonikaseadmed ja külmikud.

 

 

Toimetaja: MART VILLUP