Jäätmemajanduse Korduma Kippuvad Küsimused

12.12.16
Korduma kippuvad küsimused
Toimetaja: MART VILLUP

Korraldatud jäätmevedu Vinni vallas

11.12.14

Korraldatud jäätmevedu kehtib Vinni vallas, vastavalt Jäätmeseadusele, juba 2010. aastast. Seaduse kohaselt on valla kohustuseks valida oma haldusterritooriumil üks lepingupartner jäätmeveo korraldajaks. Vald, pidades silmas vallakodanike heaolu ning konkurentsivõimelisi hindu, sõlmis alates 2015. aastast vastava lepingu MTÜ-ga Lääne-Viru Jäätmekeskus, kes omakorda kuulutas välja jäätmeveo riigihanke konkursi, mille võitis OÜ Ekovir.
Seega on Vinni valla haldusterritooriumil lepinute sõlmija MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus, kes peab arvestust jäätmevaldajate üle ning arveldab nendega. Olmejäätmete mahuteid tühjendavad OÜ Ekoviri logodega autod, mis osutavad vaid MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskusele veoteenust alates 02.02.2015.
Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud kogu Vinni valla haldusterritoorium moodustades ühe jäätmeveopiirkonna.
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus alustab jäätmeveo lepingute sõlmimisega 2015. aasta algusest ning teavitab jäätmevaldajaid lepingute sõlmimise võimalustest oma kodulehel www.lvjk.ee, Vinni Vallavalitsuse kodulehel ning posti teel. Täiendavate küsimuste korral võib jäätmevaldaja helistada tööpäevadel 9.00-17.30 Lääne-Viru Jäätmekeskuse kliendiinfo telefonile 6 165 165 või saata e-kirja aadressil klient@lvjk.ee.
Juhul kui jäätmevaldaja ei ole 2015. a. veebruari alguseks ühelgi eeltoodud viisil lepingut Lääne-Viru Jäätmekeskusega sõlminud, toimub jäätmevedu veograafiku, Vinni Vallavolikogu 27.märtsi 2014 määruse nr 6 „Korraldatud jäätmevedu" ja Vinni valla jäätmehoolduseeskirjas tühjendamise sageduse ja mahuti suurusele kehtestatud nõuete alusel.

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri Vinni vallas

Segaolmejäätmete veo ja konteinerite hindade võrdlus Vinni vallas

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumine 

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunud kui vallavolikogu on oma määrusega kehtestanud korraldatud jäätmeveo, veopiirkonnad, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra.

Alus: Jäätmeseadus § 69

Seega loetakse kõik Vinni valla haldusterritooriumil olevate kinnistute omanikud (jäätmevaldajad) korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 01.01.2010, millal rakendus Vinni vallas korraldatud jäätmevedu.

Alus: Vinni Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 10 "Jäätmehoolduseeskiri " § 17

 

Jäätme äraveo sagedus

Tiheasustusaladel (Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu alevikud) peab toimuma jäätmemahutite tühjendamine vähemalt üks kord 28 päeva (4 nädala) jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit. 

Hajaasustuses peab toimuma jäätmemahutite tühjendamine vastavalt jäätmevaldaja vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord kvartalis ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit. Jäätmemahutite minimaalne tühjendamissagedus on planeeritud nii, et need ei levitaks haisu ega põhjustaks ohtu tervisele.

Alus: Vinni Vallavolikogu 27.03.2014 määrus nr 6 "Korraldatud jäätmevedu " § 4

 

Võtke MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskusega ühendust, kui:
• Teil puudub konteiner ja Te soovite seda laenutada või osta
• Teie jäätmemahuti erineb veograafikus ja lepingus toodud mahuti suurusest
• Te soovite konteinerit lasta tühjendada sagedamini kui lepingus ja veograafikus kirjas
Täiendavate küsimuste korral võib jäätmevaldaja helistada tööpäevadel 9.00-17.30
Lääne-Viru Jäätmekeskuse kliendiinfo telefonile 616 5165 või
saata e-kirja aadressil klient@lvjk.ee
 

Ühise jäätmemahuti kasutamine

Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale kasutada ühist jäätmekogumismahutit, esitades vastavasisulise ühise avalduse Vinni vallavalitsusele.

Ühise jäätmekogumismahuti kasutamise kokkulepe

 

Suvekodu omanikud

Juhul, kui jäätmevaldaja elab ja toimetab oma kinnistul ainult suviti, siis on tal võimalik kohalikust omavalitsusest taotleda jäätmeveost vabastust ajavahemikuks 01.oktoobrist kuni 01.maini
Sellisel juhul taodeldakse hooajalist jäätmevedu.Vastav avaldus esitada Vinni vallavalitsusele.
Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
Korraldatud jäätmeveoga liitumise peatamine
Kinnistute omanikel on võimalik teha taotlus ajutiselt korraldatud jäätmeveoga liitumise peatamiseks kui antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada ajutist vabastust korraldatud jäätmeveost. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Vabastuse saamiseks, saates sinna vastavasisulise avalduse, mis peab sisaldama muuhulgas põhjendust mitteliitunuks lugemise vajaduse kohta.
Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Vabastus antakse üheks kalendriaastaks. Seega, kui situatsioon ei ole muutunud, tuleb vabastuse taotlus teha igal aastal uuesti
Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
Alus: Jäätmeseadus § 69 lg 4
 

Olmejäätmete valdaja korraldab jäätmekäitlust ise

Põhjusteks, mis võib õigustada olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemist, on asjaolu, et
olmejäätmete valdaja korraldab jäätmekäitlust ise ning annab kõik omajäätmed vähemalt 1 kord kvartalis (hajaasustusalal) või sorteerimata jäätmete korral 1 kord kuus (tiheasustusalal) jäätmevedajale või ladestuspaiga haldajale ning tõestab vallavalitsusele korrektset jäätmekäitlust dokumentaalselt.Jäämevaldaja esitab vallavalitsusele vastava selgituse.
Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks

Jäätmevaldaja selgitus jäätmete käitlemise kohta 

 

Ohtlike jäätmete kogumine 

Ohtlike jäätmete kogumine Vinni vallas toimub kogumisringi tasuta teenusena reeglina iga aasta maikuu viimasel laupäeval. Täpsustav informatsioon on saadaval valla ajalehes ja kodulehel.
Ohtlikud jäätmed, mida kogumisringidel tasuta vastu võetakse:
pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid; luminestsentslambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid; happed; komplektsed elektroonikaseadmed ja külmikud.

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

 

Toimetaja: MART VILLUP