2023. aasta kaasava eelarve hääletamisele minevad ideed on selgunud.

31.01.23

Vinni valla elanikel oli võimalik esitada kaasavasse eelarvesse ettepaneku/ideid 01.11.-31.12.2022.

Antud perioodi jooksul laekus kokku 6 ettepanekut:

 1. Välijõusaali rajamine Laekverre;
 2. Välijõusaali rajamine Küti mõisa parki;
 3. Vinni valla „Lastepuu";
 4. Laekvere Noortetoale uute ruumide leidmine ja kohandamine;
 5. Generaatorite soetamine kriisiolukorraks;
 6. Lombi korrastamine (katastritunnus 90101:001:0637).

 

Kaasava eelarve menetlusega annab Vinni vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida. 2023. aastal on selleks 25 000 tuhat eurot, mille osas saavad sõna ja otsustusõiguse kodanikud otse: teevad eelarvesse ettepanekuid ja hääletavad selle poolt, mida neist parimaks peavad.

 

Seega saab kodukohast hooliv inimene, teha ettepanekuid, kuidas kõige paremini elupaika arendada. Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale.

 

Kaasava eelarve objekt peaks olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlike kulutusi.

 

Kaasava eelarve komisjon vaatas läbi kõik esitatud ettepanekud ning on teinud otsuse kuue pakutud idee hulgast hääletusele (sh. e-hääletusele) konkureerima esitada viis ettepanekut:

 1. Välijõusaali rajamine Laekverre;
 2. Välijõusaali rajamine Küti mõisa parki;
 3. Vinni valla „Lastepuu";
 4. Laekvere Noortetoale uute ruumide leidmine ja kohandamine;
 5. Generaatorite soetamine kriisiolukorraks.

 

Hääletamine toimub perioodil 01.-28.veebruar 2023. aastal. Hääletada saab isik kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil Vinni vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.

 

Hääle saab anda ainult ühele ideele. Hääletussedel, millel on hääletatud rohkem kui ühe idee poolt, tunnistatakse kehtetuks.

 

Hääle saab anda nii elektrooniliselt kui ka kirjalikult hääletuspunktis, mis asuvad vallamajas ja valla raamatukogudes.

Toimetaja: MART VILLUP

Kaasav eelarve 2023

21.10.22

Vinni valla elanikel on võimalik otsustada, kuidas kasutada 25 000 eurot vallaeelarve raha.

Vinni valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetel on seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.

Kaasava eelarve objektiks on Vinni vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve suuruseks on planeeritud 2023. aastal 25 000 eurot.

Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 01.11.2022-31.12.2022.

Ettepanekud tuleb Vinni Vallavalitsusele esitada taotluse vormil tavapostiga Tartu mnt 2 Pajusti 46603 või e-postiga vallavalitsus@vinnivald.ee märgusõnaga „Kaasav eelarve".

Ettepanek peab sisaldama:

 1. esitaja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon või e-posti aadress),
 2. ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 3. ettepaneku eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on ettepaneku teostamine Vinni valla eelarvest vajalik ja oluline).
 4. ettepaneku kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on investeeringu puhul teostatav 2021. aasta jooksul;
 5. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu ja nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 6. eelarve ehk ettepaneku hinnanguline maksumus ning võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
 7. muu oluline info või ettepanekut iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

Kaasava eelarve ettepanekutes osalemiseks, peavad olema täidetud kõik tingimused.

Toimetaja: MART VILLUP