Raieloa taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Raieloa eesmärk on kaitsta Vinni valla väärtuslikke maastikke või nende üksikelemente ning säilitada esteetiliselt väärtuslikku elukeskkonda vallas.

Üksikpuu on kasvav puu, mille tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt on vähemalt 15 sentimeetrit. Raieluba on kirjalik dokument, mis annab õiguse Vinni valla haldusterritooriumi tiheasustusalal (määratud Vinni valla üldplaneeringuga: Piira küla, Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Roela, Tudu alevikud)) üksikpuu raiumiseks. Väljastamise menetlemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduses sätestatust.

Raieluba võib taotleda:
1) kinnistu või krundi omanik või tema seaduslik esindaja;
2) kinnistu või krundi valdaja omaniku kirjalikul nõusolekul.

 

Raieloa taotlemiseks esitatakse Vinni Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus ) kirjalik vormikohane taotlus (lisa 1).

Taotluses märgitakse järgmised andmed:
1) taotleja andmed (nimi, aadress ja kontaktandmed);
2) raiutava(te) puu(de) asukoht ja raiumise põhjus;
3) taotluse täitmise kuupäeva ja taotleja allkiri;
4) taotlusele lisatakse väljavõte krundi plaanist, millel on näidatud raiutava puu asukoht;
5) kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil, kinnismälestisel või muinsuskaitsealal, peab taotleja pöörduma kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseameti poole.

Kestvus:

(1) Taotlust raieloa väljastamiseks menetletakse 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates.

(2) Menetluse käigus kontrollib raieloa väljastaja taotluses esitatud andmete õigsust, nõudes vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi.

Õigusaktid:

Üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Vastutaja:

Kätlyn Mets; kätlyn@vinnivald.ee; tel. 5304 0597

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Vinni valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Vinni vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Vinni vallamajast.  Vastuvõtuajad: T. N. 8.00-16.00, (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide: