Ehitustegevuse riigilõivud

21.11.18

- Riigilõivuseadus (RLS)
Riigilõiv tasutakse Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank EE532200001120121871 või SEB  EE501010502016846005.
Selgitusse märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress. Aadressi kindlasti kirjutada ka asula nimi. Nt: ehitusloa eest. Tartu mnt 2, Pajusti alevik. Projekteerimistingimuste taotluse eest. Pärna tn 1, Ulvi küla.


Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 331¹)
- elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest    150 €
- elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest    30 €
- mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest    250 €
- mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest    30 €
 Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.


 Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 331²)
- raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest    30 €
- nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest    30 €
- avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest    250 €
- nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest    30 €
Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi


Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 331³)
- elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest    30 €
- mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest    60 €
 Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.


Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3314)
- raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest    30 €
- avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest    60 €
Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.


Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest (RLS § 3315)    25 €


Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest (RLS §3316)
Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.    500 €
Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest (RLS § 3317)    2 € / 1 lk

 

Toimetaja: MART VILLUP