Vinni Vallavalitsus teavitab tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimisest ja kinnisasjadele sundvalduse seadmisest.

20.01.20

Ehitamisest

Vinni Vallavalitsus on saanud toetust Ühtekuuluvusfondist valla asumites tänavavalgustustaristu rekonstrueerimiseks 2020-2021. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga, mille tulemusena paraneb kohalike elanike elukeskkond, suureneb turvalisus ja väheneb valgusreostus.
Ehitusprojekti on koostanud Hepta Group Energy OÜ.
Projektlahendus puudutab alljärgnevaid asumeid:
1.Vinni alevik
2.Pajusti alevik
3.Roela alevik
4.Laekvere alevik
5.Kakumäe küla
6.Küti küla
7.Muuga küla


Rekonstrueerimise käigus uuendatakse tänavavalgustuse postid, kaabeldus ja valgustid komplekselt või eraldivõetuna. Tänavavalgustuse uuendamise käigus on vajalik valgustimastide ja kaabelduse paigaldamine ka eraomandis olevatele kinnisasjadele, kuna üksnes nii on võimalik avalikes huvides tagada terviklik ja toimiv süsteem.
Eraomandis olevatele kinnisasjadele rajatiste ehitamist (rekonstrueerimist) võimaldab kinnisasjadele seatav sundvaldus.
Vinni Vallavalitsus loodab kinnisasjaomanike ja korteriühistute mõistvale suhtumisele ning heale koostööle.
 
Sundvalduse seadmisest

 
Vinni Vallavalitsus soovib eraomandis olevatele kinnisasjadele ehitatavate tehnorajatiste talumiseks seada Vinni valla kasuks sundvalduse kinnisasja avalikes  huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 39 alusel.
 
Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata. Sundvaldus kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.
 
Sundvalduse tasu osas lähtutakse KAHOS § 40 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (AÕSRS) § 155, mille kohaselt ei tohi sundvalduse tasu ületada samadel tingimustel tehnovõrgu või -rajatise vahetu seadusjärgse talumiskohustuse eest makstavat tasu.

Vinni Vallavalitsuse korralduse eelnõu.
Korralduse Lisa 1 (nimekiri kinnistutest).
Korralduse Lisa 2 (kaardid).

Arvamuste esitamise kord ja tähtaeg
 
Kinnisasja omanikel on õigus esitada nelja nädala jooksul sundvalduse seadmise menetluse algatamisest arvates sundvalduse seadjale oma arvamus.  Vinni Vallavalitsus palub esitada vallavalitsusele arvamusi sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 2.veebruarini 2020.
 
Arvamusi saab esitada e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või paberkandjal Vinni Vallavalitsuse aadressil Tartu mnt 2, 46603 Pajusti (märgusõnaga „Tänavavalgustus").
 
Teavitamine
 
Sundvalduse seadmise teate kättetoimetamisel kinnisasjade omanikele lähtub Vinni Vallavalitsus haldusmenetluse seadusest, mille järgi loetakse dokument kättetoimetatuks enam kui sajale adressaadiks olevale isikule selle avaldamisega üleriigilise levikuga ajalehes. Teade sundvalduse seadmise menetluse kohta avaldatakse ajalehes Postimees ja Vinni valla kodulehel.
Lisateavet ehitusprojekti ja/või sundvalduse menetluse kohta saab e-posti aadressil gustav@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

26.03.19

Vinni valla tänavavalgustuse elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamine, mille tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutamisele. Kokku renoveeritakse 632 tänavavalgustuspunkti, mille tulemusena väheneb elektrienergia tarbimine 219 MWh/a ja arvestuslik süsihappegaasi vähenemine aastas on 239 t.
Toetuse summa on 745 231,72 eurot, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondist. Projekti kestvus kuni 31.08.2021.

Toimetaja: MART VILLUP