Vinni Vallavalitsus ootab ettepanekuid kaasavasse eelarvesse

Vinni valla 2020. aasta eelarve koostamisel on Vinni valla elanikel taas võimalus otsustada, kuidas kasutada 25 000 eurot vallaeelarve raha. Alates 1. detsembrist 2019 kuni 15.jaanuarini 2020 saab esitada ideid Vinni valla kaasava eelarve 25000 euro kasutamiseks.

Vinni valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetel on seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.

Kaasava eelarve objektiks on Vinni vallaga seotud investeeringuobjekt.
Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid.

 
Ettepanek peab sisaldama:
• esitaja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon või e-posti aadress),
• ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
• ettepaneku eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on ettepaneku teostamine Vinni valla eelarvest vajalik ja oluline).
• idee kirjeldust (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on investeeringu puhul teostatav 2020. aasta jooksul;
• sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu ja nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
• eelarvet ehk ettepaneku hinnangulist maksumust ning võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
• muud olulist infot või ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiisi, joonist, fotot, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

Ettepanekud palume Vinni Vallavalitsusele esitada tavapostiga Tartu mnt 2 Pajusti 46603,
e-postiga vallavalitsus@vinnivald.ee või täita kodulehel taotlus.

Info: Tiina Mäesepp, finantsjuht