Võlanõustamise teenus

4.04.14

Võlanõustamisteenus on isiku mittemateriaalne abistamine rahalise võlgnevuse korral.

Võlanõustamise eesmärgiks on ülemäärase võlgnevuse muutmine talutavaks või selle likvideerimine, toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine, abistamine tulude ja kulude planeerimisel ning muude võlaprobleemidega seonduvate probleemide lahendamine koostöös teiste organisatsioonidega. 

Võlanõustamine on nõustav teenus, mis ei anna materiaalset abi ning on suunatud neile finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikutele või peredele, kes iseseisvalt ei ole suutelised kujunenud olukorda lahendama. 

Võlanõustaja abistab võlasituatsiooni väljaselgitamisel, võlausaldajatega läbirääkimistel, selgitab majandamise põhitõdesid ning seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi. 

Võlanõustamise teenuse pakkumisega osutatakse terviklikku abi, mis sisaldab finants-juriidilist, psühhosotsiaalset, elulis-praktilist ja pedagoogilis-preventatiivset nõustamist.

 

Võlgniku meelespea

 • võlg on võõra oma

 • kõige tähtsamad on eluasemega seotud võlad

 • koosta pere-eelarve

 • vii läbi inventuur oma rahaasjades (laenud, tagasimaksed)

 • teavita võlausaldajat makseraskustest kirjalikult

 • kontrolli oma kontaktaadressi õigsust

 • pea kinni kohtukirjade tähtaegadest

 • taotle kohtuistungil osalemist

 • suhtle kohtutäituriga

 • võlg on päritav 

Võlanõustamisteenuse osutamisega võib ette tulla võimalikke riske, kuid mida on võimalik hea koostööga ära hoida. Näiteks:

 • nõustatavate vähene motiveeritus – klient pole aru saanud oma olukorra tõsidusest;

 • vastastikused ootused on erinevad – klientidel on tekkinud seletamatu hirm või trots oma võlgnevustega tegeleda ning sobivaid lahendusi leida;

 • ebaõige prioriteetide valik – tihti kliendid ei teadvusta endale asjaolusid, mis on esmased tegevused ja valikud tulemuse saavutamiseks;

 • mõistlik tegevusstrateegia – mõlemale poolele vastuvõetav tegevus, mis nõuab nii kliendi kui nõustajapoolset tegutsemist ja kliendi aktiivset osalemist nõustamisprotsessis.

Võlanõustamise eesmärgiks on:

 • abistada isikut võlgnevustega seotud probleemide lahendamisel olla ise aktiivne, teavitades panka või muud asutust tek kinud olukorrast, 

 • abistada isikul mõelda läbi ning analüüsida oma rahalised võimalused (tulude-kulude) ja selgitada olukorra tõsidust,

 • püüda üheskoos võlanõustajaga leida lahendus, kuidas võlast vabaneda.

Samm-sammult võlast vabaks

 • Kuluta ainult raha, mis on igakuisest kulude mahaarvamisest alles jäänud. Raskel ajal pole otstarbekas elada raha eest, mida pole veel välja teenitud (krediitkaardid, järelmaksud jms).

 • Kokku saab hoida mugavuse ja meelelahutuse, aga ka pahede arvelt. Vaata ringi kinnisvara turul eesmärgiga kolida soodsamale elamispinnale.

 • Kui mõni kuu pole raha igakuise laenusumma  terviklikuks tagastamiseks, proovi tasuda kas või osa võlgnevusest ning informeeri sellest kindlasti panka.

Toimetaja: MART VILLUP