Võlanõustamisteenus

2.10.23

Võlanõustamisteenus on ametiasutuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

 

Õigus hüvitisele on isikul, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

 

Võlanõustamisteenuse vajadus selgub abivajaduse hindamise käigus.

Võlanõustamisteenus on tasuta.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 62-64)

Toimetaja: MART VILLUP