Vinni Vallavalitsus annab teada Kadila veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

21.06.19
Kadila veisefarm asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Veadla külas Farmi kinnistul (katastritunnus 90001:003:0119). Kavandatavaks tegevuseks on olemasoleva farmikompleksi rekonstrueerimine ning uute täiendavate laudahoonete ja abirajatiste (s.h sööda- ja sõnnikuhoidlad) ehitamine eesmärgiga kaasajastada tootmine ja suurendada farmi tootmismahtu. Rekonstrueerimise ja laiendamise järgne farm mahutab kavandatud tegevuse kohaselt kuni 1700 põhikarja veist ning 2000 noorlooma.
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine on algatatud Vinni Vallavalitsuse 17.05.2017 korraldusega nr 194.
Tegevuse arendaja on Kadila Põllumajanduse OÜ (Pärna tn 15, Kadila, Vinni vald; kontaktisik: Vahur Veermäe, vahur[at]trovador.ee, tel. 5036413). Otsustaja on Vinni Vallavalitsus (Tartu mnt 2, Pajusti, Vinni vald; kontaktisik: Kätlyn Mets, katlyn[at]vinnivald.ee, tel. 53040597 või Eerik Lumiste, eerik.lumiste[at]vinnivald.ee, tel. 5113595). KMH ekspert on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (Tõnismägi 3a-15, Tallinn; kontaktisik: Pille Antons, pille[at]environment.ee, tel. 6117690).
KMH aruandega on võimalik tutvuda Vinni Vallavalitsuses ja veebilehel ajavahemikus 01.07.-31.07.2019. KMH aruande kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 31.07.2019 Vinni Vallavalitsuse või KMH eksperdi kontaktidel.
KMH aruande avalik arutelu toimub 06.08.2019 kell 17.00 Kadila seltsimajas (Pärna tn 4, Kadila).
Toimetaja: MART VILLUP

ÕHUSAASTELOA MUUTMISE MENETLUSE ALGATAMISE TEADE

23.05.19

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Liivapritsi Osaühingu (registrikood:10294287) (aadress Sõpruse tn 10, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa) esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja sellele lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.05.2019 nr 15-2/19/4200-3 all.


Liivapritsi Osaühingu põhitegevuseks on metallitöötlus ja metallpindade katmine (EMTAK kood 25611) ja kõrvaltegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301).

Ettevõtte tootmisterritooriumil paikneb kokku kaks heiteallikat, milleks on kalorifeeride korsten ja värvikambri ventilatsioonikorsten. Värvimistöid teostatakse tööpäeviti ajavahemikul 8.00‒18.00. Aasta jooksul eraldatakse ettevõttest välisõhku 4,950 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Kalorifeere kasutatakse soojatootmiseks (1440 h aastas, tööaeg oktoober‒aprill). Soojust toodetakse hoone kütteks. Kütusena kasutakse maagaasi, aastane kulu on 15 tuhat m3. Heitgaasid väljuvad korstna kaudu, mille parameetrid on H=8,0 m ja D=0,2 m. Suitsugaaside temperatuur on 200 °C. Kasutusel on neli kalorifeeri võimusega a 64 kW, koguvõimsusega 0,256 MW.

Värvimiskambris toimub detailide värvimine ja värvitud detailide kuivatamine. Kamber töötab 2 500 tundi aastas. Kambri väljatõmbe võimsus on 10 000 m3 /h (4 x 2 500 m3 /h), 2,778 m3/s. Heitgaasid väljuvad nelja ventilatsiooniava (a 0,5 x 0,5 m) kaudu, mille parameetrid on H=8,0 m ja tinglik läbimõõt 1,13 m. Värvikambrist väljuva heitgaasi temperatuur on 20 ºC.

Liivapritsi Osaühing vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 673 § 2-st, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab 1 registrikood: 10294287; aadress: Sõpruse tn 10, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46601 (edaspidi ka ettevõte) 2 Taotlus ja sellega koos esitatud lubatud heitkoguste projekt on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.05.2019 nr 15-2/19/4200-3 all 3 keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" 2 (2) nimetatud määruse lisas toodud künniskogust. Ettevõtte tegevuse käigus väljutatakse välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid rohkem kui 0,5 tonni aastas ning seetõttu on ettevõtte tegevuseks vajalik õhusaasteluba.

Ettevõtte toomisterritooriumi suuruseks on 7943 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks on 100% ärimaa. Ümberkaudsete kinnistute sihtotstarve on tootmismaa ja maatulundusmaa. Lähimad elamud jäävad ca 300 m lõuna suunas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim kagu suunas, ca 180 m kaugusel paiknev Vinni-Pajusti maastikukaitseala.

Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere, 44307; tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, 44307.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Paadenurme looduskaitseala kaitsekorra muutmine

16.04.19
Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27. märtsi 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/266 on algatatud määruse „Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet ja millega kaasajastatakse Paadenurme looduskaitsealal kaitsekorda.
Kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 15.04.2019-30.04.2019. Materjalid lisatud.
Oma parandusettepanekud ja vastuväited Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere).
Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2019. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aasta alguses
Materjalid
Toimetaja: MART VILLUP

SUUREKIVI LOODUSKAITSEALA MOODUSTAMINE

4.09.18

Keskkonnaministri 5. oktoobri 2010. a käskkirjaga nr 1390 on algatatud määruse „Suurekivi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Suurekivi hoiualast moodustatakse Suurekivi looduskaitseala.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18) ning Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti) ajavahemikus 05.09–21.09.2018. Materjalidega saab tutvuda ka käesoleva teate allosas.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Suurekivi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) hiljemalt 21.09.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub 01.10.2018 kell 15.00 Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2018. aasta lõpus ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aasta I poolel.

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Kaitse-eeskirja eelnõu (357.41 KB, PDF)

Seletuskiri (379.42 KB, PDF)

Kaart (184 KB, JPG)

Toimetaja: MART VILLUP

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise avalik väljapanek

16.04.19

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Kaitsealade moodustamine on vajalik Eesti metsanduse arengukavaga aastateks 2011–2020 seatud eesmärgi, tagada metsade range kaitse tüpoloogiline esindatus kõikide metsatüüpide osas, täitmiseks.

 

Valminud on määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" eelnõu. Kaitsealade asukohakaardid on kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehelt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-58.

 

Eelnõu avalik väljapanek toimub 18.06.2018 kuni 30.07.2018. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitsealade moodustamise ja kaitse-eeskirja kohta võib esitada kirjalikult aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 30.07.2018 a. Eelnõu avalik arutelu toimub vastavasisulise ettepaneku alusel.

 

Vabariigi Valitsuse määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiriˮ eelnõu, seletuskiri ja kaart on leitavad:

 

Toimetaja: MART VILLUP

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

14.06.18
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, 10916) esitatud õhusaasteloa taotluse ja sellele lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis nr 15-2/18/7648-3 all.
Ettevõte taotleb tähtajatut õhusaasteluba mobiilse asfaltbetoontehase (mudel HOT-MIX 30) paigaldamiseks Lääne-Viru maakonda, Vinni valda, Kehala külla, Parkla kinnistule (katastritunnus 90002:004:0049). Ettevõtte põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus – EMTAK 42111. Mobiilses asfaltbetoontehases toodetakse asfalti lähiümbruse teede ehituseks.  
AS-TREV-2 asfaltbetoontehas (edaspidi ABT) on mobiilne ning paigaldatakse kohapeal üles vahetult enne tööde algust ning peale tööde lõppu tehas demonteeritakse ning maa-ala korrastatakse. Tehas ei tööta pidevalt, vaid teatud perioodidel - see sõltub antud piirkonnas tehtavate asfalteerimistööde hulgast ja mahust. ABT-l on kaheksa saasteallikat – kuivatustrummel, diiseljõujaam, bituumenmahuti soojendusseade, bituumenmahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine segistitornist veokitele, puistematerjali ladu ja valgusgeneraator. Tehases on kasutusel neli põletusseadet, millede summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kokku on 14,23 MWth. Kuivatustrumlis kasutatakse kütusena põlevkivi kütteõli (500 t/a) ja teistes allikates diislit (56 t/a). Heitgaaside puhastamiseks kasutatakse kottfiltrit, mistõttu kuivatustrumlist eralduvate tahkete osakeste heide on viidud minimaalseks. Killustiku lao platsilt tulevate tahkete osakeste heide hoitakse madalal võimalikult väikese lao jäägiga ning vajadusel seda niisutades.
Tootmisterritoorium asub 100% maatulundusmaal ning seda ümbritsevad elamumaa ja maatulundusmaad. Lähim elamumaa asub ABT-st ca 200 m kaugusel lõunas.
Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris ((Kunderi 18, Rakvere, 44307; tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, 44307.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Toimetaja: MART VILLUP

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

12.04.18
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Verston Ehitus OÜ (registrikood: 11947047) (aadress Pärnu 128, Paide, 72720 Järva maakond) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Kellavere külas Moora pinnasekarjääri kinnistul (katastritunnus 38101:001:0010) asuvale käitisele
 
Verston Ehitus OÜ põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAKi kood 42111). Ettevõtte plaanib tootmisterritooriumile 8 heiteallikat: asfaldisegisti(kuivatustrummel), diiseljõujaam, bituumenimahutite soojendusseade, bituumenimahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine veokitele, puitmaterjalide ladu, valgustusgeneraator.

Asfaltbetooni tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele lubjakivist valmistatud peeneteralist fillerit. Kasutatava filleri aastane kogus on 5000 tonni. Fillerihoidla on horisontaalmahuti, mis omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit, mille efektiivsus on 99%. Lubjakivifiller laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigub segistisse. Segistis toimub naftabituumeni, eelkuumutatud kivimaterjali, filleri ja tolmu segamine asfaltbetooniseguks.

Ettevõte plaanib kasutada teisaldatav asfaldisegisti Benninghoven MBA 160. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit, mille nimisoojusvõimsus on 12,19 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 1000 tonni. Kuivatustrummel on samuti varustatud kuiva kottfiltri pakettiga, mille tööefektiivsus on 99%.
 
Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diislikütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,48 MW. Kütuse aastane kulu on 80 tonni.Bituumeni temperatuuri hoidmiseks kasutatakse bituumenimahuti soojendusseadet, mille nimisoojusvõimsus on 0,12 MW. Kütuseks kasutatakse diislikütust, mille aastane kulu on 20 tonni.
 
Tootmisterritooriumil asub ka valgustusgeneraator, mille nimisoojusvõimsus 0,06 MW. Valgustusgeneraator töötab diislikütusel, mille aastane kulu on 12 tonni. Valgustusgeneraator töötab iseseisvalt ja samal ajal diiseljõujaam ning ka kogu tehas seisab.  
 Juhul kui objektil on võimalik saada elektrienergiat, siis diiseljõuaam ning valgustusgeneraator ühendatakse vooluvõrku ja nende käitamiseks kütust ei kasutata.
 Tööperiood on planeeritud alates 1 aprillist kuni 31. detsembrini. Tööaeg on 7 päeva nädalas kella 7.00-21.00.

Loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Toimetaja: MART VILLUP

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

10.04.18

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Verston Ehitus OÜ (registrikood: 11947047) (aadress Pärnu 128, Paide, 72720 Järva maakond) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Pärnamäe (katastritunnus 38101:001:0071) ja Pärniku (katastritunnus 38101:001:0361) kinnistutel paigaldatavale asfaltbetoonitehasele.
 
Verston Ehitus OÜ põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus(EMTAKi kood 42111). Ettevõtte plaanib tootmisterritooriumile 8 heiteallikat: asfaldisegisti(kuivatustrummel), diiseljõujaam, bituumenimahutite soojendusseade, bituumenimahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine veokitele, puitmaterjalide ladu, valgustusgeneraator.

Asfaltbetooni tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele lubjakivist valmistatud peeneteralist fillerit. Kasutatava filleri aastane kogus on 5000 tonni. Fillerihoidla on horisontaalmahuti, mis omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit, mille efektiivsus on 99%. Lubjakivifiller laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigub segistisse. Segistis toimub naftabituumeni, eelkuumutatud kivimaterjali, filleri ja tolmu segamine asfaltbetooniseguks.

Ettevõte plaanib kasutada teisaldatav asfaldisegisti Benninghoven MBA 160. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit, mille nimisoojusvõimsus on 12,19 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 1000 tonni. Kuivatustrummel on samuti varustatud kuiva kottfiltri pakettiga, mille tööefektiivsus on 99%
.
Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diislikütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,48 MW. Kütuse aastane kulu on 80 tonni. Bituumeni temperatuuri hoidmiseks kasutatakse bituumenimahuti soojendusseadet, mille nimisoojusvõimsus on 0,12 MW. Kütuseks kasutatakse diislikütust, mille aastane kulu on 20 tonni.
 
Tootmisterritooriumil asub ka valgustusgeneraator, mille nimisoojusvõimsus 0,06 MW. Valgustusgeneraator töötab diislikütusel, mille aastane kulu on 12 tonni. Valgustusgeneraator töötab iseseisvalt ja samal ajal diiseljõujaam ning ka kogu tehas seisab.                
Juhul kui objektil on võimalik saada elektrienergiat, siis diiseljõuaam ning valgustusgeneraator ühendatakse vooluvõrku ja nende käitamiseks kütust ei kasutata.
 Tööperiood on planeeritud alates 1 aprillist kuni 31. detsembrini.Tööaeg on 7 päeva nädalas kella 7.00-21.00.

Loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: MART VILLUP