Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Metsahake OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse

7.03.24

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Metsahake OÜ (registrikood 12237931, aadress Tööstuspargi põik 1, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond) 01.03.2024 esitatud keskkonnaloa (nr L.JÄ/331500) muutmise taotluse nr T-KL/1022423-3, millega soovitakse puidujäätmetest valmistatud puiduhakke jäätmeteks oleku lakkamist (taaskasutamistoimingu kood R5m). Käideldavate jäätmete koguseid ei muudeta ning välisõhu osas muudatusi ei taotleta. Käitluskoht asub aadressil Tööstuspargi tn 6 (katastritunnus 90002:002:0042) ja Tööstuspargi tn 10 (katastritunnus 90002:002:0027), Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-127171 all, dokument nr DM-127171-4.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 680 7438

e-post: info@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Männikvälja II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse

13.09.23
Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse Pamakar OÜ (registrikood 16771248, aadress Kraavikalda tn 35, Tartu linn, Tartu vald, Tartu maakond, 51011) esitatud Männikvälja II kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnakaitseloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 04.08.2023 numbriga DM-125495-1, parandatud taotlus registreeritud 29.08.2023 numbriga DM-125495-6).

Taotletava Männikvälja II kruusakarjääri teenindusmaa ja mäeeraldise pindala on 9,13 ha, teenindusmaa kattub katastriüksustega "Sepa'' (katastritunnus 70201:002:0701). Kinnistu kuulub eraomandisse.

Männikvälja II kruusakarjääri asukoht on Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Männikvälja küla. Mäeeraldis hõlmab Männikvälja liivamaardla (registrikaart nr 411) aktiivset tarbevaru plokki 9 osaliselt (ehituskruusa aktiivne tarbevaru 470 tuh m3). Kavandatavat kruusakarjääri maavara plaanitakse kasutada üldehitusel ja teedeehitusel.

Taotletav keskmine kaevandamise aastamäär on 30 tuh m3. Männikvälja II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaluba taotletakse kehtivusega 15 aastat. Pärast varu ammendamist plaanitakse maa ala korrastada metsamaaks.

Keskkonnaamet kontrollis kaevandamisloa taotluse vastavust maapõuseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 680 7438

e-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Valdo Tohver

Telefon: 5323 8814

e-post: valdo.tohver@keskkonnaamet.ee


 

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Pikametsa II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse

1.09.23

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Päidre Põllud OÜ (registrikood 10340091, aadress Turu tn 34-213, Tartu linn, Tartu vald, Tartu maakond, 51014) 05.07.2023 esitatud Pikametsa II liivakarjääri mäeeraldise keskkonnakaitseloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 05.07.2023 numbriga DM-125277-1, parandatud taotlus registreeritud 01.08.2023 numbriga DM-125277-4).

Taotletava Pikametsa II liivakarjääri teenindusmaa pindala on 5,04 ha ja mäeeraldise pindala on 3,18 ha, teenindusmaa kattub katastriüksustega ,,Rägendikumetsa'' (katastritunnus 90101:001:1136). Kinnistu kuulub eraomandisse.

Pikametsa II liivakarjääri asukoht on Lääne- Viru maakond, Vinni vald, Kantküla. Mäeeraldis hõlmab Pikametsa maardla (registrikaart nr 934) nii pealpool kui allpool veetaset paiknevat aktiivset tarbevaru plokki 2 (täiteliiva tarbevaru 90 tuh m3). Kavandatavat liivakarjääri maavara plaanitakse kasutada haljastustöödel peenramaterjalina.

Taotletav keskmine kaevandamise aastamäär on 6 tuh m3. Pikametsa II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaluba taotletakse kehtivusega 15 aastat. Katendi maht on 8 tuh m3. Katendivalle on võimalik ära kasutada müra- ja tolmutõkkevallide rajamiseks ning jooksvalt ja peale maavara ammendamist karjääriala korrastamiseks. Katendivallide asukohad ja parameetrid määratakse kaevandamisprojektis. Pärast varu ammendamist plaanitakse maa ala korrastada rohumaaks ja veekoguks.

Keskkonnaamet kontrollis kaevandamisloa taotluse vastavust maapõuseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 680 7438

e-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Valdo Tohver

Telefon: 5323 8814

e-post: valdo.tohver@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Vinni III kruusakarjääri kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse

1.02.23

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse RONK OÜ (registrikood 11005130; aadress: Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond) poolt 03.01.2023 esitatud Vinni III kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/324062 muutmise taotluse. Menetlusse võetud taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 03.01.2023 numbriga DM-122559-1.

RONK OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.MK/324062 kehtivusaja pikendamist 15. aasta võrra.

Vinni III kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Kehala külas riigile kuuluval katastriüksusel Kruusa (tunnus: 90001:001:0333). Katastriüksuse riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Olemasoleva mäeeraldise pindala on 12,30 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 12,93 ha.

Taotletav mäeeraldis hõlmab Vinni kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 0876) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 3 plokki. Seisuga 31.12.2022 oli olemasoleva Vinni III kruusakarjääri jääkvaru plokkide kaupa järgmine: 3 plokk: ehituskruus, aktiivne tarbevaru – 486,685 tuh m³. Kaevandatav maavara varu kogus on 471,995 tuh m3 ja planeeritav keskmine tootmismaht aastas 32 tuh m3.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Vinni II kruusakarjääri kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse

1.02.23

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse RONK OÜ (registrikood 11005130; aadress: Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond) poolt 04.01.2023 esitatud Vinni II kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/324060 muutmise taotluse. Menetlusse võetud taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 04.01.2023 numbriga DM-123182-1.

RONK OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.MK/324060 kehtivusaja pikendamist 15. aasta võrra.

Vinni II kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Kehala külas riigile kuuluval katastriüksusel Kruusamäe (tunnus 90001:001:0332). Katastriüksuse riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Olemasoleva mäeeraldise pindala on 5,62ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,4 ha.

Taotletav mäeeraldis hõlmab Vinni kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 0876) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 2 plokki. Seisuga 31.12.2022 oli olemasoleva Vinni II kruusakarjääri jääkvaru plokkide kaupa järgmine: 2 plokk: ehituskruus, aktiivne tarbevaru – 207 tuh m³.

Kaevandatav maavara varu kogus on 197 tuh m3 ja planeeritav keskmine tootmismaht aastas 14 tuh m3.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Midam keskkonnaloa muutmise taotluse

24.01.23

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Osaühing  Midam (registrikood 10621134; aadress: Aru, Kavastu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond) poolt 27.07.2022 esitatud Haava II kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK.LV- 174778muutmise taotluse. Menetlusse võetud taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 20.12.2022 numbriga DM-120881-5. 

Osaühing Midam taotleb keskkonnaloa nr L.MK.LV-174778 kehtivusaja pikendamist 15. aasta võrra. Haava II kruusakarjäär asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Vana-Vinni külas eraomandisse kuuluvatel katastriüksustel Haava kruusakarjäär (tunnus  90001:001:0072), Kruusa (tunnus 90001:001:0075) ja Karjääri (tunnus  90001:001:0073). Haava II kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 3,8 ha ja teenindusmaa pindala 7,73 ha.

Olemasolev mäeeraldis hõlmab täielikult Haava (Rakvere) kruusamaardla (registrikaart nr 0781) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 3 plokki. Seisuga  31.12.2022 on olemasoleva Haava II kruusakarjääriga seotud varuploki jääkvaru järgmine: 3 plokk – ehituskruus, aktiivne tarbevaru: 329,675 tuh m3.

Kaevandatav maavara varu kogus on 328, 90 tuh m3 ja planeeritav keskmine tootmismaht aastas 60 tuh m3.

Mäeeraldise ning selle teenindusmaa kattub osaliselt (põhjaosas) kaitsmata põhjaveega alaga (Eesti looduse infosüsteemi kood LTA1000178) ning täies ulatuses Pandivere ja Adavere Põltsamaa nitraaditundliku alaga ( Eesti looduse infosüsteemi kood LTA1000001). Olemasoleva mäeeraldise teenindusmaa külgneb kaguservas vahetult vääriselupaigaga VEP nr.134002. Avalikus kasutuses oleva kohaliku tee nr 6621054 Haava tee äärmise sõiduraja välimine serv jääb olemasoleva mäeeraldise teenindusmaa lõunaservast ca 2,0 m kaugusele.

Arvamust on võimalik avaldada kuni 17.03.2023.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade

29.03.21
Keskkonnaamet teatab VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise täiendatud (edaspidi KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärk on alustada põlevkivi kaevandamist Oandu uuringuvälja plokkidel 1, 5, 8, 11, 12 ja 13, mis hõlmavad kokku kaevandatavat varu 160 710 tuh t 5856,89 ha suurusel alal. Oandu uuringuväli jääb Ida-Virumaale Lüganuse ja Alutaguse´valdadesse ning Lääne-Virumaale Vinni valda.

Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing VKG Kaevandused (registrikood 10854884; aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, 30328 Ida-Viru maakond; kontaktisik Merilin Keerme, telefon 334 2794, e-post erika.sulg@vkg.ee). Arendaja lepinguline esindaja on Enefit Power AS (registrikood 10579981; aadress Keskterritooriumi 1, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, 40107, Ida-Viru maakond; kontaktisik Kairi Otsiver, telefon 566 19824, e-post kairi.otsiver@energia.ee). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Lilli Tamm, telefon 674 4803, e-post lilli.tamm@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950; aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu; KMH juhtekspert on Riin Kutsar, telefon 526 9962, e-post riin@hendrikson.ee). Järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Camilla Kastein, telefon 5694 0905, e-post camilla.kastein@keskkonnaamet.ee).

KMH aruandega saab tutvuda 20.03-18.04.2021 (k.a.) Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/keskkonnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek ja Keskkonnaameti Jõhvi kontoris Pargi 15, Jõhvi. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta saab esitada kuni 18.04.2021 (k.a.) otsustaja kontaktidel Viljandi mnt 16, Tallinn või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.

KMH aruande avalik arutelu toimub 19.04.2021 kell 14.00-16.00 veebikeskkonnas Zoom (avaliku aruteluga saab liituda aadressil:

 https://zoom.us/j/93523579087?pwd=WTdDdGd4bjhOaEY4d3dvSXUyMFlTdz09,

meeting ID: 935 2357 9087, passcode: 558006. 

Koosolekule eelregistreerimiseks palume saata osalemissoov hiljemalt 18.04.2021 aadressile camilla.kastein@keskkonnaamet.ee.

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet teatab

3.03.20

Keskkonnaamet teatab VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) algatamisest ning KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt soovitakse alustada põlevkivi kaevandamist Oandu uuringuvälja plokkidel 1, 5, 8, 11, 12 ja 13, mis hõlmavad kokku kaevandatavat varu 160 710 tuh t 5856,89 ha suurusel alal. Varu on määratud passiivseks. Loa taotlusega taotletakse varu määramist aktiivseks. Kaevandusluba taotletakse 30 aastaks keskmise aasta määraga 5 mln t/a ja maksimaalse määraga 15 mln t/a. Oandu uuringuväli jääb Ida-Virumaale Lüganuse ja Alutaguse valdadesse ning Lääne-Virumaale Vinni valda. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH 10.07.2018 kirjaga nr 12-2/18/2050-16. Keskkonnauuringute vajadus on selgitatud KMH programmi koostamise käigus. KMH menetlusi ei liideta.

Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing VKG Kaevandused (registrikood 10854884; aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, 30328 Ida-Viru maakond; kontaktisik Triin Anier, telefon 533 20 280, e-post Triin.Anier@vkg.ee). Arendaja lepinguline esindaja on Enefit Kaevandused AS (registrikood 10032389; aadress Jaama tn 10, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41533 Ida-Viru maakond; kontaktisik Kairi Otsiver, telefon 566 19824, e-post kairi.otsiver@energia.ee). Otsustaja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud Egle Alt, telefon 384 8689, e-post egle.alt@keskkonnaamet.ee ja Lilli Tamm, telefon 674 4803, e-post lilli.tamm@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950; aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu; KMH juhtekspert on Riin Kutsar, telefon 526 9962, e-post riin@hendrikson.ee).

KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt. KMH programmiga saab tutvuda 02.03.–15.03.2020 (k.a.) Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek). Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 15.03.2020 (k.a.) otsustaja kontaktidel - F.J. Wiedemanni 13, 72210 Türi, Järvamaa või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.  

KMH programmi avalik arutelu toimub 19.03.2020 kell 14.00 Maidla rahvamajas (aadress Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond).

 

Toimetaja: MART VILLUP