Ettevõtja Kalle Grube keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine

27.03.23

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Kalle Grube (registrikood 10548035, aadress Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, Eesti ) 02.03.2023 esitatud tähtajatu keskkonnaloa nr L.JÄ/330168 muutmise taotluse nr T-KL/1017163, millega taotletakse olemasolevale jäätmekäitluskohale Kehala autolammutuskoda (aadress: Tunise kinnistu, Kehala küla, Lääne-Viru maakond; katastritunnus 90002:003:0880) lisada jäätmekood 14  06 01* (jäätmeliik - klorofluorosüsivesinikud, HCFC-, HFC-ained; kogusega 0.03 tonni  astas) käitlemine. Taotlusele on lisatud kliimaseadmete tühjendaja Autokutseõppe Liidu poolt väljastatud (mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4) osakutsetunnistus (OT004976).

 

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS keskkonnas menetluse nr M-124006, dokument nr DM-124006-1.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

e-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Tea Pärnik 56950192

Tea.parnik@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Metsahake OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse

10.03.23

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Metsahake OÜ (registrikood 12237931, aadress Tööstuspargi põik 1, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond; edaspidi ettevõte) 01.02.2023 esitatud keskkonnaloa nr L. JÄ/331500 muutmise taotluse nr T-KL/1009232-6. Ettevõte taotleb keskkonnaloa tähtajatuks muutmist ning soovib muuta käideldavate jäätmete liike ja koguseid. Lisaks vajab ettevõte seoses puidujäätmete purustamisega keskkonnaluba saasteainete välisõhku väljutamiseks.

Käitluskoht asub aadressil Tööstuspargi tn 6 ja 10 (katastritunnused 90002:002:0042; 90002:002:0027), Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond.

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) nr T-KL/1009232, dokument nr DM-117156.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

e-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Eve Konsap 5341 7916 (jäätmed)

eve.konsap@keskkonnaamet.ee

Age Kaljuorg 524 0165 (välisõhk)

age.kaljuorg@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Vinni III kruusakarjääri kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse

1.02.23

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse RONK OÜ (registrikood 11005130; aadress: Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond) poolt 03.01.2023 esitatud Vinni III kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/324062 muutmise taotluse. Menetlusse võetud taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 03.01.2023 numbriga DM-122559-1.

RONK OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.MK/324062 kehtivusaja pikendamist 15. aasta võrra.

Vinni III kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Kehala külas riigile kuuluval katastriüksusel Kruusa (tunnus: 90001:001:0333). Katastriüksuse riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Olemasoleva mäeeraldise pindala on 12,30 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 12,93 ha.

Taotletav mäeeraldis hõlmab Vinni kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 0876) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 3 plokki. Seisuga 31.12.2022 oli olemasoleva Vinni III kruusakarjääri jääkvaru plokkide kaupa järgmine: 3 plokk: ehituskruus, aktiivne tarbevaru – 486,685 tuh m³. Kaevandatav maavara varu kogus on 471,995 tuh m3 ja planeeritav keskmine tootmismaht aastas 32 tuh m3.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Vinni II kruusakarjääri kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse

1.02.23

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse RONK OÜ (registrikood 11005130; aadress: Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond) poolt 04.01.2023 esitatud Vinni II kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/324060 muutmise taotluse. Menetlusse võetud taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 04.01.2023 numbriga DM-123182-1.

RONK OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.MK/324060 kehtivusaja pikendamist 15. aasta võrra.

Vinni II kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Kehala külas riigile kuuluval katastriüksusel Kruusamäe (tunnus 90001:001:0332). Katastriüksuse riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Olemasoleva mäeeraldise pindala on 5,62ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,4 ha.

Taotletav mäeeraldis hõlmab Vinni kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 0876) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 2 plokki. Seisuga 31.12.2022 oli olemasoleva Vinni II kruusakarjääri jääkvaru plokkide kaupa järgmine: 2 plokk: ehituskruus, aktiivne tarbevaru – 207 tuh m³.

Kaevandatav maavara varu kogus on 197 tuh m3 ja planeeritav keskmine tootmismaht aastas 14 tuh m3.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Midam keskkonnaloa muutmise taotluse

24.01.23

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Osaühing  Midam (registrikood 10621134; aadress: Aru, Kavastu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond) poolt 27.07.2022 esitatud Haava II kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK.LV- 174778muutmise taotluse. Menetlusse võetud taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 20.12.2022 numbriga DM-120881-5. 

Osaühing Midam taotleb keskkonnaloa nr L.MK.LV-174778 kehtivusaja pikendamist 15. aasta võrra. Haava II kruusakarjäär asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Vana-Vinni külas eraomandisse kuuluvatel katastriüksustel Haava kruusakarjäär (tunnus  90001:001:0072), Kruusa (tunnus 90001:001:0075) ja Karjääri (tunnus  90001:001:0073). Haava II kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 3,8 ha ja teenindusmaa pindala 7,73 ha.

Olemasolev mäeeraldis hõlmab täielikult Haava (Rakvere) kruusamaardla (registrikaart nr 0781) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 3 plokki. Seisuga  31.12.2022 on olemasoleva Haava II kruusakarjääriga seotud varuploki jääkvaru järgmine: 3 plokk – ehituskruus, aktiivne tarbevaru: 329,675 tuh m3.

Kaevandatav maavara varu kogus on 328, 90 tuh m3 ja planeeritav keskmine tootmismaht aastas 60 tuh m3.

Mäeeraldise ning selle teenindusmaa kattub osaliselt (põhjaosas) kaitsmata põhjaveega alaga (Eesti looduse infosüsteemi kood LTA1000178) ning täies ulatuses Pandivere ja Adavere Põltsamaa nitraaditundliku alaga ( Eesti looduse infosüsteemi kood LTA1000001). Olemasoleva mäeeraldise teenindusmaa külgneb kaguservas vahetult vääriselupaigaga VEP nr.134002. Avalikus kasutuses oleva kohaliku tee nr 6621054 Haava tee äärmise sõiduraja välimine serv jääb olemasoleva mäeeraldise teenindusmaa lõunaservast ca 2,0 m kaugusele.

Arvamust on võimalik avaldada kuni 17.03.2023.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Padriku uuringuloa taotluse

24.01.23

Keskkonnaamet annab teada, et menetlusse on võetud Osaühing KAUPEX GRUPP (registrikood 10661091, aadress Lossi, Uljaste küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond) taotlus geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuluba) saamiseks Padriku uuringuruumis (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 28.12.2022 dokumendina nr DM-122509-1).

Uuringuluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Uljaste külas eraomandisse kuuluval Padriku kinnistul (katastritunnus 70201:001:0099). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 2,35 ha. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 10 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Taotletava loa kehtivusaeg on kolm aastat.

Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Taotluse seletuskirja kohaselt on uuringu eesmärgiks hinnata kinnistu väärtust mäetööstusmaana ning välja selgitada uuringuruumi geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused. Kvaliteetse ehitusmaavara esinemise korral on soov taotleda keskkonnaluba maavara kaevandamiseks.

Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: materjali terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine määramine ja uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine.

Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond).

 

Arvamust on võimalik avaldada kuni 18.03.2023.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse AS Emajõe Veevärk keskkonnaloa muutmise taotluse

29.11.22

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Emajõe Veevärk (edaspidi ettevõte) 07.11.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse, millega ettevõte taotleb keskkonnaloa nr L.VV/324901 muutmist Vinni vallas Tudu alevikus Tudu Tuleviku tn (5353) veehaardest võetava põhjavee koguse suurendamist kuni 40 m3.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-122072 taotlus nr T-KL/1015423.

Keskkonnaamet Narva mnt 7a, Tallinn Telefon: 6807438 E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

veespetsialis Aire Soo

Telefon: 56997376

E-post: Aire.Soo@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse geoloogilise uurngi loa Männikvälja külas

2.11.22

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Viljar Leppik geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuluba) taotluse. Taotlus on leitav KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) menetluse nr M- 121672 alt. Uuringuloa kehtivuseks taotletakse 5 aastat

 

Uuringuluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Männikvälja külas eraomandisse kuuluval kinnistul Sepa (katastritunnus: 70201:002:0701). Taotletava  uuringuruumi teenindusala pindala on 9,43 ha. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kokku kuni 15 puurauku/kaevandit. Uurimissügavus on maksimaalselt 10 m. Uuritavateks  maavaradeks on kruus ja liiv.

 

Taotluse seletuskirja kohaselt on kavandatava uuringu eesmärk tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (kruus ja/või liiv) maht ja kvaliteet. Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad on teede- ja üldehitus.

 

Geoloogilise uuringu käigus soovitakse kindlaks teha maavara lasumistingimused, koostis ja omadused ning hinnatakse uuringuruumi ja selle ümbruse hüdrogeoloogilisi tingimusi. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine uuringupunktides, topogeodeetiline mõõdistamine ja terastikulise koostise ning purunemiskindluse määramine. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587; aadress Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Salimäe kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/323669 muutmise taotlus

2.11.22

Keskkonnaamet  teatab,  et  on  võtnud  menetlusse  Aktsiaselts  OG  ELEKTRA  (registrikood

10054238; aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, Keskuse, 44416) poolt
29.08.2022 esitatud Salimäe kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa
nr  L.MK/323669  muutmise  taotluse.  Menetlusse  võetud  taotlus  on  registreeritud
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 13.10.2022 numbriga DM-121168-3.
 
Salimäe  kruusakarjääri  mäeeraldis  asub  Lääne-Viru  maakonnas  Vinni  vallas  Kehala  külas
eraomandis  oleval  Salimäe  maaüksusel  (katastritunnus  90002:004:1580).  Mäeeraldise  ja
mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,46 ha.
 
Aktsiaselts OG ELEKTRA taotleb Salimäe kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa
L.MK/323669 kehtivusaja pikendamist 15 kalendriaasta võrra, s.o tähtajani 05.09.2038. a. Maavaravaru kasutatakse üld- ja  teedeehitus.
 
Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Vinni kruusamaardla (registrikaart nr 0876) ehituskruusa
aktiivse tarbevaru 5 plokki. Seisuga 13.05.2022 on Salimäe kruusakarjääri mäeeraldise jääkvaru
järgmine: 5 plokk: ehituskruus, aktiivne tarbevaru – 146,80 tuh m³, millest kaevandatav varu on
136,40 tuh m³.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Kellavere-Veskimäe liivakarjääris kaevandamiseks esitatud keskkonnaloa taotluse

18.08.22

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse Veskimäe Liivamaardla OÜ (registrikood 11916618, aadress: Pärna, Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond) poolt esitatud taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 19.04.2022 numbriga DM-119907).

Veskimäe Liivamaardla OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.MK/318759 kehtivusaja pikendamist 15-aasta võrra, Kellavere-Veskimäe liivakarjääri mäeeraldise laiendamist sügavuti ja mäeeraldise teenindusmaa laiendamist, et tagada oma äritegevuse jätkamiseks ressursi tagavara ning jätkata piirkonda varustamist ehitus- ja täiteliiva ning ehituskruusaga. Mäeeraldist soovitakse laiendada sügavuti osaliselt varuplokkidele 11, 12 ja 13, sealjuures vaid varule, mis asub pinnaveetasemest kõrgemal. Kaevandamise loa taotlusega soovitakse samuti laiendada ühtlasi mäeeraldise teenindusmaad, et hõlmata alad, kus on ladustatud kattepinnast.

Taotletav Kellavere-Veskimäe liivakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Padu külas eraomandisse kuuluval kinnistul Pärniku (katastritunnus 38101:001:0071). Taotletava mäeeraldise pindala on 15,39 ha (olemasoleva mäeeraldise pindala 15,39 ha) ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 23,03 ha (olemasoleva mäeeraldise teenindusmaa pindala 19,96 ha). Taotletav mäeeraldis hõlmab Kellavere-Veskimäe maardla (registrikaardi nr 370) ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokke 7 ja 12, ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokke 6 ja 11 ning täiteliiva aktiivse tarbevaru plokke 8 ja 13. Kogu kaevandatav tarbevaru asub põhjaveetasemest kõrgemal.

 

Keskkonnaloa taotlusega nr T-KL/1011894-2 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) menetluse nr M-119907 alt.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuebüroo spetsialist Liis Jääger

Telefon: 5656 4094

E-post: liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse keskkonnaloa taotluse

4.04.22

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühing Kriidisoo (registrikood  11129665; aadress Keskuse,  Tobia  küla,  Rakvere  vald,  Lääne-Viru  maakond;  edaspidi  taotleja) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba vee erikasutuseks ja paiksest heiteallikast  saasteainete  välisõhku  väljutamiseks.  Ettevõtte käitis asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Küti külas Praatsu kinnistul (katastritunnus 90002:005:0128; edaspidi ka käitis). Ettevõtte põhitegevusalaks on seakasvatus.

 

Ettevõte vajab tegevuseks vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi veeluba) vastavalt veeseaduse § 187 p 2 toodule, kus veeluba on kohustuslik, kui võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m3 ööpäevas.  Ettevõte taotleb veehaardest Praatsu sigala (katastri number 5697) põhjaveevõttu kuni 12 m3 ööpäevas 1100 m3 kvartalis ja 4400 m3 aastas. Ettevõte vajab tegevuseks paiksetest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaluba (edaspidi õhusaasteluba) vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 § 3 lg 5 p 1 toodule, kus õhusaasteluba on nõutav seakasvatusel, kui nuumsigade (kehamassiga üle 30 kg) kohtade arv  on  1000  või  enam.  Ettevõttes on kohti kuni 408-le emisele, 140-le nooremisele, 1000-le nuumseale ja 1000-le võõrdepõrsale. Käitise heiteallikateks on laudad ja vedelsõnnikuhoidla. Käitis on ümbritsetud maatulundusmaadest ning lähim elamu asub käitise heiteallikatest ca 100 m kaugusel kirde suunas.

 

Keskkonnaloa  taotlusega  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  on võimalik  tutvuda
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-115469 all,
taotlus nr T-KL/1006577-4.

 

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: info@keskkonnaamet.ee

 

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Age Kaljuorg 524 0165

Age.Kaljuorg@keskkonnaamet.ee

Christina Vohla 5690 8272

Christina.Vohla@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse

6.01.22

AS  Emajõe  Veevärk (edaspidi ettevõte) 04.01.2022 esitatud  keskkonnaloa  KL-512220  muutmise  taotluse,  millega  ettevõte  taotleb olemasolevale veeloale  Vinni uue reoveepuhasti lisamist Lääne-Virumaal Vinni vallas Mõdriku külas  Peidu  kinnistul  (katastritunnus  90101:001:0525)  ja  heitvee  juhtimist  Sõmeru  jõkke.

Lisaks taotleb ettevõte ka  Vinni  reoveepuhasti  käivitamise  perioodiks,  kuni  2022  aasta  II  kvartali lõpuni, leebemaid heitvee suublasse juhtimise piirnorme. 

 

Keskkonnaloa  taotlusega  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saate  tutvuda
keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS,  menetluse  nr   M-118620
taotlus nr T-KL/1010987.

 

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
veespetsialis Aire Soo
Telefon: 56997376
E-post: Aire.Soo@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Kellavere maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu

10.11.21

Keskkonnaministri 11. mai 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/238 on algatatud Vabariigi Valitsuse
määruse  „Kellavere  maastikukaitseala  kaitse-eeskiri"  muutmise  menetlus,  mida  viib  läbi
Keskkonnaamet.

Kellavere maastikukaitseala paikneb Lääne-Viru maakonnas Vinni  vallas Kellavere, Moora ja
Padu  külas  ning  kuulub  tervenisti  piiranguvööndisse,  mille  piir  ühtib  kaitseala  välispiiriga. Kaitseala  pindala  on  155,2  ha  ja  see  muutub  vähe  (0,8  ha  võrra).  Eelnõukohase  määrusega
muudetakse olemasoleva kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärke ja kaitsekorda ning
täpsustatakse välis- ja vööndi piiri. 

Keskkonnaamet ootab põhjendatud  ettepanekuid  ning  kutsub  aktiivselt  osalema  avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses.  Eesti  loodusväärtuste  kaitse  on  tagatud  heas  koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning igaühe panus on oluline. 

Vastuväited ja parandusettepanekud Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmise määruse eelnõu kohta esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või
Kunderi  18,  44307  Rakvere) hiljemalt  30.11.2021.  Kui  nimetatud  tähtajaks  ei  ole  eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestab Keskkonnaamet, et vastuväited puuduvad.

Looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel teeb Keskkonnaamet ettepaneku arutada  asja  ilma  avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub  eeldatavasti 2022. a esimeses pooles.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Vinni valla kodulehel www.vinnivald.ee ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ajavahemikul 11.11‒30.11.2021.

MKA kaart, Seletuskiri ja Eelnõu

 

Lisainfo: Imbi Mets, 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaloa menetlusse võtmisest teavitamine (alus KeÜS § 47 lg 4)

12.10.21

Keskkonnaamet annab  teada,  et  on  võtnud  menetlusse  OÜ  Steelhouse  Group  Estonia  (registrikood 16224492,  aadress  Laki  tn  9a,  Kristiine  linnaosa,  Tallinn,  Harju  maakond)  poolt    esitatud

keskkonnaloa  taotluse.  Ettevõte  taotleb  keskkonnaluba  paiksest  heiteallikast  saasteainete välisõhku  väljutamiseks.   Taotlus  on  registreeritud  Keskkonnaameti  keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 13.09.2021  nr DM-117065-1 all.

OÜ  Steelhouse  Group  Estonia  käitis  asub  aadressil Tööstuspargi  põik  3,  Vinni  alevik,  Vinni  vald,  Lääne-Viru  maakond,  46601  (katastritunnus 90002:002:0026).  Ettevõte  tegeleb  metallkonstruktsioonide  ja  metallmööbli  tootmisega. Metallosade puhastamiseks kasutatakse happevanne.

Ettevõttel on keskkonnaluba vaja tulenevalt Keskkonnaministri 14.12.2019 määruse nr 67„Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus nr 67) §-st 2. Määruse nr 67 § 2 kohaselt on ettevõttel õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse gaasilisi anorgaanilised ühendeid (kokku arvutatuna) üle >0,3 tonni aastas. OÜ Steelhouse Group Estonia taotleb keskkonnaluba 1,105 t gaasiliste anorgaaniliste ainete aasta jooksul õhku suunamiseks.

Ettevõtte tootmisüksuse pindalaks on 13831 m². Territoorium on ümbritsetud tootmismaadega. Ettevõttest kagu suunda jääb üldkasutatav maa. Lähim elamu heiteallikale asub ca 310 meetri kaugusel lõuna suunas. Käitise territooriumil ja lähemal kui 500m ei paikne looduskaitsealuseid objekte. Käitisest ca 600 meetri kaugusele kagu ja lõuna suunas jääb Vinni-Pajusti maastikukaitseala. 1,7 km kaugusele kirde suunas jääb Mõdriku mõisa park.

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile keskkonnaloa muutmise taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kopli 76, 10416 Tallinn.

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

e-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Toimetaja: MART VILLUP

KESKKONNALOA MENETLUSE ALGATAMISE TEADE

8.04.21

Keskkonnaamet teatab, et LSO Sisustus OÜ (registrikood: 12267791) (aadress Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vinni alevik, Tööstuspargi tn 9, 46601, edaspidi ka ettevõte) esitas Keskkonnaametile 31.03.2021 taotluse keskkonnaloa saamiseks. Ettevõtte käitis asub aadressil Tööstuspargi tn 9, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46601 (katastritunnus 90002:002:0054). Ettevõtte põhitegevusala on kontori- ja kauplusemööbli tootmine (EMTAK kood 31011).

Ettevõttel on keskkonnaluba vaja tulenevalt Keskkonnaministri 14.12.2019 määruse nr 67„Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus nr 67) §-st 2. Määruse nr 67 § 2 kohaselt on ettevõttel õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse lenduvaid orgaanilisi ühendeid (kokku arvutatuna) üle 0,5 tonni. LSO Sisustus OÜ taotleb

keskkonnaluba 4,152 t lenduvate orgaaniliste ühendite aasta jooksul õhku suunamiseks.

Ettevõtte tootmisüksuse pindalaks on 9655 m². Territoorium on ümbritsetud tootmismaadega ja ärimaadega. Ettevõtte heiteallikale lähim elamu asub ca 420 meetri kaugusel lõuna suunas. Käitise territooriumil ja lähemal kui 500m ei paikne looduskaitsealuseid objekte.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, Rakvere.


 

Toimetaja: MART VILLUP

OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade

29.03.21
Keskkonnaamet teatab VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise täiendatud (edaspidi KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärk on alustada põlevkivi kaevandamist Oandu uuringuvälja plokkidel 1, 5, 8, 11, 12 ja 13, mis hõlmavad kokku kaevandatavat varu 160 710 tuh t 5856,89 ha suurusel alal. Oandu uuringuväli jääb Ida-Virumaale Lüganuse ja Alutaguse´valdadesse ning Lääne-Virumaale Vinni valda.

Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing VKG Kaevandused (registrikood 10854884; aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, 30328 Ida-Viru maakond; kontaktisik Merilin Keerme, telefon 334 2794, e-post erika.sulg@vkg.ee). Arendaja lepinguline esindaja on Enefit Power AS (registrikood 10579981; aadress Keskterritooriumi 1, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, 40107, Ida-Viru maakond; kontaktisik Kairi Otsiver, telefon 566 19824, e-post kairi.otsiver@energia.ee). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Lilli Tamm, telefon 674 4803, e-post lilli.tamm@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950; aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu; KMH juhtekspert on Riin Kutsar, telefon 526 9962, e-post riin@hendrikson.ee). Järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Camilla Kastein, telefon 5694 0905, e-post camilla.kastein@keskkonnaamet.ee).

KMH aruandega saab tutvuda 20.03-18.04.2021 (k.a.) Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/keskkonnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek ja Keskkonnaameti Jõhvi kontoris Pargi 15, Jõhvi. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta saab esitada kuni 18.04.2021 (k.a.) otsustaja kontaktidel Viljandi mnt 16, Tallinn või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.

KMH aruande avalik arutelu toimub 19.04.2021 kell 14.00-16.00 veebikeskkonnas Zoom (avaliku aruteluga saab liituda aadressil:

 https://zoom.us/j/93523579087?pwd=WTdDdGd4bjhOaEY4d3dvSXUyMFlTdz09,

meeting ID: 935 2357 9087, passcode: 558006. 

Koosolekule eelregistreerimiseks palume saata osalemissoov hiljemalt 18.04.2021 aadressile camilla.kastein@keskkonnaamet.ee.

Toimetaja: MART VILLUP

Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmine

28.09.20

Keskkonnaamet teatab, et on ette valmistanud Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse. Kaitse alla ei võeta uut ala, vaid täpsustatakse olemasoleva kaitstava loodusobjekti välispiiri, kaitse-eesmärke ja kehtestatakse uus kaitse-eeskiri. Muudetakse metsade majandamise, rahvaürituste korraldamise, telkimise ja lõkke tegemise regulatsiooni ning lubatakse erandina biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamist õue- ja põllumaal.

Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel (www.keskkonnaamet.ee), Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere) ja Vinni Vallavalitsuse veebilehel.

Parandusettepanekud või vastuväited Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmise kohta ootab Keskkonnaamet (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) kirjalikult hiljemalt 15. oktoobriks 2020.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2020. aasta talvel.

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Lisainfo: Imbi Mets, tel 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee.

Väljatöötamise kavatsus (776.14 KB, PDF)

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaloa menetlemise algatamise teade

16.06.20

Keskkonnaamet on teavitanud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 46 lg 1 alusel, et on võtnud menetlusse AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696; aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 56, 51013; edaspidi vee-ettevõte)14.05.2020 vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/332191 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse (edaspidi taotlus).  Tulenevalt KeÜS § 47 lg 4 avaldab Vinni Vallavalitsus veebilehel teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta järgmise infoga:

Keskkonnaamet teatab, et AS Emajõe Veevärk (registrikood: 11044696) (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 56, 51013) keskkonnaloa nr L.VV/332191 muutmise taotlus on võetud menetlusse. Keskkonnaluba nr L.VV/332191 on antud veevõtuks puurkaevudest keskkonnaregistrikoodidega (edaspidi KKR kood) PRK0051517 ja PRK0002888. AS Emajõe Veevärk soovib lisada loale ka Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Vetiku külas Biopuhasti kinnistul (registriosa nr 5154831; katastritunnus 90002:001:0528) asuvat Vetiku reoveepuhastit (KKR kood PUH0599210), mille heitvesi suunatakse Vetiku ojja (KKR kood VEE1075601).

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri DM-109961-1.

Kuni muudetud keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile J. Kunderi 18, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond. 

Muudetud keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
veespetsialis Merje Verhovitš
Telefon: 3258413
E-post: merje.verhovits@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaamet teatab

3.03.20

Keskkonnaamet teatab VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) algatamisest ning KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt soovitakse alustada põlevkivi kaevandamist Oandu uuringuvälja plokkidel 1, 5, 8, 11, 12 ja 13, mis hõlmavad kokku kaevandatavat varu 160 710 tuh t 5856,89 ha suurusel alal. Varu on määratud passiivseks. Loa taotlusega taotletakse varu määramist aktiivseks. Kaevandusluba taotletakse 30 aastaks keskmise aasta määraga 5 mln t/a ja maksimaalse määraga 15 mln t/a. Oandu uuringuväli jääb Ida-Virumaale Lüganuse ja Alutaguse valdadesse ning Lääne-Virumaale Vinni valda. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH 10.07.2018 kirjaga nr 12-2/18/2050-16. Keskkonnauuringute vajadus on selgitatud KMH programmi koostamise käigus. KMH menetlusi ei liideta.

Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing VKG Kaevandused (registrikood 10854884; aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, 30328 Ida-Viru maakond; kontaktisik Triin Anier, telefon 533 20 280, e-post Triin.Anier@vkg.ee). Arendaja lepinguline esindaja on Enefit Kaevandused AS (registrikood 10032389; aadress Jaama tn 10, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41533 Ida-Viru maakond; kontaktisik Kairi Otsiver, telefon 566 19824, e-post kairi.otsiver@energia.ee). Otsustaja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud Egle Alt, telefon 384 8689, e-post egle.alt@keskkonnaamet.ee ja Lilli Tamm, telefon 674 4803, e-post lilli.tamm@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950; aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu; KMH juhtekspert on Riin Kutsar, telefon 526 9962, e-post riin@hendrikson.ee).

KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt. KMH programmiga saab tutvuda 02.03.–15.03.2020 (k.a.) Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek). Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 15.03.2020 (k.a.) otsustaja kontaktidel - F.J. Wiedemanni 13, 72210 Türi, Järvamaa või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.  

KMH programmi avalik arutelu toimub 19.03.2020 kell 14.00 Maidla rahvamajas (aadress Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond).

 

Toimetaja: MART VILLUP

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

3.02.20

Keskkonnaamet teatab, et Avalor Invest OÜ (registrikood: 11969862) (aadress Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla, Ede-Mäekalda, 65603) esitatud Veadla kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse alusel on valminud loa andmise ja loa korralduse eelnõu.

Taotletav Veltsi kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Veadla külas Veadla kruusamaardlas (registrikaardi nr 971) eraomandis oleval katastriüksustel Karja–Kõrtsi (siin ja edaspidi katastritunnus 90001:003:0610).

Taotletava Veadla kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 5,4 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,4 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Veadla kruusamaardla (registrikaart nr 0971) täitekruusa aktiivse tarbevaru 1 plokki. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täitekruus ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on teede ehitus ning ehitus. Taotluse kohaselt on seisuga 01.04.2019 mäeeraldise piires täitekruusa aktiivne tarbevaru 122 tuh m3 ja kaevandatav varu 118 tuh m3. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 10 tuh m3. Maavara kaevandamise luba taotletakse 15 aastaks.

Kaevandamisloasse kantakse järgmised täiendavad tingimused:
1. Mürahäiringu vähendamiseks tuleb kaevandamistegevusega enim mõjutatud majapidamiste suunas (loode- ja edela-) rajada katendivallid.
2. Õhusaaste leviku minimeerimiseks kasta karjääris kaevise transportimisel ja killustiku tootmisel kasutatavaid teid. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 kraadi, tuleb kasta teid pidevalt.

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216

Toimetaja: MART VILLUP

Teate avaldamine keskkonnaloa taotluse saamise kohta

17.12.19
Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 annab Vinni Vallavalitsus teada keskkonnaloa taotlusest. AS Emajõe Veevärk (registrikood: 11044696) (aadress ) on esitanud Keskkonnaametile taotluse vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/324537 kehtivuse tähtaja muutmist tähtajatuks seoses Vinni Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 28 „Aktsiate omandamine ja AS-le Emajõe Veevärk varade üleandmine" (edaspidi otsus nr 28). Otsusega nr 28 andis Vinni Vallavalitsus Lääne-Virumaal Vinni vallas asuvate Laekvere aleviku, Moora küla, Muuga küla, Rahkla küla, Paasvere küla ja Venevere küla, Roela aleviku, Tudu aleviku, Küti küla, Lepiku küla ja Ulvi küla tegevuspiirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni vara AS-le Emajõe Veevärk üle ja määras opereerimise algatamise kuupäevaks 01.01.2020.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 3572616, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti   aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, Rakvere 44307.  

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Julia Dubova
Telefon: 3324417
E-post: julia.dubova@keskkonnaamet.ee
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus annab teada Kadila veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

21.06.19
Kadila veisefarm asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Veadla külas Farmi kinnistul (katastritunnus 90001:003:0119). Kavandatavaks tegevuseks on olemasoleva farmikompleksi rekonstrueerimine ning uute täiendavate laudahoonete ja abirajatiste (s.h sööda- ja sõnnikuhoidlad) ehitamine eesmärgiga kaasajastada tootmine ja suurendada farmi tootmismahtu. Rekonstrueerimise ja laiendamise järgne farm mahutab kavandatud tegevuse kohaselt kuni 1700 põhikarja veist ning 2000 noorlooma.
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine on algatatud Vinni Vallavalitsuse 17.05.2017 korraldusega nr 194.
Tegevuse arendaja on Kadila Põllumajanduse OÜ (Pärna tn 15, Kadila, Vinni vald; kontaktisik: Vahur Veermäe, vahur[at]trovador.ee, tel. 5036413). Otsustaja on Vinni Vallavalitsus (Tartu mnt 2, Pajusti, Vinni vald; kontaktisik: Kätlyn Mets, katlyn[at]vinnivald.ee, tel. 53040597 või Eerik Lumiste, eerik.lumiste[at]vinnivald.ee, tel. 5113595). KMH ekspert on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (Tõnismägi 3a-15, Tallinn; kontaktisik: Pille Antons, pille[at]environment.ee, tel. 6117690).
KMH aruandega on võimalik tutvuda Vinni Vallavalitsuses ja veebilehel ajavahemikus 01.07.-31.07.2019. KMH aruande kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 31.07.2019 Vinni Vallavalitsuse või KMH eksperdi kontaktidel.
KMH aruande avalik arutelu toimub 06.08.2019 kell 17.00 Kadila seltsimajas (Pärna tn 4, Kadila).
Toimetaja: MART VILLUP

ÕHUSAASTELOA MUUTMISE MENETLUSE ALGATAMISE TEADE

23.05.19

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Liivapritsi Osaühingu (registrikood:10294287) (aadress Sõpruse tn 10, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa) esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja sellele lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.05.2019 nr 15-2/19/4200-3 all.


Liivapritsi Osaühingu põhitegevuseks on metallitöötlus ja metallpindade katmine (EMTAK kood 25611) ja kõrvaltegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301).

Ettevõtte tootmisterritooriumil paikneb kokku kaks heiteallikat, milleks on kalorifeeride korsten ja värvikambri ventilatsioonikorsten. Värvimistöid teostatakse tööpäeviti ajavahemikul 8.00‒18.00. Aasta jooksul eraldatakse ettevõttest välisõhku 4,950 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Kalorifeere kasutatakse soojatootmiseks (1440 h aastas, tööaeg oktoober‒aprill). Soojust toodetakse hoone kütteks. Kütusena kasutakse maagaasi, aastane kulu on 15 tuhat m3. Heitgaasid väljuvad korstna kaudu, mille parameetrid on H=8,0 m ja D=0,2 m. Suitsugaaside temperatuur on 200 °C. Kasutusel on neli kalorifeeri võimusega a 64 kW, koguvõimsusega 0,256 MW.

Värvimiskambris toimub detailide värvimine ja värvitud detailide kuivatamine. Kamber töötab 2 500 tundi aastas. Kambri väljatõmbe võimsus on 10 000 m3 /h (4 x 2 500 m3 /h), 2,778 m3/s. Heitgaasid väljuvad nelja ventilatsiooniava (a 0,5 x 0,5 m) kaudu, mille parameetrid on H=8,0 m ja tinglik läbimõõt 1,13 m. Värvikambrist väljuva heitgaasi temperatuur on 20 ºC.

Liivapritsi Osaühing vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 673 § 2-st, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab 1 registrikood: 10294287; aadress: Sõpruse tn 10, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46601 (edaspidi ka ettevõte) 2 Taotlus ja sellega koos esitatud lubatud heitkoguste projekt on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.05.2019 nr 15-2/19/4200-3 all 3 keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" 2 (2) nimetatud määruse lisas toodud künniskogust. Ettevõtte tegevuse käigus väljutatakse välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid rohkem kui 0,5 tonni aastas ning seetõttu on ettevõtte tegevuseks vajalik õhusaasteluba.

Ettevõtte toomisterritooriumi suuruseks on 7943 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks on 100% ärimaa. Ümberkaudsete kinnistute sihtotstarve on tootmismaa ja maatulundusmaa. Lähimad elamud jäävad ca 300 m lõuna suunas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim kagu suunas, ca 180 m kaugusel paiknev Vinni-Pajusti maastikukaitseala.

Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere, 44307; tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, 44307.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Paadenurme looduskaitseala kaitsekorra muutmine

16.04.19
Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27. märtsi 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/266 on algatatud määruse „Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet ja millega kaasajastatakse Paadenurme looduskaitsealal kaitsekorda.
Kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 15.04.2019-30.04.2019. Materjalid lisatud.
Oma parandusettepanekud ja vastuväited Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere).
Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2019. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aasta alguses
Materjalid
Toimetaja: MART VILLUP

SUUREKIVI LOODUSKAITSEALA MOODUSTAMINE

4.09.18

Keskkonnaministri 5. oktoobri 2010. a käskkirjaga nr 1390 on algatatud määruse „Suurekivi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Suurekivi hoiualast moodustatakse Suurekivi looduskaitseala.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18) ning Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti) ajavahemikus 05.09–21.09.2018. Materjalidega saab tutvuda ka käesoleva teate allosas.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Suurekivi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) hiljemalt 21.09.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub 01.10.2018 kell 15.00 Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2018. aasta lõpus ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aasta I poolel.

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Kaitse-eeskirja eelnõu (357.41 KB, PDF)

Seletuskiri (379.42 KB, PDF)

Kaart (184 KB, JPG)

Toimetaja: MART VILLUP

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise avalik väljapanek

23.03.21

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Kaitsealade moodustamine on vajalik Eesti metsanduse arengukavaga aastateks 2011–2020 seatud eesmärgi, tagada metsade range kaitse tüpoloogiline esindatus kõikide metsatüüpide osas, täitmiseks.

 

Valminud on määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" eelnõu. Kaitsealade asukohakaardid on kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehelt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-58.

 

Eelnõu avalik väljapanek toimub 18.06.2018 kuni 30.07.2018. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitsealade moodustamise ja kaitse-eeskirja kohta võib esitada kirjalikult aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 30.07.2018 a. Eelnõu avalik arutelu toimub vastavasisulise ettepaneku alusel.

 

Vabariigi Valitsuse määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiriˮ eelnõu, seletuskiri ja kaart on leitavad:

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

14.06.18
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, 10916) esitatud õhusaasteloa taotluse ja sellele lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis nr 15-2/18/7648-3 all.
Ettevõte taotleb tähtajatut õhusaasteluba mobiilse asfaltbetoontehase (mudel HOT-MIX 30) paigaldamiseks Lääne-Viru maakonda, Vinni valda, Kehala külla, Parkla kinnistule (katastritunnus 90002:004:0049). Ettevõtte põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus – EMTAK 42111. Mobiilses asfaltbetoontehases toodetakse asfalti lähiümbruse teede ehituseks.  
AS-TREV-2 asfaltbetoontehas (edaspidi ABT) on mobiilne ning paigaldatakse kohapeal üles vahetult enne tööde algust ning peale tööde lõppu tehas demonteeritakse ning maa-ala korrastatakse. Tehas ei tööta pidevalt, vaid teatud perioodidel - see sõltub antud piirkonnas tehtavate asfalteerimistööde hulgast ja mahust. ABT-l on kaheksa saasteallikat – kuivatustrummel, diiseljõujaam, bituumenmahuti soojendusseade, bituumenmahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine segistitornist veokitele, puistematerjali ladu ja valgusgeneraator. Tehases on kasutusel neli põletusseadet, millede summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kokku on 14,23 MWth. Kuivatustrumlis kasutatakse kütusena põlevkivi kütteõli (500 t/a) ja teistes allikates diislit (56 t/a). Heitgaaside puhastamiseks kasutatakse kottfiltrit, mistõttu kuivatustrumlist eralduvate tahkete osakeste heide on viidud minimaalseks. Killustiku lao platsilt tulevate tahkete osakeste heide hoitakse madalal võimalikult väikese lao jäägiga ning vajadusel seda niisutades.
Tootmisterritoorium asub 100% maatulundusmaal ning seda ümbritsevad elamumaa ja maatulundusmaad. Lähim elamumaa asub ABT-st ca 200 m kaugusel lõunas.
Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris ((Kunderi 18, Rakvere, 44307; tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, 44307.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Toimetaja: MART VILLUP

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

12.04.18
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Verston Ehitus OÜ (registrikood: 11947047) (aadress Pärnu 128, Paide, 72720 Järva maakond) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Kellavere külas Moora pinnasekarjääri kinnistul (katastritunnus 38101:001:0010) asuvale käitisele
 
Verston Ehitus OÜ põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAKi kood 42111). Ettevõtte plaanib tootmisterritooriumile 8 heiteallikat: asfaldisegisti(kuivatustrummel), diiseljõujaam, bituumenimahutite soojendusseade, bituumenimahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine veokitele, puitmaterjalide ladu, valgustusgeneraator.

Asfaltbetooni tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele lubjakivist valmistatud peeneteralist fillerit. Kasutatava filleri aastane kogus on 5000 tonni. Fillerihoidla on horisontaalmahuti, mis omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit, mille efektiivsus on 99%. Lubjakivifiller laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigub segistisse. Segistis toimub naftabituumeni, eelkuumutatud kivimaterjali, filleri ja tolmu segamine asfaltbetooniseguks.

Ettevõte plaanib kasutada teisaldatav asfaldisegisti Benninghoven MBA 160. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit, mille nimisoojusvõimsus on 12,19 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 1000 tonni. Kuivatustrummel on samuti varustatud kuiva kottfiltri pakettiga, mille tööefektiivsus on 99%.
 
Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diislikütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,48 MW. Kütuse aastane kulu on 80 tonni.Bituumeni temperatuuri hoidmiseks kasutatakse bituumenimahuti soojendusseadet, mille nimisoojusvõimsus on 0,12 MW. Kütuseks kasutatakse diislikütust, mille aastane kulu on 20 tonni.
 
Tootmisterritooriumil asub ka valgustusgeneraator, mille nimisoojusvõimsus 0,06 MW. Valgustusgeneraator töötab diislikütusel, mille aastane kulu on 12 tonni. Valgustusgeneraator töötab iseseisvalt ja samal ajal diiseljõujaam ning ka kogu tehas seisab.  
 Juhul kui objektil on võimalik saada elektrienergiat, siis diiseljõuaam ning valgustusgeneraator ühendatakse vooluvõrku ja nende käitamiseks kütust ei kasutata.
 Tööperiood on planeeritud alates 1 aprillist kuni 31. detsembrini. Tööaeg on 7 päeva nädalas kella 7.00-21.00.

Loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Toimetaja: MART VILLUP

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

10.04.18

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel teavitab Vinni Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Verston Ehitus OÜ (registrikood: 11947047) (aadress Pärnu 128, Paide, 72720 Järva maakond) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Pärnamäe (katastritunnus 38101:001:0071) ja Pärniku (katastritunnus 38101:001:0361) kinnistutel paigaldatavale asfaltbetoonitehasele.
 
Verston Ehitus OÜ põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus(EMTAKi kood 42111). Ettevõtte plaanib tootmisterritooriumile 8 heiteallikat: asfaldisegisti(kuivatustrummel), diiseljõujaam, bituumenimahutite soojendusseade, bituumenimahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine veokitele, puitmaterjalide ladu, valgustusgeneraator.

Asfaltbetooni tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele lubjakivist valmistatud peeneteralist fillerit. Kasutatava filleri aastane kogus on 5000 tonni. Fillerihoidla on horisontaalmahuti, mis omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit, mille efektiivsus on 99%. Lubjakivifiller laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigub segistisse. Segistis toimub naftabituumeni, eelkuumutatud kivimaterjali, filleri ja tolmu segamine asfaltbetooniseguks.

Ettevõte plaanib kasutada teisaldatav asfaldisegisti Benninghoven MBA 160. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit, mille nimisoojusvõimsus on 12,19 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 1000 tonni. Kuivatustrummel on samuti varustatud kuiva kottfiltri pakettiga, mille tööefektiivsus on 99%
.
Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diislikütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,48 MW. Kütuse aastane kulu on 80 tonni. Bituumeni temperatuuri hoidmiseks kasutatakse bituumenimahuti soojendusseadet, mille nimisoojusvõimsus on 0,12 MW. Kütuseks kasutatakse diislikütust, mille aastane kulu on 20 tonni.
 
Tootmisterritooriumil asub ka valgustusgeneraator, mille nimisoojusvõimsus 0,06 MW. Valgustusgeneraator töötab diislikütusel, mille aastane kulu on 12 tonni. Valgustusgeneraator töötab iseseisvalt ja samal ajal diiseljõujaam ning ka kogu tehas seisab.                
Juhul kui objektil on võimalik saada elektrienergiat, siis diiseljõuaam ning valgustusgeneraator ühendatakse vooluvõrku ja nende käitamiseks kütust ei kasutata.
 Tööperiood on planeeritud alates 1 aprillist kuni 31. detsembrini.Tööaeg on 7 päeva nädalas kella 7.00-21.00.

Loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: MART VILLUP