Eluruumi tagamise teenus

3.10.23

Eluruumi tagamise teenus on ametiasutuse korraldatav ja tagatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaal-majanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitult raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

Eluruumi tagamise teenuse korraldab ametiasutus Vinni vallale kuuluvate eluruumide kasutusele andmisega. Sotsiaalkorter antakse kasutusele tähtajaliselt.

Eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Taotluses märgitakse lisaks:

1) põhjus, milleks isik eluruumi tagamise teenust vajab;

 2) asjaolu puude ning selle raskusastme kohta, samuti puudest tingitud vajadused eluruumile ning kõrvalabile;

 3) andmed isiku igakuise sissetuleku (sh sotsiaalhoolekandeliste rahaliste hüvitiste) kohta;

 4) andmed isiku perekonnaliikmete kohta;

 5) sotsiaalkorteri kasutamise aeg- kui pikaks ajaks isik vajab sotsisaalkorterit;

 6) vajadusel taotlus lubada eraldatud sotsiaalkorterisse majutada teisi täisealisi isikuid.

Eluruumi tagamise teenuse eest on ametiasutusel õigus võtta tasu.

Ametiasutusel on õigus konkreetse sotsiaalkorteri kasutamise õigus lõpetada (haldusakti muuta või haldusakt kehtetuks tunnistada), kui:

  1) sotsiaalkorteri kasutaja või temaga koos elav isik rikub korduvalt määruse sätestatud nõudeid;

 2) sotsiaalkorteri kasutaja on rohkem kui kolm kuud jätnud sotsiaalteenuse eest tasumata.

Sotsiaalteenuste hinnad (kehtestatud Vinni Vallavalitsuse 24.05.2021 korraldusega nr 144) alates 01. juunist 2021

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§54-§61)

Sotsiaalkorterite hinna kehtestamine


 

Toimetaja: MART VILLUP