Piira, Vetiku ja Mõdriku külades kavandatava jalg- ja jalgrattatee rajamisega seoses keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

8.03.24
Projektiga on kavandatud jalg- ja jalgrattatee rajamine Lääne-Viru maakonnas, Vinni vallas, Piira, Vetiku ja Mõdriku külades riigiteede nr 88 Rakvere - Rannapungerja km 2,95 – 7,16 kaitsevööndis (Rakvere linnas on tee nimetuseks Rägavere tee), riigitee 17205 Vinni – Mõdriku km 1,66 – 2,08 kaitsevööndis ning riigitee 17103 Mõdriku – Kehala km 0 – 0,80 kaitsevööndis. Projekti eesmärgiks on suurendada jalgsi ja jalgrattaga liikujate osakaalu ning liikumise ohutust piirkonnas, parandada töökohtadele ja teenustele juurdepääsu ja koostoimivust ning ühendada olemasolevad kergliiklusteed võrgustikuga.
 
Keskkonnamõju hindamise vajadust reguleerib Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seadus (KeHJS), vastu võetud 22.02.2005. KeHJS hindamise eelhinnangu koostamise kohustus tuleneb KeHJS § 6 lõike 2 punktist 10 "infrastruktuuri ehitamine või kasutamine" ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punktist 8. 
 
Eelhinnangust lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks. Kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud on lokaalse iseloomuga ning madala intensiivsusega
 
 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni-Pajusti maastikukaitsealale valgustuse rajamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

26.01.24

Kavandatav tegevus ei ole keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 6 toodud olulise keskkonnamõjuga tegevus ning ei  ületa Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" toodud künnisvõimsusi.

Kokkuvõtvalt puudub vajadus keskkonnamõju hindamise (sh Natura hindamise) läbiviimiseks. Kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud on lokaalse iseloomuga ning madala intensiivsusega.

 

Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1 p 2,  § 6 lg 2 p 22, § 11 lg 22, lg 4 ja lg  10 otsustab Vinni Vallavalitsus mitte algatada Pajusti aleviku, Tammiku kinnistu liikumisradade valgustusega seoses keskkonnamõju hindamist (sh Natura hindamist).

Toimetaja: MART VILLUP