Vinni Vallavalitsus avaldab teadaande vallavara võõrandamise kohta suulisel kordusenampakkumisel.

14.08.20

Vara võõrandamise enampakkumine toimub vastavalt Vinni vallavara eeskirjale.

KORDUSENAMPAKKUMISE ESEMED

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja kordusenampakkumise alljärgneva kinnisasja võõrandamiseks:

1. kinnistu nr 5012931 (jagamisel), asukohaga Põlula küla, Põlula kool, alghinnaga 170  000  eurot. 

KORDUSENAMPAKKUMISE AEG

Suuline kordusenampakkumine toimub 03.09.2020 algusega kell 14.00 Vinni vallamajas, aadressil Tartu mnt 2, Pajusti, kolmanda korruse saalis.

Registreerimine kordusenampakkumisele algab kell: 13.30 ja lõppeb kell: 13.55.

KORDUSENAMPAKKUMISE TINGIMUSED:

 1. Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivad isikud peavad avaldama oma nime ning elu- või asukoha ning isiku- või registrikoodi, need protokollitakse.
 2. Juriidilise või füüsilise isiku esindajal tuleb esitada esindusõigust tõendav dokument. Juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädevaorgani otsus enampakkumisel osalemise kohta, kui see on juriidilise isiku õigusaktidest või põhikirjast tulenevalt vajalik.
 3. Enne suuliste pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma allkirja või ei esita tõendeid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta, pakkumisele ei lubata.
 4. Pärast registreerimistoimingute teostamist ning enampakkumise korraldaja asjakohase märguande andmist alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist.
 5. Enampakkumisest osavõtja annab korraldajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab endapoolse pakkumise suuruse.
 6. Enampakkumise korraldaja kuulutab enampakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist.
 7. Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kehtestatud korras kinnitatakse.
 8. Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim peab andma enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse. Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab suurima ostusumma pakkunud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning talle ei tagastata ettemaksu. Seejärel on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud suuruselt järgmise pakkumise. Ka selle osavõtja keeldumise korral korratakse eespool nimetatud protseduuri, kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

ERITINGIMUSED

Kinnistu nr 5012931 ostjal tuleb kinnistul asuva pargi osas tagada looduskaitselistest piirangutest kinnipidamine.

TASUD

Osavõtutasu kinnistu nr 5012931 kordusenampakkumisel on 250 eurot.

Tagatisraha kinnistu nr 5012931 kordusenampakkumisel on 17 000 eurot.

Osavõtutasu ning tagatisraha kordusenampakkumise eseme osas tasuda hiljemalt 03.09.2020 kella

10.00.-ks Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele.

•makse saaja: Vinni Vallavalitsus

•arveldusarve nr: EE532200001120121871

•makse selgitusse: kinnistu nr 5012931 võõrandamine

Enampakkumisest osavõtjale, kelle pakkumine ei olnud enampakkumise tulemusena parim, tagastatakse ettemaks 5 päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

MUUD ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

Vinni Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt 20 päeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

Vinni Vallvalitsus müüb kinnistuid seisundis millises need on pakkumise tegemise hetkel. Vinni Vallavalitsus ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste

eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada Vinni Vallavalitsuse vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. Vinni Vallavalitsus müüb kinnistuid seisukorras „nagu on". Vinni Vallavalitsus ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas

seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest – sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andjaõigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 30 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasuvad müüja ja ostja võrdsetes osades. Juhul kui ostjast tulenevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja – õiguse leping sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Kõik kordusenampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud (sh sisaldavad kõiki makse).

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

Täiendava lisainfo saamiseks kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta palume pöörduda vallavanem Rauno Võrno poole, rauno@vinnivald.ee või telefoni teel 51968444.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus avaldab teadaande vallavara võõrandamise kohta suulisel kordusenampakkumisel.

27.07.20

Vara võõrandamise enampakkumine toimub vastavalt Vinni vallavara eeskirjale. 

KORDUSENAMPAKKUMISE ESEMED

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja kordusenampakkumise alljärgneva kinnisasja võõrandamiseks:

1. kinnistu nr 5012931 (jagamisel), asukohaga Põlula küla, Põlula kool, alghinnaga  170  000  eurot.  

 

KORDUSENAMPAKKUMISE AEG

Suuline kordusenampakkumine toimub 13.08.2020 algusega kell 14.00 Vinni vallamajas, aadressil Tartu mnt 2, Pajusti, kolmanda korruse saalis.

Registreerimine kordusenampakkumisele algab kell: 13.30 ja lõppeb kell: 13.55.

KORDUSENAMPAKKUMISE TINGIMUSED: 

1.     Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivad isikud peavad avaldama oma nime ning elu- või asukoha ning isiku- või registrikoodi, need protokollitakse.

2.     Juriidilise või füüsilise isiku esindajal tuleb esitada esindusõigust tõendav dokument. Juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädevaorgani otsus enampakkumisel osalemise kohta, kui see on juriidilise isiku õigusaktidest või põhikirjast tulenevalt vajalik.

3.     Enne suuliste pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma allkirja või ei esita tõendeid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta, pakkumisele ei lubata.

4.     Pärast registreerimistoimingute teostamist ning enampakkumise korraldaja asjakohase märguande andmist alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist.

5.     Enampakkumisest osavõtja annab korraldajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab endapoolse pakkumise suuruse.

6.     Enampakkumise korraldaja kuulutab enampakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist. 

7.     Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kehtestatud korras kinnitatakse.

8.     Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim peab andma enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse. Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab suurima ostusumma pakkunud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning talle ei tagastata ettemaksu. Seejärel on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud suuruselt järgmise pakkumise. Ka selle osavõtja keeldumise korral korratakse eespool nimetatud protseduuri, kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

 

ERITINGIMUSED

Kinnistu nr 5012931 ostjal tuleb kinnistul asuva pargi osas tagada looduskaitselistest piirangutest kinnipidamine.

 

TASUD

Osavõtutasu kinnistu nr 5012931 kordusenampakkumisel on 250 eurot.

Tagatisraha kinnistu nr 5012931 kordusenampakkumisel on 17 000 eurot.

Osavõtutasu ning tagatisraha kordusenampakkumise eseme osas tasuda hiljemalt 13.08.2020 kella

10.00.-ks Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele.

•makse saaja: Vinni Vallavalitsus

•arveldusarve nr: EE532200001120121871

•makse selgitusse: kinnistu nr 5012931 võõrandamine

 

Enampakkumisest osavõtjale, kelle pakkumine ei olnud enampakkumise tulemusena parim, tagastatakse ettemaks 5 päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

 

MUUD ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

Vinni Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt 20 päeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

Vinni Vallvalitsus müüb kinnistuid seisundis millises need on pakkumise tegemise hetkel. Vinni Vallavalitsus ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste

eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada Vinni Vallavalitsuse vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. Vinni Vallavalitsus müüb kinnistuid seisukorras „nagu on". Vinni Vallavalitsus ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. 

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas

seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

 

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest – sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andjaõigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

 

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 30 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasuvad müüja ja ostja võrdsetes osades. Juhul kui ostjast tulenevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja – õiguse leping sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Kõik kordusenampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud (sh sisaldavad kõiki makse).

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

Täiendava lisainfo saamiseks kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta palume pöörduda vallavanem Rauno Võrno poole, rauno@vinnivald.ee või telefoni teel 5196 8444.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus avaldab teadaande vallavara võõrandamise kohta suulisel enampakkumisel.

27.07.20
Vara võõrandamise enampakkumine toimub vastavalt Vinni vallavara eeskirjale.

ENAMPAKKUMISE ESEMED

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise alljärgnevate kinnisasjade võõrandamiseks:

1. kinnistu nr 5012931 (jagamisel), asukohaga Põlula küla, Põlula kool,  alghinnaga  170  000 €.

2. kinnistu nr 4877931, asukohaga Muuga küla, Pargi tee 1 ( Muuga mõis), alghinnaga 400 000 €.

ENAMPAKKUMISE AEG

Suuline enampakkumine toimub 16.07.2020 algusega kell 14.00 Vinni vallamajas, aadressil Tartu mnt 2, Pajusti, ruumis nr 203.

Registreerimine enampakkumisele algab kell: 13.30 ja lõppeb kell: 13.55.

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED:

 1. Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivad isikud peavad avaldama oma nime ning elu- või asukoha ning isiku- või registrikoodi, need protokollitakse.
 2. Juriidilise või füüsilise isiku esindajal tuleb esitada esindusõigust tõendav dokument. Juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädevaorgani otsus enampakkumisel osalemise kohta, kui see on juriidilise isiku õigusaktidest või põhikirjast tulenevalt vajalik.
 3. Enne suuliste pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma allkirja või ei esita tõendeid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta, pakkumisele ei lubata.
 4. Pärast registreerimistoimingute teostamist ning enampakkumise korraldaja asjakohase märguande andmist alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist.
 5. Enampakkumisest osavõtja annab korraldajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab endapoolse pakkumise suuruse.
 6. Enampakkumise korraldaja kuulutab enampakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist.
 7. Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kehtestatud korras kinnitatakse.
 8. Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim peab andma enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse. Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab suurima ostusumma pakkunud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning talle ei tagastata ettemaksu. Seejärel on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud suuruselt järgmise pakkumise. Ka selle osavõtja keeldumise korral korratakse eespool nimetatud protseduuri, kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

ERITINGIMUSED

Kinnistu nr 4877931 ostja peab võimaldama Pargi tee 1 asuvas mõisahoones koolipidamise jätkamise kuni 01.07.2021

Kinnistu nr 5012931 ja kinnistu nr 4877931 ostja on kohustatud tagama kinnistul asuvate kunstimälestiste ja kultuuriväärtuste säilitamise ning säilimiseks vajalikud tingimused. Lisaks tuleb kinnistutel asuvate parkide osas tagada looduskaitselistest piirangutest kinnipidamine.

TASUD

Osavõtutasu kinnistu nr 5012931 enampakkumisel on 250 eurot ja kinnistu nr 4877931 enampakkumisel on 250 eurot.

Tagatisraha kinnistu nr 5012931 enampakkumisel on 17 000 eurot ja kinnistu nr 4877931 enampakkumisel on 40 000 eurot.

Osavõtutasu ning tagatisraha enampakkumise eseme osas tasuda hiljemalt 16.07.2020 kella

10.00.-ks Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele.

•makse saaja: Vinni Vallavalitsus

•arveldusarve nr: EE532200001120121871

•makse selgitusse: kinnistu nr 5012931 ja/või kinnistu nr 4877931 võõrandamine

Enampakkumisest osavõtjale, kelle pakkumine ei olnud enampakkumise tulemusena parim, tagastatakse ettemaks 5 päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

MUUD ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

Vinni Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt 20 päeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

Vinni Vallvalitsus müüb kinnistuid seisundis millises need on pakkumise tegemise hetkel. Vinni Vallavalitsus ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste

eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada Vinni Vallavalitsuse vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. Vinni Vallavalitsus müüb kinnistuid seisukorras „nagu on". Vinni Vallavalitsus ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas

seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest – sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andja õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasuvad müüja ja ostja võrdsetes osades. Juhul kui ostjast tulenevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja – õiguse leping sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Kõik enampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud (sh sisaldavad kõiki makse).

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

Täiendava lisainfo saamiseks kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta palume pöörduda vallavanem Rauno Võrno poole, rauno@vinnivald.ee või telefoni teel 5196 8444.

Toimetaja: MART VILLUP