Imelised aastad

13.10.22

Septembris alustas Vinni vallas uus lapsevanemate grupp programmis Imelised aastad.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad" eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega.

Programm kestab detsembrini. Kohtumiskohaks on valitud Vinni lasteaed.

Info: lasteheaoluspetsialist Gaidi Kasu, kontaktid: gaidi@vinnivald.ee, 5399 4071.

Infot saad siit

Toimetaja: MART VILLUP

Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022

13.10.22

Vinni vald pakub soovijatele läbida pereteraapia. Pereteraapia kogemine annab osalistele  võimaluse vaadata oma peresuhteid laiema pilguga ja märgata seda, mis on jäänud varju. See on  võimalus tunda ja kogeda end ja oma peret kui osa suurest süsteemist ning teha siis oma otsuseid elus hoopis teadlikumalt. 

Meie pereterapeudid on veendunud, et igas peres on olemas jõud ja ressurss vajaliku muutuse elluviimiseks, kuid vahel on vaja lihtsalt aidata neil endil seda märgata. 

Info ja registreerimine: lasteheaoluspetsialist Gaidi Kasu, kontaktid: gaidi@vinnivald.ee, 5399 4071.

Toimetaja: MART VILLUP

Hoolime ja oleme toeks eakatele ja erivajadustega inimestele

13.12.21

Vabatahtlikud seltsilised toetavad abivajajaid

Projekti eesmärgiks on vabatahtlike abiga toetada eakaid (vanuses 65+) ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul abi, tuge või seltsi. Vabatahtlik saab abivajajaga vestelda või koos jalutada, samuti abiks olla väiksematel majapidamistöödel. Vabatahtlik saab toetada abivajajat ka tohtri juures käimisel või poe külastamisel. Vabatahtlikud pakuvad suhtlemist ja seltsi ka hoolekandeasutuste klientidele, kellega koos saab uudiseid lugeda või näiteks mälestusi jagada. Ühiselt veedetud aeg võib olla hindamatu väärtusega aidates leevendada üksildust või parandada abivajaja toimetulekut. Kogu hanke jooksul on eesmärgiks seltsiliste tegevuse abil toetada vähemalt 1800 eakat või täiskasvanud erivajadusega inimest.

Eesti Külaliikumine Kodukant viib vabatahtlike seltsiliste kaasamise projekti ellu üle-eestiliselt, kaasatud saavad kõik maakonnad ja vähemalt 60 kohalikku omavalitsust üle Eesti. Projekt kestab kuni oktoober 2023.

Kuidas maakondlikult vabatahtliku seltsilise tegevusi korraldatakse? 

Igas maakonnas töötab vabatahtlike koordinaator, kelle ülesandeks on ühelt poolt vabatahtlike tegevuse korraldamine maakonnas, teiselt poolt on koordinaator aga ka kohalike omavalitustega suhtlemisel peamine partner (sh abivajajate kaardistamine, koostöö kogukondadega jmt). Lääne-Viru maakonna koordinaatori assistent on Katrin Nõlvak (tel. 5650 5806, e-post nõlvak.katrin@gmail.com). Andke teada oma lähedasest või kogukonnaliikmest, kes vajab tuge või seltsilist! Andke teada, kui olete valmis vabatahtlikuna abivajajatele heaks oma aega ja abikätt panustama.

Muudame koos eakate ja erivajadustega inimeste toimetuleku paremaks!

Projekt "Vabatahtlike kaasamise  koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemi"

Toimetaja: MART VILLUP

Kodud tuleohutuks projekt „500 kodu korda“

5.10.21


Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700-800 kodu aastas.

Tulekahjude sagedasteks tekkepõhjusteks päästeameti statistika kohaselt on mittekorras olevad ja ohtlikud kütte- ja elektrisüsteemid.
Päästeamet algatas 2018 aastal projekti „500 kodu korda", mille eesmärgiks oli toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalaste probleemide lahendamine.
Projekti läbiviimise perioodil märts 2018 – november 2020 tehti kokku korda 261 kodu.

Projekt „ Kodud tuleohutuks" jätkub 2021. aastal. Ida regioonile (16 kohalikule omavalitsusele) eraldati kodude tuleohutuks tegemiseks käesoleval aastal 148 000.- eurot.
Käesoleva projekti sihtrühmaks on lastega pered - eelkõige lasterikkad, puuetega inimesed ja eakad, eelkõige üksi elavad eakad inimesed.

Projekti raames teostatavad tegevused on järgmised:
•küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
•kütteseadme paigaldamine;
•korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine,
•elektrisüsteemide uuendamine,
•korstnapühkimise teenus;
•suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti ja tuleteki soetamine.

Info telefonidel 325 8663 või 5343 3521, sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli

Toimetaja: MART VILLUP

Projekt "Lääne-Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu"

21.10.21

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) taotles ja sai rahastust Riigi Tugiteenuste Keskuselt projekti „Lääne-Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu" elluviimiseks.
Projekti sihtrühm on Lääne-Virumaa 16-26 aastased noored, kes ei õpi ega tööta (NEET). Projekti eesmärk on soodustada NEET noorte tööle ja õppima asumist ja hõivatuna püsimist. NEET- inglise keelest (not in education, employment or training) tähendab inimest, kes ei õpi, ei tööta ega osale ka väljaõppes ega koolitusel.Projekti tegevuste elluviimise periood on 01.10.2021-30.09.2023.

Projekti raames osutatakse sihtrühmale võla- ja psühholoogilist nõustamist ning toetavaid koolitusi noorte arendamiseks. Eelnimetatud teenused ja erinevad koolitused on olulised, et toetada noort oma käitumismustrite muutmisel. Karjäärinõustamist pakutakse koostöös Töötukassa Rakvere bürooga. Planeeritud on kasutada Eesti Töötukassa projekti "Minu esimene töökoht" tööandjate motiveerimiseks. Tugiteenuseid osutatakse noorte elukohajärgse omavalitsuse või teenuseosutaja ruumides.

Vinni Vallavalitsuse NEET noorte juhtumikorraldaja on Katrin Lepa.

Tel 5331 7988 e-post: katrin.lepa@vinnivald.ee

 

 

Toimetaja: MART VILLUP