Raieloa taotlus

Toimingu üldandmed
 

 

 

 

 

Kirjeldus:

Raieloa eesmärk on kaitsta Vinni valla väärtuslikke maastikke või nende üksikelemente ning säilitada esteetiliselt väärtuslikku elukeskkonda vallas.

Üksikpuu on kasvav puu, mille tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt on vähemalt 15 sentimeetrit. Raieluba on kirjalik dokument, mis annab õiguse Vinni valla haldusterritooriumi tiheasustusalal (määratud üldplaneeringuga: Piira küla, Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Roela, Tudu, Laekvere alevikud) üksikpuu raiumiseks.

Raie on puu langetamine ning üle 50 % võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine (va kuivanud okste eemaldamine).

 

Raieluba võib taotleda:
1) kinnistu omanik;

2) riigimaa valitseja;
3) volitatud esindaja lihtkirjaliku taotluse alusel.

 

Raieloa taotlemiseks esitatakse Vinni Vallavalitsusele kui ametiasutusele kirjalik taotlus.

Taotluses märgitakse järgmised andmed:
 1) taotleja nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress;
 2) omandisuhe puu kasvukohaga;
 3) puu kasvukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu number);
 4) raiutava puu liik, rinnasdiameeter, arv;
 5) põhjendus puu raieks (nt kuivanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav puu jne);
 6) puu raiumise orienteeruv aeg;
 7) kinnitus, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse raiejärgselt heakord.
 8) taotluse täitmise kuupäeva ja taotleja allkiri;

Kestvus:

Taotlust raieloa väljastamiseks menetletakse 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest arvates.

Menetluse käigus kontrollib raieloa väljastaja taotluses esitatud andmete õigsust, nõudes vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi.

Õigusaktid:

Üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Vastutaja:

Grete Alexandra Kendaru; grete@vinnivald.ee; tel. 5615 8756

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Vinni valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Vinni vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Vinni vallamajast.  Vastuvõtuajad: T. N. 8.00-16.00, (lõuna 12.00-12.30).

E-postiga (digitaalselt allkirjastatuna) aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee

Vajaminevad
dokumendid:

 1) omandiõigust tõendav dokument;
 2) volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument;
 3) asendiplaan, millel on näidatud raiutava puu asukoht;
 4) ühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvava puu raieks;
 5) kooskõlastus töötsoonis asuva naaberkinnistu, elektriliini, sideliini ja tee vms omanikuga;
 6) kaitseala valitseja nõusolek, kui luba taotletakse looduskaitse seaduse § 4 lõike 1 mõistes kaitstaval loodusobjektil kasvava puu raieks;
 7) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raieluba taotletakse kinnismälestisel kasvava puu raieks vastavalt muinsuskaitseseaduse § 24 lõike 1 punktile 9;
 8) Keskkonnaameti nõusolek, kui raieluba taotletakse veekaitsevööndis.

Viide: