Ranitsatoetus

29.09.23

Ranitsatoetus on Vinni valla eelarvest lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste katmiseks makstav ühekordne toetus. Ranitsatoetust makstakse vallavolikogu poolt kinnitatud määras. 2023.aastal on ranitsatoetuse suurus Vinni vallas 125 eurot. Ranitsatoetust makstakse Vinni valla kooli esimesse klassi õppima asuvatele õpilasele ja Vinni valla lapsele, kes asub õppima Eestis erivajadustega laste või muukeelse kooli esimesse klassi. Kui vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse ranitsatoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

Ranitsatoetuse maksmise aluseks on:

1) valla munitsipaalkooli poolt koostatud nimekirja;

2) erivajadustega laste või muukeelse kooli esimesesse klassi õppima asuva lapse lapsevanem esitab taotluse vabas vormis.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 79 - § 82.

Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine

Toimetaja: MART VILLUP