« Tagasi

Keskkonnaloa menetlusse võtmisest teavitamine (alus KeÜS § 47 lg 4)

Keskkonnaamet annab teada, et Osaühing Simuna Ivax (registrikood: 10072673) (aadress Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Simuna alevik, Käru tee 2, 46401) taotleb keskkonnaloa nr L.VV/325241 muutmist seoses vee erikasutuse, Sõmeru jõe paisutamisega Rägavere paisul, lisamisega keskkonnaloale.

Osaühingule Simuna Ivax on antud tähtajatu keskkonnaluba pinnavee võtmiseks, vesiviljeluseks ja vesiviljeluses kasutusel olnud vee suublasse juhtimiseks.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-112786 all.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 27.12.2020 nr DM-112786-1 all, taotlus nr T/KL-1005473.

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile keskkonnaloa muutmise taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kopli 76, 10416 Tallinn.

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE