« Tagasi

2022. aasta hajaasustuse programm käivitub 01. veebruaril

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm"  § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01.veebruar 2022.a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks 01.aprill 2022.a.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päevaks peab eelmise sama majapidamisega seotud toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2023.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • Majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • Elamu tekkiva reovee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Taotlusvoor avatakse ja taotlusi võetakse vastu taotleja alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses alates 01.veebruarist 2022.a. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.aprill 2022.a.

Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni Vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2,

tuba 201) või e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee

Vinni vallas on programmi kontaktisik arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116;

e-post: gustav@vinnivald.ee