« Tagasi

Vinni valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Vinni valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

  • 08.02.2023 kell 12.00 Ulvi klubis (Mõisa tee 5, Ulvi küla);
  • 08.02.2023 kell 15.00 Vinni vallamajas (Tartu mnt 2, Pajusti alevik);
  • 09.02.2023 kell 12.00 Laekvere teeninduskeskuses (Salutaguse tee 2, Laekvere alevik).

Avalikul arutelul tutvustatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti nende kohta ning vastatakse muudele üldplaneeringut käsitletavatele küsimustele.

Vinni Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 18 vastu võetud Vinni valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 21.11.-30.12.2022. Planeeringu materjalidega oli võimalik tutvuda Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/uldplaneering ja vallamajas kohapeal.

Üldplaneering hõlmab kogu Vinni valla haldusterritooriumi - 1012,8 km² suuruse pindalaga üldplaneeringuala piir ühtib Vinni valla piiriga.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeerimisseaduse §-is 75 toodud ülesannete lahendamine. Üldplaneeringuga määratakse Vinni valla ruumilise arengu suundumused ja põhimõtted. Üldplaneering arvestab üldiste väärtuste ja huvidega, et tagada parimal võimalikul moel Vinni valla jätkusuutlik areng nii elanike kui ettevõtjate seisukohast. Üldplaneeringuga on leitud tuuleenergeetika tootmiseks sobilikud alad ning kavandatakse Laekvere, Roela, Tudu, Viru-Jaagupi, Vinni ja Pajusti alevike ning Piira küla piiride muutmist. Samuti määratakse supelranna alad ning üldised maakasutuse juhtotstarbed ja nendele vastavad ehitustingimused. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohaselt ei kaasne üldplaneeringu elluviimisega olulist keskkonnamõju.

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta annab Vinni Vallavalitsuse maanõunik Irina Kuhlbach (e‑post: irina@vinnivald.ee; telefon: 53466306).