« Tagasi

Rahvakohtunike kandidaate oodatakse 31.05.2023

Viru Maakohus on pöördunud Vinni Vallavalitsuse poole teatega, et 2023. a viimases kvartalis lõpevad 2019. a novembris nimetatud rahvakohtunike volitused.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Vinni vallas vähemalt ühe aasta, oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

1) süüdi mõistetud kuriteo eest;

2) pankrotivõlgnik;

3) tervise tõttu sobimatu;

4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Vinni vallas alla ühe aasta;

5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;

6) kaitseväeteenistuses;

7) advokaat, notar või kohtutäitur;

8) vabariigi valitsuse liige;

9) valla- või linnavalitsuse liige;

10) vabariigi president;

11) riigikogu liige.

Sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.

Vinni valla elanikel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume:

1.digitaalselt allkirjastatud ankeet aadressile: vallavalitsus@vinnivald.ee või;

2.saata välja trükitud ja omakäeliselt täidetud ning allkirjastatud ankeet postiga aadressil: Vinni Vallavalitsus, Tartu mnt 2, Pajusti alevik, 46603 Lääne - Virumaa või;

3. tulla Vinni Vallvalitsusse (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) ja täita ankeet kohapeal.

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks. Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni. Rahvakohtunikele makstakse töö eest nii tasu kui ka hüvitatakse õigusemõistmises osalemisega seotud kulutused. Kui rahvakohtuniku tasu õigusemõistmises osalemise päeva eest osutub väiksemaks tema töökohajärgsest keskmisest päevapalgast, hüvitatakse vahe kohtu eelarvest.

Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113)

Rahvakohtunike info Eesti kohtute veebilehel

Avaldus