« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Vinni Vallavalitsus avaldab alljärgneva teadaande (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel):

Keskkonnaamet teatab, et Kalatalu Härjanurmes (registrikood: 10019391) (aadress Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõune küla, Marika, 49004) taotleb keskkonnaluba Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Aravuse külas pinnavee võtmiseks Kunda jõest üle 30 kuupmeetri ööpäevas, vesiviljeluseks juurdekasvuga 25 tonni aastas ja vesiviljeluses kasutusel olnud vee suublasse juhtimiseks ning Kunda jõe paisutamiseks Aravuse paisul.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-110185 all.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS dokumendi nr DM-110185-8 all: "Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005638".

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE