« Tagasi

Vinni vallavalitsus annab teada

Vinni vallavalitsus annab teada, et Vinni valla  üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek  toimub 04.11.2020 – 04.12.2020.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

 11.01.2021 kell 12.00 Laekvere teeninduskeskuses

 11.01.2021 kell 15.00 Roela rahvamajas

 12.01.2021 kell 12.00 Ulvi klubis

 12.01.2021 kell 15.00 Vinni vallamajas   

Materjalidega saab tutvuda Vinni vallavalitsuse kodulehel http://www.vinnivald.ee/uldplaneering ja Vinni vallamajas aadressil Tartu mnt 2, Pajusti alevik 46603, Vinni vald ning Laekvere, Muuga, Tudu, Roela, Ulvi,  ja Vinni-Pajusti raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel.

Ettepanekud palume saata e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või Vinni vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 2, Pajusti 46603 Vinni vald, Lääne-Virumaa.

Vinni valla üldplaneering koostatakse kogu Vinni valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1012,8 km².

 

Üldplaneeringuga täidetakse planeerimisseaduse §75 lg 1 kohased ülesanded. Üldplaneeringu peamine eesmärk on kogu kohaliku omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. ÜP määrab maakasutus- ja ehitustingimused, on investeeringut ja ehitust ettevalmistava detailplaneeringu koostamise või projekteerimise tingimuste alus ning käsitleb valla arengut tervikuna. Üldplaneering annab võimaluse esile tuua üldised väärtused ja huvid, mis tagavad parimal võimalikul moel Vinni valla jätkusuutliku ruumilise arengu nii elanike kui ka ettevõtjate seisukohast. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek tuuleenergeetika eelvaliku alade määramiseks,  Laekvere, Roela, Tudu, Viru-Jaagupi, Vinni ja Pajusti alevike ning neid ümbritsevate külade  piiride muutmiseks jne.