« Tagasi

Vinni Vallavalitsus teavitab Vinni alevikus jalgratta- ja jalgtee ehitusest ja kinnisasjadele sundvalduse seadmisest.

Ehitamisest

Vinni Vallavalitsus rajab Vinni alevikus avalikes huvides oleva Tiigi-Kiige tänava kõnnitee ja Tammiku tänava jalg- ja jalgrattatee.

Ehitusprojekti on koostanud AS Tariston.

Projektlahendus puudutab Vinni alevikus Tiigi, Kiige ja Tammiku tänavat. Jalg- ja jalgrattatee ehitamine peab tagama kohaliku keskuse toimimise ja looma ühenduse Lääne-Viru maakonna kergliiklusteede võrgustikuga Pajustis. Jalg- ja jalgrattatee on planeeritud rajada selliselt, et kooli ja lasteasutuste ning muude ühiskondlike hoonete juurde pääseks ohutult ka näiteks jalgratastega. Projekti tulemusena rajatakse jalgtee, korrastatakse mahasõidud, kindlustatakse nõlvad mulla ja murukülviga ning korrastatakse haljastus. Rajatav jalg- ja jalgrattatee läbib ka eraomandis olevaid kinnistuid. Eraomandis olevatele kinnisasjadele rajatiste ehitamist võimaldab kinnisasjadele seatav sundvaldus.

Vinni Vallavalitsus loodab kinnisasjaomanike ja korteriühistute mõistvale suhtumisele ning heale koostööle.

Sundvalduse seadmisest

Vinni Vallavalitsus soovib eraomandis olevatele kinnisasjadele ehitatava avalikes huvides rajatava jalg-ja jalgrattatee talumiseks seada Vinni valla kasuks sundvalduse kinnisasja avalikes  huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 39 alusel. 

Käesoleva teate avaldamisega teavitab Vinni Vallavalitsus kinnisasja omanikke sundvalduse seadmise menetlusest.

Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata. Sundvaldus kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.

 

Sundvalduse tasu osas lähtutakse KAHOS § 40 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (AÕSRS) § 155, mille kohaselt ei tohi sundvalduse tasu ületada samadel tingimustel tehnovõrgu või -rajatise vahetu seadusjärgse talumiskohustuse eest makstavat tasu.

Vinni Vallavalitsuse korralduse eelnõu.

Korralduse Lisa 1 (kaardid).

Arvamuste esitamise kord ja tähtaeg

Kinnisasja omanikel on õigus esitada nelja nädala jooksul sundvalduse seadmise menetluse algatamisest arvates sundvalduse seadjale oma arvamus.  Vinni Vallavalitsus palub esitada vallavalitsusele arvamusi sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 06. detsembrini 2020.

Arvamusi saab esitada e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või paberkandjal Vinni Vallavalitsuse aadressil Tartu mnt 2, 46603 Pajusti (märgusõnaga „Vinni JJT"). 

Teavitamine

Sundvalduse seadmise teate kättetoimetamisel kinnisasjade omanikele lähtub Vinni Vallavalitsus haldusmenetluse seadusestmille järgi loetakse dokument kättetoimetatuks enam kui sajale adressaadiks olevale isikule selle avaldamisega üleriigilise levikuga ajalehes. Teade sundvalduse seadmise menetluse kohta avaldatakse ajalehes Postimees ja Vinni valla kodulehel.

Lisateavet ehitusprojekti ja/või sundvalduse menetluse kohta saab e-posti aadressil gustav@vinnivald.ee