Toimetulekutoetusest

18.07.22

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud Sotsiaalhoolekande seadusega § 131 kuni § 135.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluaseme kulude tasumist normpinna ulatuses, on alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri.
Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.
 

01.juunist 2022. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 01.juunist 2022. aastal on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus.

Normpinnaks loetakse:  iga pereliige 18 m² + 15 m² pere kohta
1-liikmel.        33 m²
2-liikmel.        51 m²
3-liikmel.        69 m²
4-liikmel.        87 m²
Hüvitamisele kuuluvad vaid kulud normpinna ulatuses.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 €, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või  muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

 
Toimetulekutoetuse taotlemine

Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse vallamajja või teeninduskeskusesse. Avalduses märgib taotleja toimetulekutoetuse määramisel arvessevõetavate isikute nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.
Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:
 
1) alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, üürileping) - esitatakse ainult esmapöördumisel;
2) kirjalik loetelu taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevatest esemetest (kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid, sõidukid liiklusseaduse tähenduses, väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses) - esitatakse esmapöördumisel või loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral;
3) üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid (palgatõend, vms) ning sellest mahaarvatud tulumaksu  ja makstud elatise suurust;
4) haiguslehel viibimisel Haigekassa tõend makstud hüvitise kohta;
5) töötutel koopia Tööhõiveameti poolt välja antud töötu individuaalsest tööotsimiskavast;
6) tõestus, et taotleja on ise tasunud oma arved (pangaülekandekviitungid) ehk taotlemisele eelneva kuu eest tasutud üüri ja kommunaalkulude maksekviitungid;
7) üliõpilastel koolitõend stipendiumi/õppetoetuse saamise või mittesaamise kohta;
8) õpilane ja üliõpilane, kelle elukoha aadressandmed ei lange kokku perekonnaliikmete  elukoha aadressandmetega, esitab tõendi, et tema perekond sai eelmisel kuul toimetulekutoetust.
 
Toimetulekutoetuse arvestamine
 
Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi:
TT = (EK + TP) - S
TT - toimetulekutoetus, EK - eluasemekulud kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses, TP - perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S - perekonna sissetulek (tulud).
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka:
1) ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
3) riigi tagatisel antud õppelaenu;
4) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.
 
Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine
 
Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.

Vallavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:
 
•    töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
•    isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
•    kui vallavalitsuse vastav komisjon leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
•    Vallavalitsus ei või jätta toimetulekutoetust määramata kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis on ainult üks aastaringselt elamiseks kasutatav eluruum ning elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks hädavajalikud esemed.

 

Toimetaja: MART VILLUP