Üldhooldusteenus

31.07.23

Muudatused alates 1. juulist üldhooldusteenuse kättesaadavuse tagamisel

1. juulist 2023 jõustuva hooldereformiga hakkab riik panustama hooldekodude kohatasude maksmisesse, mis toetab oluliselt hoolealuste ja nende lähedaste toimetulekut.

Kohalikele omavalitsustele eraldati riigieelarvest täiendavaid rahalisi vahendeid, millega muutub hooldekodukoht teenuse saajatele taskukohasemaks.

Kohalik omavalitsus katab hooldekodu kohatasust edaspidi hoolduskulude osa, milleks on hoolduspersonali tööjõukulud. Inimene ise või tema lähedased tasuvad majutus, toitlustus ja muud isiklike vajadustega seotud kulud (ravimid, hügieenivahendid, transport jms). Lisaks hüvitab keskmisest vanaduspensionist madalamat sissetulekut saavatele teenusesaajatele kohalik omavalitsusus osaliselt ka nende makstavad majutus- ja toitlustuskulud. Kui inimese sissetulek jääb keskmisest vanaduspensionist madalamaks, hüvitab kohalik omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni.

Hoolduskulude tasumise otsustab elukohajärgne kohalik omavalitsus, seetõttu on soovitav registreeritud elukohaandmed üle kontrollida, kas lähimas kohalikus omavalitsuses või e-rahvastikuregistris.

KOV-i rahastuse saamise eelduseks on inimese taotlus, et ta soovib hindamist ja üldhooldusteenuse rahastust. Kui inimene ei suuda esitada kirjalikku taotlust, siis saab ta seda teha suuliselt ja sellisel juhul tema suuline taotlus protokollitakse.

Kulude tasumise piirmäär

Omavalitsusel on õigus kehtestada hoolduskuludele piirmäär, mis peab tagama, et inimesel on võimalik valida vähemalt mõne hooldekodu vahel, kus omavalitsuse tugi katab hooldustöötajate kulu.

Vinni vallas on vastavalt Vinni Vallavolikogu 30.06.2023 otsusele nr 195 kehtestatud väljaspool kodu osutatavale ööpäevaringsele üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirhinnaks 535 eurot kuus ühe üldhooldusteenuse saaja kohta. Kui hooldekodu kohatasus sisalduv hoolduskulu maksumus on üle 535 euro, tuleb puudujääv osa tasuda hooldekodus viibival inimesel endal või tema seadusjärgsetel ülalpidajatel (lähedastel).

Kohalik omavalitsus osaleb hoolduskulude tasumisel juhul, kui inimese hooldusvajaduse hindamise tulemusel on kindlaks tehtud, et ööpäevaringne üldhooldusteenus on inimesele vajalik ja sobiv teenus ning muude teenustega ei ole võimalik tema ohutut toimetulekut tagada. Kohalik omavalitsus ei pea hoolduskulude tasumist tagama, kui selgub, et inimese toimetulekut kodus on võimalik tagada muude teenustega (näiteks koduhooldusteenus).

Kui elate oma kodus ja vajate ööpäevaringset üldhooldusteenust, siis tuleb teil pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes hindab, millist abi te vajate. Kui hindamisel selgub, et vajate hooldekodu kohta, saab inimene ise või lähedaste abiga endale sobiva hooldekodu valida või abistab sellega sotsiaaltöötaja. Valiku tegemisel selgub ka kohatasu jagunemine inimese ja valla vahel.

Kui te juba elate hooldekodus, võtab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja teiega ise ühendust. Sotsiaaltöötaja selgitab välja teie hooldusvajaduse, kui seda pole juba varasemalt tehtud. Kui hindamine kinnitab, et vajate ööpäevaringset üldhooldusteenust, hakkab omavalitsus teie kohatasu maksmises osalema alates 1. juulist 2023.

Sobiva hooldekodu saab inimene või pere ise valida. Kui valituks osutub mõni kallim hooldekodu, mida omavalitsuse piirmäär ei kata, siis seda ületav osa tuleb endal juurde maksta. Kui aga isik koos lähedastega katab kõik kulutused ise, võib ta edaspidigi just endale sobivasse hooldekodusse minna just siis, kui ise soovib.

 

Lisainformatsioon:

Mirjam Selli

Vinni valla sotsiaalteenistuse juhataja

tel 5343 3521

e-post: mirjam.selli@vinnivald.ee

 

Hooldereformi infoleht

Toimetaja: MART VILLUP