Teade

20.11.19

Vastavalt planeerimisseadusele esitas Vinni vallavalitsus üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende dokumentide kohta ettepanekute saamiseks asjast huvitatud isikutele ja asutustele (protsessi kaasatavad on märgitud üldplaneeringu lähteseisukohtade tabelis). Kõik vallavalitsusele laekunud ettepanekud koondati tabelisse, mis on nähtav üldplaneeringu lähteseisukohtades.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

17.06.18

Vinni Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel.

 

Vinni Vallavalitsus teatab, et Vinni Vallavolikogu algatas 24.05.2018 otsusega nr 23 üldplaneeringu koostamise, eesmärgiga lahendada planeerimisseaduse § 75 määratud üldplaneeringu ülesanded  ja  keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Vinni valla veebilehel www.vinnivald.ee ja Vinni Vallavalitsuses aadressil, Tartu mnt 2  Pajusti alevik, Vinni vald tööpäeviti kell 9.00 - 16.00.

Toimetaja: MART VILLUP