« Tagasi

2020. aasta hajaasustuse programm käivitub 17. veebruaril

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm"  § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17.veebruar 2020.a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17.aprill 2020.a.
Programmi tingimused:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.
• Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:
• Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
 
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Taotlusvoor avatakse ja taotlusi võetakse vastu taotleja alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses alates 17.veebruarist 2020.a. Taotluste esitamise tähtaeg on 17.aprill 2020.a.

Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni Vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2,
tuba 201) või
e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee
Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116;
e-post: gustav@vinnivald.ee