« Tagasi

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab, et Avalor Invest OÜ (registrikood: 11969862) (aadress Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla, Ede-Mäekalda, 65603) esitatud Veadla kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse alusel on valminud loa andmise ja loa korralduse eelnõu.

Taotletav Veltsi kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Veadla külas Veadla kruusamaardlas (registrikaardi nr 971) eraomandis oleval katastriüksustel Karja–Kõrtsi (siin ja edaspidi katastritunnus 90001:003:0610).

Taotletava Veadla kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 5,4 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,4 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Veadla kruusamaardla (registrikaart nr 0971) täitekruusa aktiivse tarbevaru 1 plokki. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täitekruus ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on teede ehitus ning ehitus. Taotluse kohaselt on seisuga 01.04.2019 mäeeraldise piires täitekruusa aktiivne tarbevaru 122 tuh m3 ja kaevandatav varu 118 tuh m3. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 10 tuh m3. Maavara kaevandamise luba taotletakse 15 aastaks.

Kaevandamisloasse kantakse järgmised täiendavad tingimused:
1. Mürahäiringu vähendamiseks tuleb kaevandamistegevusega enim mõjutatud majapidamiste suunas (loode- ja edela-) rajada katendivallid.
2. Õhusaaste leviku minimeerimiseks kasta karjääris kaevise transportimisel ja killustiku tootmisel kasutatavaid teid. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 kraadi, tuleb kasta teid pidevalt.

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216