KESKKONNALOA MENETLUSE ALGATAMISE TEADE

Keskkonnaamet teatab, et LSO Sisustus OÜ (registrikood: 12267791) (aadress Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vinni alevik, Tööstuspargi tn 9, 46601, edaspidi ka ettevõte) esitas Keskkonnaametile 31.03.2021 taotluse keskkonnaloa saamiseks. Ettevõtte käitis asub aadressil Tööstuspargi tn 9, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46601 (katastritunnus 90002:002:0054). Ettevõtte põhitegevusala on kontori- ja kauplusemööbli tootmine (EMTAK kood 31011).

Ettevõttel on keskkonnaluba vaja tulenevalt Keskkonnaministri 14.12.2019 määruse nr 67„Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus nr 67) §-st 2. Määruse nr 67 § 2 kohaselt on ettevõttel õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse lenduvaid orgaanilisi ühendeid (kokku arvutatuna) üle 0,5 tonni. LSO Sisustus OÜ taotleb

keskkonnaluba 4,152 t lenduvate orgaaniliste ühendite aasta jooksul õhku suunamiseks.

Ettevõtte tootmisüksuse pindalaks on 9655 m². Territoorium on ümbritsetud tootmismaadega ja ärimaadega. Ettevõtte heiteallikale lähim elamu asub ca 420 meetri kaugusel lõuna suunas. Käitise territooriumil ja lähemal kui 500m ei paikne looduskaitsealuseid objekte.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, Rakvere.