« Tagasi

Suigu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 29. septembri 2008. a käskkirjaga nr 1353 on algatatud määruse „Suigu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Suigu looduskaitseala on uuendamata kaitsekorraga kaitseala. Kavandatava eelnõuga muudetakse kaitseala kaitsekorda ning Suigu looduskaitsealale liidetakse Suigu lendorava püsielupaik. Uus kaitsekord tagab ala väärtuste, metsaelupaigatüübid ja kaitsealused liigid, parema ja terviklikuma kaitse. Kogu kaitseala, pindalaga 131,6 ha, paikneb riigi omandis oleval maal Tudu metskond 6 katastriüksusel. 

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 9.07-30.07.2020 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, Vinni valla kodulehel www.vinnivald.ee.

 

Ühtlasi teeb Keskkonnaamet looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Parandusettepanekud või vastuväited Suigu looduskaitseala kaitsekorra muutmise eelnõu kohta palub Keskkonnaamet esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere 44307) hiljemalt 30. juuliks 2020

Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta esimesel poolel.

Lisainfo: Imbi Mets, 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee

Määruse eelnõu (244.29 KB, PDF)
Seletuskiri (563.95 KB, PDF)
Kaart (310.86 KB, JPG)