Otsime personalijuhti,

30.05.24

meiega liitudes annad panuse edendamaks elu Vinni vallas.

Sind ootab  tähendusrikas töö, mille tulemusi näed igapäevases töökeskkonnas

 

Töö kirjeldus

 • Personalipoliitika ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
 • Personalidokumentide vormistamine ja haldamine
 • Personali vajaduste analüüsimine, planeerimine, värbamine
 • Personaliarvestuse pidamine
 • Koolituste planeerimine ja korraldamine
 • Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste juhtide nõustamine personalitöö alastes küsimustes
 • Töövaldkonna kirjadele vastamine;
 • Töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine
 • Ametijuhendite koostamine ja arenguvestluste läbiviimine
 • Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse andmete ja muudatuste esitamine

 

 

Ootused kandidaadile

 • Kõrgharidus ja sellele lisanduv ametialane ettevalmistus
 • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas. Vähemalt ühe võõrkeele oskus keskmisel tasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • riigi põhiseaduse, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse, organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
 • Hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt;
 • Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses,

 

 

Pakume

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi;
 • kaugtöö võimalust;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • 5 tervisepäeva aastas ja sporditoetust.

 

Lisainfo

Kandideerimiseks esitada avaldus, motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  16.juuni   2024 Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Toimetaja: MART VILLUP

Otsime asjastundlikku ja praktilise kogemusega jurist-järelevalvespetsialisti

30.05.24

Töö kirjeldus

 • Vinni Vallavolikogu ja –valitsuse ning hallatavate asutuste juriidiline teenindamine;
 • riigihangete läbi viimine ja menetlemine;
 • järelevalve- ja väärteomenetluste läbi viimine;
 • vajadusel kohtus ja notariaalsetes tehingutes esindamine;
 • vajadusel vallasekretäri asendamine.

 

Ootused kandidaadile

 • juriidiline kõrgharidus ja töökogemus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ja vene keele oskus keeles ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, Amphora, E-toimik jms);
 • tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
 • töötahe, usaldusväärsus, valmidus meeskonnatööks, hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • kohusetunne, täpsus, analüütiline mõtlemine, hästi arenenud otsustus- ja vastutusvõime;
 • B-kategooria juhiload;
 • Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris järelevalve- ja/või hangete valdkonnas.

 

Pakume

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi;
 • kaugtöö võimalust;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • 5 tervisepäeva aastas ja sporditoetust.

 

Lisainfo

Kandideerimiseks esitada avaldus, motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt   16.juuni 2024 Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Kulina lasteaed võtab konkursi korras tööle tugitöötaja.

27.05.24

Sobiv kandidaat omab soovi lastega töötada ja peab oluliseks meeskonnatööd, on hea pingetaluvusegaja   hea suhtleja. Kasuks tuleb tugiisiku või lapsehoidja koolituse läbimine.

Sinu peamiseks tööülesandeks on lapse toetamine õppe- ja kasvatustegevustes ning lapse iseseisvaks toimetulekuks vajalike tingimuste loomisele kaasa aitamine

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid ( CV, motivatsioonikiri) palume saata hiljemalt 14.06.2024  kulina.lasteaed@vinnivald.ee

Tööle asumise aeg 01.08.2024.

Lisainfo telefonil 3298840 või kulina.lasteaed@vinnivald.ee, direktor Helen Rennel

Toimetaja: MART VILLUP

LASTEAED TÕRUTÕNN võtab konkursi korras tööle ULVI majja LASTEAIAÕPETAJAD

6.05.24

1,0 ja 0,87 kohta.

Tööle asumise aeg 02.09.2024.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 16.05.2024 e-posti aadressile lasteaed.torutonn@vinnivald.ee

Lisainfo: 325 7373, direktor Stelle Pärisma

Toimetaja: MART VILLUP