« Tagasi

Keskkonnaloa menetlemise algatamise teade

Keskkonnaamet on teavitanud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 46 lg 1 alusel, et on võtnud menetlusse AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696; aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 56, 51013; edaspidi vee-ettevõte)14.05.2020 vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/332191 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse (edaspidi taotlus).  Tulenevalt KeÜS § 47 lg 4 avaldab Vinni Vallavalitsus veebilehel teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta järgmise infoga:

Keskkonnaamet teatab, et AS Emajõe Veevärk (registrikood: 11044696) (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 56, 51013) keskkonnaloa nr L.VV/332191 muutmise taotlus on võetud menetlusse. Keskkonnaluba nr L.VV/332191 on antud veevõtuks puurkaevudest keskkonnaregistrikoodidega (edaspidi KKR kood) PRK0051517 ja PRK0002888. AS Emajõe Veevärk soovib lisada loale ka Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Vetiku külas Biopuhasti kinnistul (registriosa nr 5154831; katastritunnus 90002:001:0528) asuvat Vetiku reoveepuhastit (KKR kood PUH0599210), mille heitvesi suunatakse Vetiku ojja (KKR kood VEE1075601).

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri DM-109961-1.

Kuni muudetud keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile J. Kunderi 18, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond. 

Muudetud keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
veespetsialis Merje Verhovitš
Telefon: 3258413
E-post: merje.verhovits@keskkonnaamet.ee