Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus

3.10.23

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus) on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 

Üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu pole suuteline iseseisvalt kodustes tingimustes elama ja kelle toimetulekut pole võimalik tagada mõne muu Vinni valla või riigi osutatava sotsiaalhoolekandelise abi toel.

 

Teenuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada vabas vormis taotlus.

Üldhooldusteenuse vajadus selgub abivajaduse hindamise käigus.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 19-23)

Viide üldhooldusteenusele

Toimetaja: MART VILLUP