2019. aasta hajaasustuse programm käivitub 11. märtsil

7.08.19

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm"  alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11.märts 2019.a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13.mai 2019.a.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
 • Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Taotlusvoor avatakse ja taotlusi võetakse vastu taotleja alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses alates 11.märtsist 2019.a. Taotluste esitamise tähtaeg on 13.mai 2019.a.

Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni Vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2,

tuba 201) või e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee

Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116; e-post: gustav@vinnivald.ee

Toetuse saajad 2019

Taotlusvorm 2019

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa -autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Toimetaja: MART VILLUP

Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal

22.08.18

2018. aasta hajaasustuse programm käivitub 9 aprillil !
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel avatakse 9.aprillist 2018. aasta Hajaasustuse programmi taotlusvoor.
Programmi tingimused:
•    Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
•    Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
•    Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
•    Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
•    Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
•    Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud taotlusvoorule järgneva aasta 31.oktoobriks.
•    Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:
•    Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
•    Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
•    Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
•    Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
 
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Taotluvoor avatakse ja taotlusi võetakse vastu taotleja alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses alates 09.aprill 2018.a. Taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018.a.

Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni Vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2, tuba 201) või
e-posti aadressil: vallavalitus@vinnivald.ee
Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116;
e-post: gustav@vinnivald.ee
 

Hajaasustusprogramm 2018 toetuse saajad

Määrus

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Veesüsteemi valdkonna tegevuste kirjeldus

Kanalisatsiooni valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus

Autonoomse elektrisüsteemi valdkonna tegevuste kirjeldus

Toetuse kasutamise aruanne 2018

Toimetaja: MART VILLUP