Hajaasustuse programm 2021.a

28.06.21

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm"  alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01.veebruar 2021.a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks 01.aprill 2021.a.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päevaks peab eelmine sama majapidamisega seotud toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.
 • Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • Majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • Elamus tekkiva reovee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Taotlusvorm

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Hajaasustusprogramm 2021 toetuse saajad

Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni Vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2, tuba 201) või e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee

Vinni vallas on programmi kontaktisik arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116;

e-post: gustav@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP

2020. aasta hajaasustuse programm käivitub 17. veebruaril

28.01.21

Toetuse saajad 2020

 

Toimetaja: MART VILLUP

2019. aasta hajaasustuse programm käivitub 11. märtsil

23.01.20
Toetuse saajad 2019
Toimetaja: MART VILLUP

Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal

23.01.20

Hajaasustusprogramm 2018 toetuse saajad

Määrus

 

Toimetaja: MART VILLUP