Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26.mail 2019

23.05.19
Hääletamissedelite ülelugemist alustab häältelugemiskomisjon 27.mail, algusega kell 10.00 vallamajas, Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Lääne-Virumaa.
Toimetaja: MART VILLUP

Euroopa Parlamendi valimised - hääletamise võimalused

4.04.19

Iga viie aasta tagant toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Euroopa Parlamendi valimispäev on 26.mail 2019.
Vinni vallas on moodustatud 7 elukohajärgset valimisjaoskonda. See tähendab seda, et iga valija on määratud elukoha järgi teatud valimisjaoskonda. Igale valimisjaoskonnale koostab Siseministeerium seisuga 26.aprill valijate nimekirja. Valijal on võimalik hääletada:
•    Elektrooniliselt, 16.mail kell 9.00 ööpäevaringselt kuni 22.mai kella18.00.
•    väljaspool elukohta maakonnakeskuses (Rakveres Lai tn 7, keskraamatukogus, 16.- 19.mai kella 12.00 - 20.00;
•    väljaspool elukohta Vinni vallas ainult  jaoskonnas nr 2 (20.mail asub jaoskond  Kadilas seltsimajas ja 21.-22.mail Pajustis vallamajas);
•    20.-22.mail  ja 26.mail  oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Rõhutan: 26.mail saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Elektroonilist häält saab muuta kas elektrooniliselt uuesti hääletades 16.-22.mail või
eelhääletamise päevadel 16.-19 mail maakonnakeskuses või 20.-22.mail Vinni vallas valimisjaoskonnas nr 2 või oma elukohajärgses jaoskonnas.  26.mail e-häält muuta enam ei saa.
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad:
•    valimisjaoskond nr 1 – hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Sõpruse tn 16, Vinni alevik (spordihoones);
Valimisjaoskond nr 1 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks  Vinni, Mõdriku, Vetiku,  Piira, Karkuse, Mäetaguse valijatele.

•    valimisjaoskond nr 2 – hääletamisruumid asuvad:
1) eelhääletamise esimesel päeval, s.o 20.mail: Pärna tn 4, Kadila külas seltsimajas;
2) eelhääletamise teisel ja kolmandal päeval, s.o 21.-22.mail ning valimispäeval s.o 26.mail: Tartu mnt 2, Pajusti alevik (vallamajas I korrus).

Valimisjaoskond nr 2 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks  Pajusti, Kakumäe, Aruvälja, Inju, Vana-Vinni, Kadila, Nurmetu, Veadla, Koeravere  valijatele.
Valimisjaoskonnas nr 2 saavad hääletada eelhääletamise päevadel, s o 20.-22.mail:
1)    valimisjaoskonna nr 2 valimisnimekirja kantud (elukohajärgsed) valijad;
2)    väljaspool oma elukohata hääletada soovivad valijad;
3)     rahvastikuregistrisse kantud Vinni valla täpsusega valijad;
4)    Eestis viibivad alaliselt välisriigis elavad Eesti kodanikud.
•    valimisjaoskond nr 3 - hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Kooli tee 7, Viru-Jaagupi alevik (teeninduskeskus).
Valimisjaoskond nr 3 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks Viru-Jaagupi aleviku, Kehala, Kannastiku, Allika, Voore, Aruküla, Küti, Aravuse, Kulina, Võhu  valijatele.

•    valimisjaoskond nr 4 - hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Sinilille tn 1, Roela alevik (rahvamaja).
Valimisjaoskond nr 4 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks Roela, Alavere, Lepiku, Lähtse, Obja, Puka, Rasivere, Ristiküla, Rünga, Saara, Soonuka, Tammiku valijatele.

•    valimisjaoskond nr 5 - hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Allikvee tn 4, Tudu alevik (rahvamaja).
Valimisjaoskond nr 5 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks Tudu, Anguse, Palasi, Kaukvere, Suigu valijatele.
•    valimisjaoskond nr 6 – hääletamisruumid asuvad:
1) eelhääletamise esimesel päeval, s.o 20.mail: Alekvere tee 1, Muuga küla (raamatukogus);
2)  eelhääletamise teisel päeval s.o 21.mail: Kooli, Venevere küla (seltsimajas);
3)  eelhääletamise kolmandal päeval, s.o 22.mail ja valimispäeval, s.o 26.mail:   Salutaguse tee 2, Laekvere alevik, (raamatukogus).
Valimisjaoskond nr 6 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks: Laekvere, Alekvere, Arukse, Illistvere, Kaasiksaare, Kellavere, Moora, Muuga, Paasvere, Padu, Rahkla, Rajaküla, Rohu, Salutaguse, Sirevere, Sootaguse, Vassivere, Venevere  valijatele.

•    valimisjaoskond nr 7 -  hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Mõisa tee 5, Ulvi küla (klubi).
Valimisjaoskond nr 7 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks: Aarla, Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, Miila, Mõedaka, Männikvälja, Nurkse, Nõmmise, Põlula, Sae, Uljaste, Ulvi, Viru-Kabala valijatele.

Hääletamisõigus
 
Euroopa Parlamendi valimistel võivad osaleda vaid Eesti kodanikud ja Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.  Hääletamisõigust ei ole isikutel, kes on valimisõiguse osas tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad vanglakaristust. Kui Teie sünnipäev on valimispäeval, s.o 26.mail 2019, siis saate minna valima. Enne 18-aastaseks saamist Te valida ei saa, st eelhääletamise päevadel Teil hääletada võimalik ei ole.

Valijate nimekiri


Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris ja registri andmete alusel koostatakse valijate nimekirjad. Valijate nimekirja kandmiseks peab hääleõiguslikul isikul olema rahvastikuregistris tema elukoha aadressiandmed. Valija kantakse selle valimisjaoskonna valijate nimekirja, mille territooriumil asub tema rahvastikuregistrisse kantud elukoht seisuga  26.04.2019.
Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult (vorm http://www.vinnivald.ee/asjaajamisjuhised/elukoha-registreerimine) või digitaalselt (eesti.ee elukohateate esitamine)   Samuti tuleks toimida ka elukohta vahetades (enne 26.04.2019), kuna vastasel korral jääb valija oma endise valimisjaoskonna nimekirja. Täpsemat info saab kantseleispetsialistilt tel 32 58 665.
Valijakaart
Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaarti ei saadeta valijale, kelle elukoha andmed on  rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.
Valijakaart on informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta, kuid  valijakaardil on Teie jaoks väga oluline info. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta, valimisjaoskonna kontaktandmed ning valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja. Kui valijakaart ei ole 11.maiks 2019 kohale jõudnud, tuleks selgituse saamiseks pöörduda  vallavalitsuse  kantseleispetsialisti poole tel 32 58 665.  

Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valijakaart. Valijakaart saadetakse kodanikuportaalis määratud (edasi suunatud) elektronposti aadressile. Paberil valijakaarti elektroonilise valijakaardi saanud valijale ei saadeta.
Tähelepanu! Valijakaarti ei ole võimalik edastada, kui Teil puudub postkast.
Riigikogu valimisteks tagastas Omniva Siseministeeriumile  174 Vinni valla  valijakaarti,  sest neid ei olnud erinevatel põhjustel võimalik valijatele kätte toimetada. Põhilised põhjused: postkast puudu(132), ei pääse postkasti juurde (11), aadress vigane, saaja ei ela aadressil.
Kui postkast on puudu või postiljon ei pääse postkasti juurde, siis Omnival ei ole kuhugi toimetada posti ja see tagastatakse aadressaadile.

Valimisjaoskonnas hääletamine


Valimispäeval s. o 26.mail 2019 algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

Valimispäeval, s.o 26.mail 2019,  saate hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja Te olete kantud. Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saate Te teavet valijakaardilt või Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt.
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:
•    isikutunnistus (ID-kaart)
•    Eesti kodaniku pass
•    diplomaatiline pass
•    meremehe teenistusraamat
•    juhiluba
Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate nimekirja alusel hääletamissedeli.
Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja valijate nimekirja allkirjalahtrisse.
Hääletamissedeli täidate ise salajast hääletamist võimaldava sirmi taga. Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda Teie palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.
Hääletamissedelile tuleb Teil selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi, kelle poolt Te hääletate, registreerimisnumber.
Rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab teile uue sedeli. Kui Te olete hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutage see enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav.
Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.
Pärast hääletamissedeli täitmist murdke sedel kokku ning andke see jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi.
Hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletamiskasti ise. Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit hääletamiskasti laskma, võib seda Teie palvel teha mõni teine valija Teie juuresolekul.

Kodus hääletamine


Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis.
Kodus hääletamiseks peate esitama valimispäevale eelnevatel päevadel vallavalitsusele  või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse. Valimispäeval, s.o 26.mail  on võimalik esitada taotlus ka telefoni teel kella 9.00 -14.00- ni.
Valimisjaoskondade telefonile vastatakse alates 20.maist (valimisjaoskonna tööajal) kuni 26.mai kell 14.00:
Jaoskond nr 1    Vinni    54 110 252
Jaoskond nr 2    Pajusti    54 110 253
Jaoskond nr 3    Viru-Jaagupi    54 110 254
Jaoskond nr 4    Roela    54 110 255
Jaoskond nr 5    Tudu    54 110 256
Jaoskond nr 6    Laekvere    54 110 257
Jaoskond nr 7    Ulvi    54 110 258

Taotluses tuleb märkida/öelda  kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:
•    terviseseisund
•    kõrge iga
•    rasked teeolud
•    transpordivõimaluste puudumine

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
•    valija nime;
•    valija isikukoodi;
•    valija aadressi;
•    valija sidevahendi numbrit;
•    kodus hääletamise põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.

Kui Te olete taotlenud kodus hääletamist, kuid lähete ise hääletamisruumi hääletama ajal kui jaoskonnakomisjoni liikmed läksid korraldama kodus hääletamist, ei lubata Teil hääletada enne jaoskonnakomisjoni liikmete tagasitulekut.

Eelhääletamine


Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale valijale saadetav valijakaart.

Eestis kehtivad valimisseadused  näevad ette võimalused hääletamiseks ka enne valimispäeva.

Soovitatav on aegsasti hinnata, kas Teil on võimalik hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval. Võimaluse puudumisel saab kasutada teisi hääletamisviise.

Elektrooniline hääletamine algab 16.mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22.mai kella18.00. E-hääletamise alustamiseks tuleb minna valimiste veebi avalehele.
Valijarakendused avaldatakse vahetult enne e-hääletamise algust valimiste veebi avalehel https://www.valimised.ee koos e-hääletamiseks vajaliku infoga ja viidetega.

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Kui Te ei viibi valimiste nädalal oma elukohas, on Teil võimalus hääletada väljaspool elukohta. Nagu eespool märgitud, meie maakonnakeskuse valimisjaoskond asub  Rakveres Lai tn 7, Lääne-Virumaa Keskraamatukogus. Hääletamine toimub ajavahemikus 16.- 19.mai kella 12.00 - 20.00.

Vinni vallas on selleks  valimisjaoskond nr 2: valimisjaoskond asub 20.mail  Kadilas seltsimajas ja 21.-22.mail Pajustis vallamajas).  Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Isikut tõendava dokumendi esitamisel kantakse Teie andmed valijate nimekirja. Hääletamissedeli saamise kohta tuleb anda allkiri väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli ja kaks ümbrikku. Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kantakse valija nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress seisuga 26.aprill. Kui ümbrikku ei ole võimalik trükkida, täidab jaoskonnakomisjoni liige või Te ise ümbriku käsitsi. Ümbriku lasete väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijatele ette nähtud hääletamiskasti.
Euroopa Parlamendi valimistel  saavad eelhääletamise ajal jaoskonnas nr 2 hääletada ka Eestis viibivad alaliselt välisriigis elavad Eesti kodanikud.
Eelhääletamine kõigis elukohajärgsetes valimisjaoskonnas
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kolme päeva jooksul  20.-22.mail 2019 kella  12.00 - 20.00. Tähelepanu! Muutunud on harjumuspärased valimisjaoskondade asukohad eelhääletamise päevadel. Vinni vallas on nimelt kaks mobiilset valimisjaoskonda: valimisjaoskond nr 2 (Pajusti) ja valimisjaoskond nr 6 (Laekvere) kes asuvad erinevatel eelhääletamise päevadel erinevates kohtades.  

Valimisjaoskonda tulles võtta kaasa kehtiv isikuttõendav dokument.

Väljaspool elukohta asukohas hääletamine
Kui Te viibite eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses, on Teil võimalik seal hääletada. Eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise korraldab jaoskonnakomisjon koostöös asutuse administratsiooniga.
Kui Te ei viibi oma elukohas aga asute Vinni valla territooriumil, kuid ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist asukohas (nt oma elukohas, mis ei ole rahvastikuregistri järgne elukoht). Sel juhul tuleb esitada kirjalik taotlus asukohas hääletamiseks hiljemalt eelhääletamise viimase päeva (so 22.mai kella 14.00-ni vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile nr 2.

Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada valimispäeval korraldatava kodus hääletamisega, sest asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, aga kodus hääletamine ainult valimispäeval.
Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:
•    terviseseisund
•    kõrge iga
•    rasked teeolud
•    transpordivõimaluste puudumine
Hääletamiseks vajate isikut tõendavat dokumenti. Samuti peate Te teadma, kus on Teie rahvastikuregistri järgne elukoht, sest ümbrikus hääletamissedel saadetakse Teie elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.

Hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.
Isikut tõendava dokumendi esitamisel kantakse Teie andmed valijate nimekirja.

Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja Teie elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja koopia, mis tuleb jaoskonnakomisjonile pärast hääletamist tagastada. Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule märgite ise või jaoskonnakomisjoni liige Teie nime, isikukoodi ja Teie rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi seisuga 26.aprill 2019.

Ümbrikutes hääletamissedeli lasete Te väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda asukohas hääletamiseks ette nähtud hääletamiskasti.

Kandidaadid

Kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda peale kandidaatide registreerimist valimiste  veebilehel https://www.valimised.ee  ja hääletamisel jaoskonnas.

Vaive Kors
Vallasekretär

Toimetaja: MART VILLUP