Hariduse alased eeskirjad ja korrad

29.11.22

LASTEAIAD

Lapse kohta arvestusliku maksumusekinnitamine valla lasteaedades

Vinni valla lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lapse kohta arvestusliku maksumuse kinnitamine valla lasteaedades

Lasteaedade teeninduspiirkondade kinnitamine

Lasteaedade kuludest lastevanemate pooltkaetava osa määra kehtestamine 2023.aastaks

Rühma registreeritud laste arv  Vinni Lasteaias "Tõruke"

Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine

Laste arvu suurendamine rühmas, "Tõrutõnn"

Laste arvu suurendamine rühmas, Kulina

Vinni Lasteaia Tõruke laste arvusuurendamine

Lasteaedade lahtioleku aegade kinnitamine

 

 

KOOLID

Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Elukohajärgse kooli määramine

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Koolide hoolekogude moodustamine ja töökord

Üldhariduskoolide töötajate koosseisu kinnitamise kord

Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli hoolekogu moodustamine

Omavalitsuste vaheline arvlemine

 

ÜLDISED

Vinni valla üldhariduskoolide ja lasteaedade põhimääruste kehtestamise kord

Haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Kooli ja lasteaia direktori vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise kord

Vinni valla üldhariduskoolide töötajatekoosseisu kinnitamise kord

 

HUVITEGEVUS

Vinni valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2022

Huvitegevuse ja -hariduse kulude kompenseerimine 2022.aastal 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Taotlus õpilase vastuvõtmiseks õpilaskodusse

Huvitegevuse kompensatsiooni avaldus / e-avaldus

Toimetaja: MART VILLUP