Reovee kohtkäitlus

5.10.20

Lugupeetud kinnistu omanik (kellel ei ole liitunumist ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga)

Vinni Vallavalitsus koostöös Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaametiga viib läbi küsitlust reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamiseks.

Küsitluse eesmärgiks on hinnata kinnistute reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorda, toimimist ja investeeringute vajadust.

Küsitluse läbiviimine on üks osa reovee kohtkäitlusrajatiste kontrollist. Edaspidi teostab kohaliku omavalitsus esindaja koostöös Keskkonnainspektsiooniga ka kohapealseid kontrolle reoveekäitlussüsteemide kontrollimiseks.

Palume täita kirjaga kaasas olev küsitlusleht. Valikvastustega variantide juures märkida sobiva vastuse kasti „X".

Küsitlusleht on kättesaadav ka digitaalselt kohaliku omavalitsuse kodulehel: eesti keeles, vene keeles

Täidetud küsitlusleht palun saata aadressile katlyn@vinnivald.ee
Toimetaja: MART VILLUP